Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η «ατομική ευθύνη» να…ξεπαγιάζουμε!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Η κυβερ­νη­τι­κή προ­πα­γαν­δι­στι­κή εκστρα­τεία σχε­τι­κά με τις τερά­στιες ευθύ­νες της για την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια του λαού, αλλά για τη στή­ρι­ξη των «προ­τά­σε­ων» της για «μέτρα εξοι­κο­νό­μη­σης ενέρ­γειας» καλά κρα­τεί με τα φιλιά της ΜΜΕ να δίνουν πραγ­μα­τι­κά τα ρέστα τους!

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα το κύριο άρθρο στα ΝΕΑ (8–9/1) όπου με τίτλο «ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ» ανα­φέ­ρο­νται και τα εξής:

«…Οσες απο­φά­σεις και να ληφθούν, όμως, όσα μέτρα κι αν ανα­κοι­νω­θούν, όσες κυρώ­σεις κι αν επι­βλη­θούν, δεν θα υπάρ­ξει απο­τέ­λε­σμα χωρίς την πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νη ατο­μι­κή ευθύ­νη. Οπως και στην περί­πτω­ση των εμβο­λια­σμών κατά της Covid-19… έτσι και τώρα θα πρέ­πει κάθε πολί­της να κατα­λά­βει ότι αν τα περι­μέ­νει όλα από το κρά­τος, αν δεν συμ­βά­λει ο ίδιος στην εκστρα­τεία για την εξοι­κο­νό­μη­ση ενέρ­γειας, τα απο­τε­λέ­σμα­τα θα είναι πενι­χρά. Κάπο­τε, σε αυτή τη χώρα, θα πρέ­πει να ξεπε­ρά­σου­με τον κρα­τι­κό μπαμπούλα!

Για την ώρα, του­λά­χι­στον, δεν χρειά­ζε­ται να γίνουν τίπο­τα μεγά­λες θυσί­ες. Άλλω­στε, η ρύθ­μι­ση του θερ­μο­στά­τη ή η απο­φυ­γή της χρή­σης ενερ­γο­βό­ρων συσκευών κατά τις ώρες αιχ­μής απο­τε­λούν βήμα­τα που πρέ­πει να γίνουν ανε­ξαρ­τή­τως του πολέ­μου: η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή μπο­ρεί να έχει φύγει από το προ­σκή­νιο, είναι βέβαιο όμως ότι θα επι­στρέ­ψει δρι­μύ­τε­ρη. Η επο­χή των παχιών αγε­λά­δων έχει παρέλ­θει ανε­πι­στρε­πτί. Όσο πιο γρή­γο­ρα το κατα­λά­βου­με, και προ­σαρ­μό­σου­με ανα­λό­γως τον τρό­πο ζωής μας, τόσο πιο ήπια θα είναι η μετά­βα­ση στη νέα εποχή.»

Ας μας επι­τρα­πούν ορι­σμέ­νες παρατηρήσεις:

  1. Η ακρί­βεια και στη ενέρ­γεια δεν γίνε­ται με ευθύ­νη των λαϊ­κών στρω­μά­των, ούτε είναι απο­κλει­στι­κά «εξω­γε­νές» φαι­νό­με­νο. Είναι απο­τέ­λε­σμα της ακο­λου­θού­με­νης πολι­τι­κής κυβέρ­νη­σης, Ε.Ε που βασι­κή τους κατεύ­θυν­ση εδώ και χρό­νιας είναι η «απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς ενέρ­γειας», η «πρά­σι­νη μετά­βα­ση» κ.α προ­κει­μέ­νου να εξυ­πη­ρε­τη­θούν τα συμ­φέ­ρο­ντα μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Άλλω­στε το «ράλι κερ­δο­φο­ρί­ας» των εισηγ­μέ­νων εται­ρειών στο Χρη­μα­τι­στή­ριο με πρω­τα­γω­νι­στές του Ομί­λους της ενέρ­γειας το απο­δει­κνύ­ει. Όπως άλλω­στε απο­δει­κνύ­ει περί­τρα­να ότι στις ταξι­κές (καπι­τα­λι­στι­κές) κοι­νω­νί­ες σε κάθε φάση του οικο­νο­μι­κού κύκλου (με «κρί­ση» ή «ανά­πτυ­ξη») οι στα­θε­ρά κερ­δι­σμέ­νοι είναι οι κεφα­λαιο­κρά­τες και οι μόνι­μα χαμέ­νοι οι εργαζόμενοι.
  2. Στο άρθρο αυτό ανα­πα­ρά­γε­ται η κυβερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα περί «ατο­μι­κής ευθύ­νης» που εφαρ­μό­ζε­ται πλέ­ον παντού ως «φάρ­μα­κο» για κάθε νόσο με στό­χο φυσι­κά πέρα από τ’ άλλα την ενο­χο­ποί­η­ση κάθε λαϊ­κής αντί­δρα­σης, την καλ­λιέρ­γεια «ενο­χι­κών συν­δρό­μων» στο λαό και στο δικαί­ω­μα στον 21ο αιώ­να να απο­λαμ­βά­νει τα απο­τε­λέ­σμα­τα της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας στοι­χειω­δώς. Για τις ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης φυσι­κά για την ακρί­βεια ούτε λόγος. «Ατο­μι­κή ευθύ­νη» λοι­πόν για την παν­δη­μία, «ατο­μι­κή ευθύ­νη» και στο ξεπάγιασμα…
  3. Φυσι­κά το μεγά­λο ζήτη­μα και εκεί κτυ­πούν όλα «τα προ­πα­γαν­δι­στι­κά σφυ­ριά» είναι ο συμ­βι­βα­σμός του λαού με τα ψίχου­λα, η μετα­τρο­πή του σε σύγ­χρο­νους «φτω­χο­Λά­ζα­ρους» που θα κυνη­γά τα διά­φο­ρα «επι­δό­μα­τα- ασπι­ρί­νες», τα ψίχου­λα» από το καρ­βέ­λι και όχι ολό­κλη­ρο το καρ­βέ­λι που αυτός παρά­γει με τον ιδρώ­τα του. Ο συμ­βι­βα­σμός στο «μικρό­τε­ρο κακό» σε οικο­νο­μι­κό αλλά και πολι­τι­κό επί­πε­δο, ποτέ δεν οδή­γη­σε σε καλό. Η πραγ­μα­τι­κά νέα επο­χή (που ανα­φέ­ρει το άρθρο) και η μετά­βα­ση σ’αυτή απαι­τεί ανα­τρο­πής της υπάρχουσας!

Υ.Γ Ποτέ δεν υπήρ­χαν «παχιές αγε­λά­δες» για το λαό. Ακό­μη και όταν υπήρ­χε σε μεγα­λύ­τε­ρη έκτα­ση η κρα­τι­κή παρέμ­βα­ση στην οικο­νο­μία- ο «κρα­τι­κός μπα­μπού­λας» που ξορ­κί­ζει- πάλι κρά­τος εξυ­πη­ρέ­τη­σης των κεφα­λαιο­κρα­τών και όχι των λαϊ­κών ανα­γκών ήταν.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο