Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Αττική στο χιόνι θαμμένη, οι «άριστοι» ποζάρουν ευτυχισμένοι…

Ένα από τα βασι­κά γνω­ρί­σμα­τα των «άρι­στων» της κυβέρ­νη­σης είναι ότι είναι προ­κλη­τι­κά ξεδιά­ντρο­ποι. Και ξεδιά­ντρο­πα προκλητικοί.

Τα τελευ­ταία εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα, με τις δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού, υπουρ­γών της κυβέρ­νη­σης (Καρα­μαν­λής, Χρ. Στυ­λια­νί­δης, κλπ) και βου­λευ­τών της ΝΔ (Κ. Παπα­κώ­στα), δεν έμει­νε καμία αμφι­βο­λία για το πως αντι­με­τω­πί­ζουν τον λαό οι «άρι­στες»… μαρί­ες αντουα­νέ­τες της αστι­κής πολιτικής.

Την στιγ­μή λοι­πόν που χιλιά­δες οδη­γοί ήταν εγκλω­βι­σμέ­νοι στην Αττι­κή Οδό και άλλους δρό­μους της Αθή­νας, την ίδια στιγ­μή που ολό­κλη­ρες οικο­γέ­νειες παρα­μέ­νουν χωρίς ρεύ­μα, την ίδια ακρι­βώς στιγ­μή που πλή­θος κόσμου βιώ­νει στο πετσί του τι σημαί­νει «επι­τε­λι­κό κρά­τος», ο βου­λευ­τής της ΝΔ Γ. Κου­μου­τσά­κος ποζά­ρει στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, άνε­τος κι’ ωραί­ος, με φόντο το χιόνι.

Αραγ­μέ­νος σε μια πολυ­θρό­να στην αυλή του σπι­τιού του, ο κ. Κου­μου­τσά­κος — που κάποιοι τον ψήφι­σαν για να εκλε­γεί βου­λευ­τής — απο­λαμ­βά­νει αυτά­ρε­σκα την ομορ­φιά του χιο­νι­σμέ­νου τοπί­ου. Άνε­τος, ωραί­ος κι’ «άρι­στος». Σαν να μη συμ­βαί­νει τίποτα.

Εις υγεί­αν των κορόϊδων…

Υ.Γ: Μόλις αντι­λή­φθη­κε το «κρά­ξι­μο», ο βου­λευ­τής της ΝΔ φρό­ντι­σε να απο­σύ­ρει τη φωτό από τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο