Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Η Βαβυλωνιακή σύγχυση των λέξεων και άλλα 499 ποιήματα» του Μπ. Μπρεχτ

«Η Βαβυ­λω­νια­κή σύγ­χυ­ση των λέξε­ων και άλλα 499 ποι­ή­μα­τα» είναι ο τίτλος της έκδο­σης που κυκλο­φό­ρη­σε πριν από λίγο και­ρό, με 500 ποι­ή­μα­τα του Μπ. Μπρεχτ, σε μετά­φρα­ση του Γιώρ­γου Κεντρω­τή, καθη­γη­τή Θεω­ρί­ας — Πρά­ξης της Μετά­φρα­σης στο Τμή­μα Ξένων Γλωσ­σών, Μετά­φρα­σης και Διερ­μη­νεί­ας του Ιονί­ου Πανεπιστημίου.

μπρεχτ κεντρωτης«Η αγά­πη μου για τον Μπρεχτ είναι πολύ παλιά. Δεν υπάρ­χει άνθρω­πος, που να βιώ­νει την κοι­νω­νι­κή αδι­κία και να νιώ­θει την εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο ως μη φυσι­κή κατά­στα­ση και ως κατ’ εξο­χήν ανω­μα­λία, και να μη συγκι­νεί­ται από τον μπρε­χτι­κό λόγο. Ετσι κι εγώ. Πρώ­τα τον γνώ­ρι­σα μέσω μετα­φρά­σε­ων και κατό­πιν στο πρω­τό­τυ­πο. Η μετα­φρα­στι­κή ενα­σχό­λη­σή μου με τα ποι­ή­μα­τά του είναι σχε­τι­κά πρό­σφα­τη. Δεν πάει πιο πίσω από τα δέκα χρό­νια. Αραιά στην αρχή και συστη­μα­τι­κά κατά τα τρία τελευ­ταία έτη ασχο­λή­θη­κα με τη μετά­φρα­ση των ποι­η­μά­των του προ­τεί­νο­ντας στον εαυ­τό μου ένα — επι­τρέψ­τε μου να πω — απο­κού­μπι συντρο­φι­κού λόγου μέσα στη θυελ­λώ­δη επέ­λα­ση του νεο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού». Γιώρ­γος Κεντρω­τής (Από συνέ­ντευ­ξή του στον Ριζο­σπά­στη, 11/1/2015).

μπρεχτ κεντρωτης1Στις σελί­δες του βιβλί­ου ο ανα­γνώ­στης θα συνα­ντή­σει όλα σχε­δόν τα γνω­στά ποι­ή­μα­τα του Μπρεχτ, σε νέα μετά­φρα­ση, αλλά και πολ­λά άγνω­στα. Τα 500 ποι­ή­μα­τα της έκδο­σης είναι άκρως αντι­προ­σω­πευ­τι­κά του όλου έργου του ποιητή.

“Ο ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ είναι συγ­γρα­φέ­ας από παλιά γνω­στός και πολύ αγα­πη­τός στην Ελλά­δα. […] Τα εδώ δια­λεγ­μέ­να κοι­νω­νι­κά, πολι­τι­κά, ερω­τι­κά, σατι­ρι­κά και παι­δι­κά ποι­ή­μα­τα και τρα­γού­δια έρχο­νται να τονί­σουν την προ­σω­πι­κό­τη­τα του δημιουρ­γού τους, που το έργο του όχι μόνο σημά­δε­ψε την επο­χή του, αλλά και τον έχει ήδη ανα­δεί­ξει σε κλα­σι­κό συγ­γρα­φέα παγκο­σμί­ως.” (Από την παρου­σί­α­ση στο οπι­σθό­φυλ­λο του βιβλίου).

Στη φωτο­γρα­φία (από το μπλογκ του Γ. Κεντρω­τή «Αλω­νά­κι της Ποί­η­σης») ο Γ. Κ. «δια­βά­ζο­ντας Μπρεχτ και διορ­θώ­νο­ντας τα τυπο­γρα­φι­κά δοκί­μια της μελ­λο­ντι­κής (τότε) έκδοσης».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο