Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκότωσε τουλάχιστον 238.000 Ευρωπαίους το 2020

Η ρύπαν­ση της ατμό­σφαι­ρας με μικρο­σω­μα­τί­δια προ­κά­λε­σε 238.000 πρό­ω­ρους θανά­τους στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση το 2020, τονί­ζει έκθε­ση του Ευρω­παϊ­κού Οργα­νι­σμού Περι­βάλ­λο­ντος (ΕΟΠ) που δίνε­ται στη δημο­σιό­τη­τα σήμε­ρα, αριθ­μό ελα­φρά αυξη­μέ­νο σε ετή­σια βάση, λόγω της παν­δη­μί­ας του νέου κορονοϊού.

«Η έκθε­ση σε συγκε­ντρώ­σεις μικρο­σω­μα­τι­δί­ων υψη­λό­τε­ρες από τις συστά­σεις του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας οδή­γη­σε σε 238.000 πρό­ω­ρους θανά­τους» σε όλη την ΕΕ, ανα­φέ­ρει ο Ευρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός Περι­βάλ­λο­ντος στη νέα έκθε­σή του.

Πρό­κει­ται για ελα­φριά αύξη­ση σε σύγκρι­ση με το 2019, όταν τα μικρο­σω­μα­τί­δια, που διεισ­δύ­ουν βαθιά στους πνεύ­μο­νες, οδή­γη­σαν στον πρό­ω­ρο θάνα­το περί­που 231.000 ανθρώπων.

Η αύξη­ση αυτή έρχε­ται σε αντί­θε­ση με τη στα­θε­ρή τάση μεί­ω­σης την τελευ­ταία εικο­σα­ε­τία, την υπο­χώ­ρη­ση των θανά­των κατά συνο­λι­κά 45% από το 2005 ως το 2020, αν και ο αριθ­μός παρα­μέ­νει «μεγά­λος», σημειώ­νε­ται στην έκθεση.

Η αύξη­ση εξη­γεί­ται κυρί­ως από το γεγο­νός ότι η COVID-19, η ασθέ­νεια που προ­κα­λεί ο νέος κορο­νο­ϊ­ός, πλήτ­τει πιο σκλη­ρά ανθρώ­πους με συν­νο­ση­ρό­τη­τες που συν­δέ­ο­νται με την ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση (πάσχουν από καρ­κί­νους, πνευ­μο­νι­κές παθή­σεις, ή δια­βή­τη τύπου 2).

Εξάλ­λου, «αν συγκρί­νου­με το 2020 με το 2019, ο αριθ­μός των πρό­ω­ρων θανά­των που μπο­ρού­σαν να απο­δο­θούν στην ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση αυξή­θη­κε λόγω των (μικρο­σω­μα­τι­δί­ων) PM2,5 αλλά μειώ­θη­κε λόγω του NO2 (σ.σ. του διο­ξει­δί­ου του αζώ­του) και του O3 (του όζο­ντος)», εξη­γεί ο ΕΟΠ στην έκθε­σή του.

Σε ό,τι αφο­ρά τα σωμα­τί­δια του όζο­ντος, ειδι­κά αυτά που εκπέ­μπο­νται εξαι­τί­ας των οδι­κών μετα­φο­ρών και των βιο­μη­χα­νι­κών δρα­στη­ριο­τή­των, η τάση το 2020 ήταν πτω­τι­κή, με πάνω από 24.000 θανά­τους (-3% σε έναν χρόνο).

Ως προς το διο­ξεί­διο του αζώ­του, αέριο που παρά­γε­ται κυρί­ως από τα οχή­μα­τα και τους ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γι­κούς σταθ­μούς που καί­νε ορυ­κτά καύ­σι­μα, κατα­γρά­φη­καν 49.000 πρό­ω­ροι θάνα­τοι (-22% σε έναν χρό­νο), κάτι που εν μέρει εξη­γεί­ται από τη μεί­ω­ση της κίνη­σης στους δρό­μους κατά τη διάρ­κεια της πανδημίας.

Ο ΕΟΠ, που έχει την έδρα του στην Κοπεγ­χά­γη, δεν προ­σθέ­τει αυτούς τους απο­λο­γι­σμούς, για να απο­φεύ­γει διπλές κατα­με­τρή­σεις, όπως λέει.

Με βάση την ετή­σια έκθε­σή του, η ΕΕ βρί­σκε­ται στον σωστό δρό­μο για να επι­τύ­χει τον στό­χο να μειώ­σει κατά 50% και πλέ­ον τους πρό­ω­ρους θανά­τους το 2030 σε σύγκρι­ση με το 2005.

Τα χρό­νια του 1990, τα μικρο­σω­μα­τί­δια προ­κα­λού­σαν σχε­δόν ένα εκα­τομ­μύ­ριο πρό­ω­ρους θανά­τους τον χρό­νο στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ. Το 2005, εκτι­μά­ται πως πέθα­ναν 431.000 άνθρωποι.

Η ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση συνε­χί­ζε­ται να χαρα­κτη­ρί­ζε­ται η κυριό­τε­ρη περι­βαλ­λο­ντι­κή απει­λή για την υγεία των Ευρωπαίων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο