Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η αφαίρεση της γερμανικής σημαίας από τη Ακρόπολη και ο απόηχος στην Β. Ελλάδα (Ντοκουμέντα)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Το πρωί της 31 Μάη 1941 η χιτλε­ρι­κή σημαία με τον αγκυ­λω­τό σταυ­ρό, που μόλυ­νε με την παρου­σία της τον ιερό βρά­χο της Ακρό­πο­λης, δεν υπήρ­χε πια. «Δρά­στες» ήταν ο Λάκης Σάντας και ο Μανό­λης Γλέζος.

Οι εφη­με­ρί­δες- ελεγ­χό­με­νες από­λυ­τα από τον κατα­κτη­τή (δωσι­λο­γι­κές στην ουσία τους) κάνουν ανα­φο­ρές στο γεγο­νός, μετα­φέ­ρω­ντας την είδη­ση σε ολό­κλη­ρη τη χώρα.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα η εφη­με­ρί­δα «ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ» (που έβγαι­νε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και κυκλο­φο­ρού­σε στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Β. Ελλάδας)

Στην πρώ­τη σελ. στις 2/6/1941 υπήρ­χαν δύο δημοσιεύματα:

Το πρώ­το με τίτλο  «ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΑΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» ανα­φέ­ρει για το γεγονός:

«ΑΘΗΝΑΙ 1. Εκ του Γερ­μα­νι­κού Φρου­ραρ­χεί­ου εξε­δό­θη ανα­κοί­νω­σις διά της κατό­πιν ωρι­σμέ­νων γεγο­νό­των και περι­στα­τι­κών , απα­γο­ρεύ­ε­ται εις Αθή­νας και Πει­ραιά η κυκλο­φο­ρία πολι­τών πέραν της 22ας ώρας. Τα θεά­μα­τα και τα λοι­πά κέντρα θα τερ­μα­τί­ζουν τας εργα­σί­ας των μέχρι 21,15.

Τα γεγο­νό­τα εις τα οποί­αν ανα­φέ­ρε­ται η δια­τα­γή, είνε τα εξής:

1) Την νύχτα της 30ης Μαϊ­ου η επί της Ακρο­πό­λε­ως κυμα­τί­ζου­σα Γερ­μα­νι­κή σημαία αφη­ρέ­θη υπό αγνώ­στων. Αυστη­ραί ανα­κρί­σεις ενερ­γού­νται εν προ­κει­μέ­νω οι δε ένο­χοι ανα­κα­λυ­πτό­με­νοι θα τιμω­ρη­θούν διά της ποι­νής του θανάτου…»

Το δεύ­τε­ρο πάλι στην 1 σελ. δημο­σί­ευ­μα με τίτλο «ΔΙΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΕΥΡΕΙΑΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

Και ανα­φέ­ρει: «ΑΘΗΝΑΙ- Ο εισαγ­γε­λεύς Αθη­νών κ. Μικρου­λέ­ας διέ­τα­ξε την διε­νέρ­γειαν αυστη­ρών ανα­κρί­σε­ων ως προς την αφαί­ρε­σιν της γερ­μα­νι­κής σημαί­ας εκ του βρά­χου της Ακρο­πό­λε­ως. Οι δρά­σται συλ­λαμ­βα­νό­με­νοι θα παρα­πεμ­φθούν άνευ προ­α­να­κρί­σε­ως εις το υπό του τελευ­ταί­ου νομο­θε­τι­κού δια­τάγ­μα­τος προ­βλε­πό­με­νον δικα­στή­ριον. Επί­σης ο κ. Εισαγ­γε­λεύς διέ­τα­ξε όπως άπα­σαι αι δικο­γρα­φί­αι αι αφο­ρώ­σαι πρά­ξεις ενερ­γη­θεί­σας κατά Γερ­μα­νών στρα­τιω­τών παρα­πεμ­φθούν εις το προ­βλε­πό­με­νον δικα­στή­ριον. Οι κατη­γο­ρού­με­νοι δι’ εκδη­λώ­σεις συμπα­θεί­ας υπέρ Βρετ­τα­νών στρα­τιω­τών θα παρα­πέ­μπω­νται εις τα αυτό­φω­ρα δικαστήρια».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο