Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η αριθμητική των πολιτικών εξελίξεων

Δια­ζύ­γιο στη συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με έναν τρό­πο που δεί­χνει να βολεύ­ει τους σχε­δια­σμούς και των δύο πλευ­ρών. Ανε­ξάρ­τη­τα από το τι θα γίνει στη Βου­λή τις επό­με­νες ημέ­ρες, ανε­ξάρ­τη­τα απ’ τους πιθα­νούς συνο­δοι­πό­ρους του κ. Τσί­πρα και τα παζά­ρια που θα εξα­κο­λου­θή­σουν να γίνο­νται αυτές τις ημέ­ρες, η τύχη του λαού δεν πρό­κει­ται να αλλά­ξει και γι’ αυτό δεν πρέ­πει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Από τη μία ο πρω­θυ­πουρ­γός φαί­νε­ται να έχει εξα­σφα­λί­σει, με τη βοή­θεια βου­λευ­τών των ΑΝΕΛ, την πλειο­ψη­φία στη Βου­λή για τις δύο κρί­σι­μες ψηφο­φο­ρί­ες, ψήφο εμπι­στο­σύ­νης και επι­κύ­ρω­ση Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών, και από την άλλη ο Π. Καμ­μέ­νος που προ­σπα­θεί να κρα­τή­σει αλώ­βη­το το γόη­τρο στο κοι­νό που απευ­θύ­νε­ται σχε­τι­κά με το απο­κα­λού­με­νο Μακεδονικό.

Όσον αφο­ρά την ψήφο εμπι­στο­σύ­νης και τους 151 βου­λευ­τές που χρειά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση φαί­νε­ται να έχει σημα­ντι­κή βοή­θεια από βου­λευ­τές των ΑΝΕΛ. Φάνη­κε από την απο­στρο­φή του Πάνου Καμ­μέ­νου όταν είπε πως «εγώ, η κ. Κόλ­λια Τσα­ρου­χά και ο κ. Κατσί­κης θα κατα­ψη­φί­σου­με την κυβέρ­νη­ση» που σημαί­νει πως ήδη ο πρω­θυ­πουρ­γός μπο­ρεί να μετρά στην δική του κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία τους υπό­λοι­πους 4 βου­λευ­τές των ΑΝΕΛ:  την Ε. Κου­ντου­ρά, τον Β. Κοκ­κα­λη – στους οποί­ους σημειω­τέ­ον επι­τέ­θη­κε ο κ. Καμ­μέ­νος — τον Θ. Παπα­χρι­στό­που­λο και τον Κ. Ζουράρι.

Την εκτί­μη­ση ότι συνο­λι­κά τέσ­σε­ρις βου­λευ­τές των ΑΝΕΛ θα δώσουν ψήφο εμπι­στο­σύ­νης στην κυβέρ­νη­ση εξέ­φρα­σε ο βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος, Θανά­σης Παπαχριστόπουλος.

«Εγώ, ο Κώστας Ζου­ρά­ρις, η Έλε­να Κου­ντου­ρά και ο Βασί­λης Κόκ­κα­λης» εκτί­μη­σε, μιλώ­ντας στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό «88,6».

Οι τέσ­σε­ρις βου­λευ­τές των ΑΝΕΛ μαζί με τους 145 του ΣΥΡΙΖΑ ανε­βά­ζουν τον αριθ­μό των βου­λευ­τών που στη­ρί­ζουν την κυβέρ­νη­ση στο 149, με το Μαξί­μου να ανα­ζη­τά μόλις δύο ακό­μα βου­λευ­τές, εκ των οποί­ων η μία είναι βέβαιο πως θα είναι η κ. Παπα­κώ­στα. Η κρί­σι­μη ψήφος, πιθα­νό­τα­τα θα προ­έρ­χε­ται από το βου­λευ­τή του Ποτα­μιού Σπ. Δανέλλη.

Επι­πλέ­ον ο Αλέ­ξης Τσί­πρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα επι­χει­ρή­σουν μετά από αυτή την εξέ­λι­ξη την «αρι­στε­ρή» επα­να­φο­ρά και να να ξεδι­πλώ­σει πλέ­ον «πιο καθα­ρά» και το κεντρι­κό του αφή­γη­μα περί «κεντρο­α­ρι­στε­ράς», απο­δευ­σμευ­μέ­νοι από έναν αμι­γώς δεξιό εταί­ρο. Άλλω­στε δεν είναι λίγες οι σχε­τι­κές δηλώ­σεις στε­λε­χών της κυβέρ­νη­σης και του ΣΥΡΙΖΑ το τελευ­ταίο διάστημα.

Σε ένα χρο­νι­κό σημείο, όπου οι δημο­σκο­πή­σεις δεί­χνουν πως οι ΑΝΕΛ θα βρε­θούν εκτός Βου­λής, ο κ. Καμ­μέ­νος θα επι­χει­ρή­σει, όπως ήδη το έκα­νε με τις δηλώ­σεις του, να πάει σε εκλο­γές, έχο­ντας το επι­χεί­ρη­μα πως άφη­σε την «καρέ­κλα» για τη Μακε­δο­νία. Αυτό άλλω­στε εξυ­πη­ρε­τεί και η πρό­τα­ση που απηύ­θυ­νε προς τον Κυρ. Μητσο­τά­κη και τη ΝΔ, με την οποία απευ­θύ­νο­νται στο ίδιο κοι­νό. Περαι­τέ­ρω παρα­μο­νή στην κυβέρ­νη­ση θα εξέ­θε­τε ανε­πα­νόρ­θω­τα και τον ίδιο και  θα εξα­έ­ρω­νε ορι­στι­κά το κόμ­μα του. Πλέ­ον, απο­χω­ρώ­ντας έχει την ευχέ­ρεια να «ανε­βά­σει τους τόνους» προ­σπα­θώ­ντας να επα­να­πα­τρί­σει ψήφους, αφού «απο­δε­σμεύ­τη­κε από την κυβέρ­νη­ση των Πρε­σπών» και να συν­δε­θεί εκ νέου με ένα κοι­νό, που από πέρυ­σι το καλο­καί­ρι, όταν ήρθε η συμ­φω­νία των Πρε­σπών, απο­χώ­ρη­σε μαζι­κά από το κόμ­μα του.

Όσον αφο­ρά τα υπουρ­γι­κά στε­λέ­χη, τα οποία δεν είναι εκλεγ­μέ­να μέλη της Βου­λής, ο υφυ­πουρ­γός Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, Γιάν­νης Μαυ­ρα­γά­νης, έχει ήδη υπο­βάλ­λει την παραί­τη­σή του, ενώ η υφυ­πουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Μαρί­να Χρυ­σο­βε­λώ­νη, έχει ταχθεί υπέρ της κυβέρ­νη­σης του Αλέ­ξη Τσίπρα.

Την παρα­μο­νή του στο κυβερ­νη­τι­κό σχή­μα έχει επι­βε­βαιώ­σει και ο υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Τέρενς Κουίκ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο