Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η απόφαση του ΚΑΣ για το Ελληνικό

Μετά από πολύ­ω­ρη συνε­δρί­α­ση διάρ­κειας περί­που 7 ωρών το ΚΑΣ κατέ­λη­ξε για το Ελλη­νι­κό σε από­φα­ση για την οποία η κυβέρ­νη­ση εκφρά­ζει καταρ­χήν ικα­νο­ποί­η­ση για­τί «ξεκλει­δώ­νει την επένδυση» .

Τα μέλη του Κεντρι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Συμ­βου­λί­ου γνω­μο­δό­τη­σαν ομό­φω­να υπέρ της κήρυ­ξης του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου στο Ελλη­νι­κό και κατά πλειο­ψη­φία (15–1) υπέρ των ορί­ων του, που είναι περί­που 300 στρέμ­μα­τα εντός της επένδυσης.

Σύμ­φω­να με τη γνω­μο­δό­τη­ση, εντός του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται, μετα­ξύ άλλων, ο Λόφος Χασά­νι, ο οποί­ος φέρει κατά­λοι­πα που δεί­χνουν δια­χρο­νι­κή κατοί­κη­ση από την προϊ­στο­ρι­κή ως τη μετα­βυ­ζα­ντι­νή περί­ο­δο, καθώς και η περιο­χή του αμα­ξο­στα­σί­ου του Τραμ. Το μέλος του ΚΑΣ που μειο­ψή­φη­σε τάχθη­κε υπέρ της εισή­γη­σης της αρμό­διας Εφο­ρεί­ας Αρχαιο­τή­των (ΕΦΑ) Δυτι­κής Αττι­κής, Πει­ραιώς & Νήσων, η οποία πρό­τει­νε η κήρυ­ξη του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου να περι­λαμ­βά­νει περί­που το ήμι­συ της έκτα­σης της επέν­δυ­σης (περί­που 3.000 στρέμ­μα­τα), καθώς και τμή­μα περιο­χής έξω από αυτήν, προ­κει­μέ­νου ο αρχαιο­λο­γι­κός χώρος να ακο­λου­θεί τα όρια των αρχαί­ων δήμων Ευω­νύ­μου και Αλιμούντος.

Τα όρια του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου στα οποία κατέ­λη­ξαν τα μέλη του ΚΑΣ αφο­ρούν περιο­χή βόρεια και βορεια­να­το­λι­κά του οικο­πέ­δου της επέν­δυ­σης, καθώς και παρα­κεί­με­νης, εκτός οικο­πέ­δου, έκτα­σης που πρό­τει­νε η αρμό­δια ΕΦΑ (περί­που 1.600–1.700 στρέμ­μα­τα στους δήμους Ελλη­νι­κό-Αργυ­ρού­πο­λη, Άλι­μο και Γλυ­φά­δα), με την κήρυ­ξη να ακο­λου­θεί ενιαία γραμ­μή εντός κι εκτός επέν­δυ­σης. Στη συνε­δρί­α­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σαν παρα­στά­σεις εκπρό­σω­ποι του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελλη­νι­κό Α.Ε., καθώς και μέλη του Συλ­λό­γου Ελλή­νων Αρχαιο­λό­γων, που τελευ­ταία έχουν προ­χω­ρή­σει σε κινη­το­ποι­ή­σεις και παρεμ­βά­σεις με κύριο αίτη­μα την τήρη­ση του αρχαιο­λο­γι­κού νόμου.

Αυτή ήταν η τρί­τη φορά το τελευ­ταίο διά­στη­μα που απα­σχο­λεί το ΚΑΣ το θέμα του Ελλη­νι­κού. Η πρώ­τη ήταν στις 5/9, όταν, έπει­τα από άλλη μια μαρα­θώ­νια συνε­δρί­α­ση, το θέμα της έγκρι­σης του Σχε­δί­ου Ολο­κλη­ρω­μέ­νης Ανά­πτυ­ξης (ΣΟΑ) και της Στρα­τη­γι­κής Μελέ­της Περι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων (ΣΜΠΕ) της επέν­δυ­σης διε­κό­πη, καθώς το κύριο ζήτη­μα που τέθη­κε προς συζή­τη­ση ήταν το κατά πόσο μπο­ρούν να προ­στα­τευ­τούν τα αρχαιο­λο­γι­κά ευρή­μα­τα της περιο­χής χωρίς να προη­γη­θεί κήρυ­ξη ή προ­σω­ρι­νή οριο­θέ­τη­ση του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου. Η δεύ­τε­ρη ήταν στις 27/9, οπό­τε το ΚΑΣ, μετά από την τοπο­θέ­τη­ση της γενι­κής γραμ­μα­τέα του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού (ΥΠΠΟΑ), Μαρί­ας Ανδρε­α­δά­κη — Βλα­ζά­κη, απο­φά­σι­σε κατά πλειο­ψη­φία να δια­κό­ψει τη συνε­δρί­α­ση για την Τρί­τη 3/10, προ­κει­μέ­νου να εισα­χθεί την ίδια μέρα και το ζήτη­μα της κήρυ­ξης ή μη του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου της περιο­χής, το οποίο και θα προηγούνταν.

Όπως και έγι­νε, καθώς αμέ­σως μετά το θέμα της κήρυ­ξης, συζη­τή­θη­κε εκεί­νο της έγκρι­σης του ΣΟΑ και της ΣΜΠΕ της επέν­δυ­σης στο Ελλη­νι­κό, με τα μέλη να δίνουν ομό­φω­να το «πρά­σι­νο φως» στα δυο σχέδια.

ΚΚΕ: Στά­χτη στα μάτια του λαού, ότι οι ΣΥΡΙ­ΖΑί­ι­κες ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις είναι δήθεν καλές και φιλικές

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο