Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Μολδαβία θα πληρώνουν σε ρούβλια — Αυστρία η άρνηση αγοράς από τη Ρωσία

Η Βουλ­γα­ρία, η Σλο­βα­κία και η Μολ­δα­βία ανα­κοί­νω­σαν επί­ση­μα τη συμ­φω­νία τους για αγο­ρά ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου στο πλαί­σιο του νέου συστή­μα­τος, πλη­ρώ­νο­ντας με ρού­βλια, ανα­φέ­ρουν τα ρωσι­κά μέσα ενημέρωσης.

Η Βουλ­γα­ρία και Σλο­βα­κία είναι οι δυο πρώ­τες χώρες-μέλη της ΕΕ που επι­σή­μως, σύμ­φω­να με τα ρωσι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, δέχο­νται να πλη­ρώ­νουν σε ρού­βλια το αέριο που αγο­ρά­ζουν. Η Σλο­βα­κία είναι και μέλος της Ευρωζώνης.

Νωρί­τε­ρα, ο επι­κε­φα­λής της αυστρια­κής εται­ρεί­ας πετρε­λαί­ου και φυσι­κού αερί­ου OMV, Άλφρεντ Στερν, εκτί­μη­σε ότι η άρνη­ση αγο­ράς φυσι­κού αερί­ου από τη Ρωσία «είναι αδύ­να­τη». «Όχι, είναι αδύ­να­το να εγκα­τα­λεί­ψου­με το ρωσι­κό αέριο εάν δεν είμα­στε έτοι­μοι να δεχθού­με τις τερά­στιες συνέ­πειες. Ορι­σμέ­νες χώρες θα μπο­ρού­σαν να το κάνουν, αλλά στην Αυστρία δεν είναι δυνα­τό φέτος», δήλω­σε ο Στερν στην εφη­με­ρί­δα «Die Presse».

Τόνι­σε ότι η Αυστρία βρί­σκε­ται «σε δύσκο­λη θέση» και δεν μπο­ρεί «απλώς να βγει από το ρωσι­κό αέριο», επει­δή η χώρα δεν έχει πρό­σβα­ση στη θάλασ­σα και πρό­σβα­ση σε υγρο­ποι­η­μέ­νο αέριο. «Οποια­δή­πο­τε δια­φο­ρο­ποί­η­ση θα σημαί­νει περισ­σό­τε­ρες επεν­δύ­σεις σε ακρι­βές υπο­δο­μές για πρό­σβα­ση σε ακρι­βό­τε­ρο αέριο. Η έξο­δος από το ρωσι­κό αέριο έχει ένα τίμη­μα. Θα πρέ­πει να είμα­στε ξεκά­θα­ροι σχε­τι­κά με αυτό», κατέ­λη­ξε.

Η OMV είπε επί­σης ότι περι­μέ­νει πλη­ρο­φο­ρί­ες από την «Gazprom» σχε­τι­κά με την πλη­ρω­μή για τις προ­μή­θειες φυσι­κού αερί­ου σε ρού­βλια, καθώς οι πλη­ρω­μές σε ευρώ για φυσι­κό αέριο από τη Ρωσία απο­τε­λούν τη βάση της συμφωνίας.

Το Κρεμ­λί­νο από την πλευ­ρά του ανα­κοί­νω­σε ότι ο Ρώσος πρό­ε­δρος ενη­μέ­ρω­σε τους ηγέ­τες των χωρών μελών της ΕΕ για τον νέο μηχα­νι­σμό πλη­ρω­μής για το φυσι­κό αέριο.

Πηγή: 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο