Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η απόφαση για τις αναστολές — Ποιοι παίρνουν αναστολή — Ποιοι πάνε φυλακή

Στη φυλα­κή οι «7» της ηγε­σί­ας της Χρυ­σής Αυγής Σε 12 συνο­λι­κά κατα­δι­κα­σθέ­ντες ανα­γνω­ρί­ζε­ται ανα­σταλ­τι­κή δύνα­μη της έφεσης 

Συνε­πώς, η ηγε­τι­κή ομά­δα της Χρυ­σής Αυγής οδη­γεί­ται στη φυλα­κή καθώς δεν έχει ανα­σταλ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα στις εφέ­σεις της: Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος 13 έτη κάθειρ­ξη και 6 μήνες, Ιωάν­νης Λαγός 13 έτη κάθειρ­ξη και 8 μήνες, Ηλί­ας Κασι­διά­ρης 13 έτη κάθειρ­ξη και 6 μήνες, Γιώρ­γος Γερ­με­νής 13 έτη κάθειρ­ξη και 6 μήνες, Χρή­στος Παπ­πάς 13 έτη κάθειρ­ξη και 3 μήνες, Ηλίας Πανα­γιώ­τα­ρος 13 έτη κάθειρ­ξη, Αρτέ­μης Ματ­θαιό­που­λος 10 έτη κάθειρξη..

Επί­σης οι Αντώ­νης Γρέ­γος, Πολύ­βιος Ζησι­μό­που­λος, Πανα­γιώ­της Ηλιό­που­λος, Νίκος Κού­ζη­λος, Κων­στα­ντί­νος Μπαρ­μπα­ρού­σης και Νίκος Μίχος ως μέλη της οργάνωσης.

Οι Μιχά­λης Αρβα­νί­της, Χρυ­σο­βα­λά­ντης Αλε­ξό­που­λος, Στά­θης Μπού­κου­ρας, Δημή­τρης Κου­κού­τσης και Ελέ­νη Ζαρού­λια μένουν ελεύ­θε­ροι μέχρι την έφε­ση, με την επι­βο­λή των περιο­ρι­στι­κών όρων της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα, της υπο­χρε­ω­τι­κής εμφά­νι­σης δύο φορές τον μήνα σε αστυ­νο­μι­κό τμή­μα και της χρη­μα­τι­κής εγγυο­δο­σί­ας των 20.000 ευρώ.

Στη φυλα­κή οδη­γού­νται επί­σης 14 συνερ­γοί του Γιώρ­γου Ρου­πα­κιά, καθώς και οι δύο πυρη­νάρ­χες της οργά­νω­σης Γιώρ­γος Πατέ­λης και Ανα­στά­σιος Παντα­ζής. Συνο­λι­κά οδη­γού­νται στη φυλα­κή 38 από τους 50 κατα­δι­κα­σθέ­ντες σε καθείρ­ξεις, μετα­ξύ των οποί­ων και οι 13 πρώ­ην βουλευτές.

Ελεύ­θε­ροι αφή­νο­νται οι Γιώρ­γος Σκάλ­κος, Γιώρ­γος Δήμου, Θωμάς Μαρί­ας, Κων­στα­ντί­νος Παπα­δό­που­λος, Κυριά­κος Αντω­να­κό­που­λος, Ιωάν­νης Καστρι­νός και Εμμα­νου­ήλ Δασκα­λά­κης, στους οποί­ους επι­βλή­θη­καν οι περιο­ρι­στι­κοί όροι της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα και της υπο­χρε­ω­τι­κής εμφά­νι­σης δύο φορές το μήνα σε αστυ­νο­μι­κό τμή­μα. Οι Δήμου και Σκάλ­κος έχουν κατα­δι­κα­στεί για συνέρ­γεια στη δολο­φο­νία Φύσ­σα και έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση και τους έχει δοθεί ελα­φρυ­ντι­κό. Ο Θ. Μαρί­ας έχει κατα­δι­κα­στεί για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας των Αιγύ­πτιων αλιερ­γα­τών και του έχει ανα­γνω­ρι­στεί ελα­φρυ­ντι­κό.  Ορι­σμέ­νοι έχουν πλέ­ον τους περιο­ρι­στι­κούς όρους της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα και εμφά­νι­ση σε ΑΤ της περιο­χής τους.

Η πρό­ε­δρος Μαρία Λεπε­νιώ­τη ανα­κοί­νω­σε τη λήξη των συνε­δριά­σε­ων για τη δίκη της Χρυ­σής Αυγής.

Με την ανα­κοί­νω­ση της ετυ­μη­γο­ρί­ας, για όσους το δικα­στή­ριο απέρ­ρι­ψε την χορή­γη­ση ανα­στέλ­λου­σας δύνα­μης της έφε­σης, θα στεί­λει από­σπα­σμα της από­φα­σης ‑για τον κάθε κατα­δι­κα­σθέ­ντα ξεχω­ρι­στά- στην Εισαγ­γε­λία Εκτέ­λε­σης Ποι­νών, προ­κει­μέ­νου να εκδο­θούν τα αντί­στοι­χα εντάλ­μα­τα συλλήψεων

Σημειώ­νε­ται ότι ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης και ο Γιώρ­γος Πατέ­λης παρου­σιά­στη­καν λίγο μετά την ανα­κοί­νω­ση της από­φα­σης στα αστυ­νο­μι­κά τμή­μα­τα της περιο­χής τους και συνε­λή­φθη­σαν, καθώς και τα στε­λέ­χη της Χρυ­σής Αυγής, Ιωάν­νης Καζαν­τζό­γλου και Γιώρ­γος Τσακανίκας.

Συνε­λή­φθη­σαν επί­σης και όσοι κατα­δι­κα­σθέ­ντες βρί­σκο­νταν στην αίθου­σα του Εφετείου.

Οι ποινές των πρώην βουλευτών της Χ. Α. και των πυρηναρχών Νίκαιας & Περάματος

Κων­στα­ντί­νος Μπαρ­μπα­ρού­σης: κάθειρ­ξη 6 ετών [κύρια κατη­γο­ρία η έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση] 

Πανα­γιώ­της Ηλιό­που­λος: κάθειρ­ξη 7 ετών [κύρια κατη­γο­ρία η έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση] 

Νίκος Κού­ζη­λος: κάθειρ­ξη 7 ετών [κύρια κατη­γο­ρία η έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση] 

Πολύ­βιος Ζησι­μό­που­λος: κάθειρ­ξη 7 ετών [κύρια κατη­γο­ρία η έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση] 

Αντώ­νης Γρέ­γος: κάθειρ­ξη 6 ετών [κύρια κατη­γο­ρία η έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση] 

Γιώρ­γος Πατέ­λης: κάθειρ­ξη 10 ετών και 2 μηνών [κύρια κατη­γο­ρία η συνερ­γεία στη δολο­φο­νία του Π. Φύσσα] 

Ανα­στά­σιος Παντα­ζης: κάθειρ­ξη 10 ετών και 24 μηνών [κύρια κατη­γο­ρία η πρό­κλη­ση επι­κίν­δυ­νης σωμα­τι­κής βλά­βης στους Αιγύ­πτιους αλιεργάτες] 

Οι  καταδικασθέντες μη βουλευτές που παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Σκάλ­κος: 7 έτη κάθειρ­ξη για συνέρ­γεια στη δολο­φο­νία Φύσσα

Δήμου: 7 έτη κάθειρ­ξη για συνέρ­γεια στη δολο­φο­νία Φύσσα

Μαρί­ας: 7 έτη κάθειρ­ξη για την από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας Αμπου­ζίντ Εμπά­ρακ – Αιγύ­πτιοι ψαράδες

Αντω­να­κό­που­λος: 3 έτη φυλά­κι­ση και 6 μήνες για την επί­θε­ση στο ΠΑΜΕ

Παπα­δό­που­λος: 7 έτη κάθειρ­ξη για την από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας Αμπου­ζίντ Εμπά­ρακ – Αιγύ­πτιοι ψαράδες

Καστρι­νός: 3 έτη φυλά­κι­ση και 6 μήνες για την επί­θε­ση στο ΠΑΜΕ

Δασκα­λά­κης: 5 έτη κάθειρ­ξη για την επί­θε­ση στο ΠΑΜΕ

 

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο