Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γονιμότητα των γυναικών

Οι γυναί­κες που ζουν σε πόλη με ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση και δυσκο­λεύ­ο­νται να κάνουν παι­δί, ίσως θα έπρε­πε να μετα­κο­μί­σουν για ένα διά­στη­μα στην εξο­χή ή σε κάποια περιο­χή με πιο καθα­ρό αέρα, καθώς κάτι τέτοιο μπο­ρεί να βελ­τιώ­σει τη γονι­μό­τη­τα τους, σύμ­φω­να με μια νέα ιτα­λι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να. Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον Αντό­νιο Λα Μάρ­κα του Πανε­πι­στη­μί­ου της Μοντέ­να, που έκα­ναν τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση στο ετή­σιο συνέ­δριο της Ευρω­παϊ­κής Εται­ρεί­ας Ανθρώ­πι­νης Ανα­πα­ρα­γω­γής και Εμβρυο­λο­γί­ας, βρή­καν ότι τα τοξι­κά σωμα­τί­δια του αέρα μπο­ρούν να μειώ­σουν τη δρα­στη­ριό­τη­τα των ωοθη­κών και έτσι να στε­νέ­ψουν το «παρά­θυ­ρο ευκαι­ρί­ας» για τη σύλ­λη­ψη παιδιού.

Οι γυναί­κες που ζουν σε επι­βα­ρη­μέ­νες από άπο­ψη ατμο­σφαι­ρι­κής ρύπαν­σης περιο­χές, φαί­νε­ται να έχουν ένα ανα­πα­ρα­γω­γι­κό μειο­νέ­κτη­μα. Αν μάλι­στα οι γυναί­κες αυτές καπνί­ζουν, το «παρά­θυ­ρο» μπο­ρεί να είναι ακό­μη μικρό­τε­ρο, καθώς μια πρό­σφα­τη αμε­ρι­κα­νι­κή έρευ­να βρή­κε ότι το κάπνι­σμα επι­σπεύ­δει την εμμη­νό­παυ­ση έως κατά δύο χρό­νια. Ο αριθ­μός (από­θε­μα) των συνο­λι­κών ωαρί­ων που μπο­ρεί να παρά­γει μια γυναί­κα στην ανα­πα­ρα­γω­γι­κή ζωή της, δια­φέ­ρει και εξαρ­τά­ται από διά­φο­ρους παρά­γο­ντες, μετα­ξύ των οποί­ων περι­βαλ­λο­ντι­κούς και γενετικούς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο