Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η αφρόκρεμα του ΝΑΤΟ παρούσα στο κρεσέντο προκλήσεων του Ερντογάν

Η είδη­ση πλέ­ον είναι γνω­στή εδώ και πολ­λές ώρες. Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας μιλώ­ντας στη λήξη της πολυ­ε­θνι­κής άσκη­σης των τούρ­κι­κων Ενό­πλων Δυνά­με­ων «EFES 2022» ανα­βάθ­μι­σε την επι­θε­τι­κό­τη­τα της Τουρ­κί­ας σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των και της κυριαρ­χί­ας της χώρας. Ωστό­σο μία σημα­ντι­κό­τα­τη λεπτο­μέ­ρεια της είδη­σης για την τουρ­κι­κή άσκη­ση είτε απο­σιω­πά­ται είτε γίνε­ται προ­σπά­θεια να περά­σει «στα ψιλά» στα εγχώ­ρια ΜΜΕ.

Στη συγκε­κρι­μέ­νη πολυ­ε­θνι­κή άσκη­ση συμ­με­τεί­χαν οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ συμ­με­τεί­χαν με την 22η Εκστρα­τευ­τι­κή Μονά­δα Πεζο­ναυ­τών και με το απο­βα­τι­κό «USS Arlington», το οποίο πριν μετα­βεί στην Τουρ­κία, ελλι­με­νι­ζό­ταν στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στην αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή βάση. Πού δηλα­δή; Στη βάση που εγκαι­νί­α­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και ανα­νέ­ω­σε εις το διη­νε­κές τη λει­τουρ­γία της μόλις πρό­σφα­τα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με την ελε­ει­νή ελλη­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη συμ­φω­νία. Τι έλε­γαν όλοι τους στον ελλη­νι­κό λαό; Ότι «η βάση θα απο­τε­λεί ανά­χω­μα στην τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα». Τελι­κά, αντί για ανά­χω­μα η βάση απο­τε­λεί μία προ­σω­ρι­νή στά­ση πολε­μι­κών πλοί­ων των ΗΠΑ για να συμ­με­τέ­χουν — μετα­ξύ άλλων — και σε ασκή­σεις της ΝΑΤΟι­κής Τουρκίας!

Στην άσκη­ση συμ­με­τεί­χε η Γαλ­λία, με την οποία η έχει υπο­γρα­φεί η περί­φη­μη ελλη­νο­γαλ­λι­κή συμφωνία!

Στην άσκη­ση επί­σης συμ­με­τεί­χαν, μετα­ξύ άλλων, η Ιτα­λία, η Αλβα­νία και η Βόρεια Μακε­δο­νία (κρά­τη-μέλη του ΝΑΤΟ), Βοσ­νία — Ερζε­γο­βί­νη (υπο­ψή­φια προς έντα­ξη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ). Μετά από όλα αυτά κατα­νο­εί­ται πλή­ρως για­τί ακό­μα και το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Τουρ­κί­ας δια­φη­μί­ζει την άσκη­ση «EFES 2022 »ως «μια στα­θε­ρή και ορα­τή έκφρα­ση της συμ­βο­λής της Τουρ­κί­ας στην απο­τρε­πτι­κή και αμυ­ντι­κή στά­ση του ΝΑΤΟ»!

Σε απλή μετά­φρα­ση: Οι απο­βα­τι­κές ασκή­σεις σε ελλη­νι­κά νησιά απο­τε­λούν μέρος της απο­τρε­πτι­κής στά­σης του ΝΑΤΟ!

Επι­βε­βαιώ­νε­ται για άλλη μία φορά: Το ΝΑΤΟ δεν είναι «προ­στα­σία και ασφά­λεια», έτσι όπως προ­βάλ­λε­ται από τους κυβερ­νη­τι­κούς και από άλλα κόμ­μα­τα. Είναι παρά­γο­ντας αστά­θειας και τρο­φο­δο­σί­ας της τουρ­κι­κής προκλητικότητας.

Κάλεσε την Ελλάδα «να συνέλθει» και να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά

Νέες απει­λές κατά της Ελλά­δας, σε περί­πτω­ση που δεν ικα­νο­ποι­ή­σει τις τουρ­κι­κές απαι­τή­σεις για απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των ελλη­νι­κών νησιών, εκτό­ξευ­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, σε δηλώ­σεις του μετά το τέλος της πολυ­ε­θνι­κής άσκη­σης «Efes 2022».

Απο­θρα­συ­μέ­νος από τη στά­ση των ΗΠΑ και χωρών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που εκφρά­στη­κε και με την ευρεία συμ­με­το­χή δυνά­με­ών τους στην άσκη­ση, ο Ερντο­γάν κάλε­σε ξανά την Ελλά­δα «να στα­μα­τή­σει να εξο­πλί­ζει τα νησιά που είναι υπό καθε­στώς απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης και να ενερ­γή­σει σύμ­φω­να με τις διε­θνείς συμφωνίες».

Ανα­φε­ρό­με­νος στον Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γό, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος είπε ότι «ο κ. Μητσο­τά­κης μάλ­λον κάνει του­ρι­στι­κά ταξί­δια στα νησιά, με αυτό είναι αδύ­να­τον να φτά­σεις που­θε­νά», ενώ συμπλή­ρω­σε: «Η Τουρ­κία δεν παρα­βιά­ζει τα δικαιώ­μα­τα και τους νόμους κανε­νός, αλλά δεν παρα­βιά­ζει τα δικά της δικαιώ­μα­τα και νόμους. Προει­δο­ποιού­με την Ελλά­δα να μεί­νει μακριά από όνει­ρα και πρά­ξεις για τα οποία θα μετα­νιώ­σει, όπως πριν από έναν αιώ­να, και να συνέλ­θει. Η Τουρ­κία δεν θα παραι­τη­θεί από τα δικαιώ­μα­τά της στο Αιγαίο και δεν θα διστά­σει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τις δυνά­μεις που ανα­γνω­ρί­ζο­νται από τις διε­θνείς συμ­φω­νί­ες για τον εξο­πλι­σμό των νησιών».

Ανα­φο­ρι­κά με την άσκη­ση, ο Ερντο­γάν είπε ότι «στα­δια­κά εφαρ­μό­ζου­με την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά μας να προ­στα­τεύ­σου­με τα σύνο­ρά μας με μια γραμ­μή ασφα­λεί­ας βάθους 30 χιλιο­μέ­τρων» και ισχυ­ρί­στη­κε ότι «δεν θα επι­τρέ­ψου­με να δημιουρ­γη­θούν διά­δρο­μοι τρο­μο­κρα­τί­ας στο κάτω μέρος των συνό­ρων της χώρας μας, σίγου­ρα θα συμπλη­ρώ­σου­με τα τμή­μα­τα που λεί­πουν από τη γραμ­μή ασφα­λεί­ας μας».

Τον «χορό» των απει­λών είχε ανοί­ξει νωρί­τε­ρα, σε δήλω­σή του ο Τούρ­κος υπουρ­γός Άμυ­νας Χου­λου­σί Ακάρ, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «η γει­το­νι­κή μας Ελλά­δα συνε­χί­ζει τις επε­κτα­τι­κές της πολι­τι­κές» και συμπλη­ρώ­νο­ντας ότι «οι προ­σπά­θειες εξο­πλι­σμού είναι μάταιες. Θα δώσου­με τις απα­ραί­τη­τες απαντήσεις».

Πηγή: 902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο