Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Βουλή θα υιοθετήσει τα παιδιά του «ήρωα του Αιγαίου» Κ. Παπαδόπουλου

Τη λήψη από­φα­σης για την υιο­θε­σία των παι­διών του ήρωα υπο­πλοί­αρ­χου του Λιμε­νι­κού Κυριά­κου Παπα­δό­που­λου, που έφυ­γε από τη ζωή και ο οποί­ος είχε σώσει πάνω από 5.000 πρό­σφυ­γες με το πλή­ρω­μα του στα νησιά του Αιγαί­ου, ομό­φω­να παρέ­πεμ­ψε στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής η Διά­σκε­ψη των Προ­έ­δρων, όπως ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο πρό­ε­δρος του Κοι­νο­βου­λί­ου Νίκος Βούτσης.

Ο θάνα­τος του Κυριά­κου Παπα­δό­που­λου, «ήρωα του Αιγαί­ου» όπως τον απο­κα­λού­σαν, τον Οκτώ­βριο του 2018 , σε ηλι­κία μόλις 44 ετών, σκόρ­πι­σε τη θλί­ψη όχι μόνο στο νησί του, αλλά στο πανελλήνιο.

Ο αξιω­μα­τι­κός του Λιμε­νι­κού πρω­τα­γω­νί­στη­σε στο υπο­ψή­φιο για Όσκαρ ντο­κι­μα­ντέρ «4.1 miles» της Δάφ­νης Ματζιαράκη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο