Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η βουλευτής της ΝΔ Παπακώστα και η διάλυση της δημόσιας Παιδείας

Στον αντι­κομ­μου­νι­σμό και σε προ­σω­πι­κού τύπου επι­θέ­σεις (κατά της Αλ. Παπα­ρή­γα) κατέ­φυ­γε η βου­λευ­τής Τρι­κά­λων της ΝΔ στην προ­σπά­θεια της υπε­ρα­σπι­στεί το αντιεκ­παι­δευ­τι­κό τερα­τούρ­γη­μα που η κυβέρ­νη­ση έφε­ρε στη Βουλή.

Μπο­ρεί να κατα­νο­ή­σει κάποιος την πρε­μού­ρα της κ. Παπα­κώ­στα να ανα­βαθ­μί­σει την θέση της στην ΝΔ και την κυβέρ­νη­ση μέσω αντι­κομ­μου­νι­στι­κών επι­θέ­σε­ων. Πολ­λοί ομοι­δε­ά­τες της άλλω­στε έχουν χτί­σει ολό­κλη­ρες κομ­μα­τι­κές καριέ­ρες πάνω στον αντι­κομ­μου­νι­σμό και τις επι­θέ­σεις κατά του ΚΚΕ.

Ακό­μη κι’ αν πάρει κάποιος στα σοβα­ρά την ανοη­σία της Παπα­κώ­στα για το «που σπού­δα­σε η κόρη της Παπα­ρή­γα», τότε οφεί­λου­με να ρωτή­σου­με το εξής: Ποιός ευθύ­νε­ται για την συνε­χή, επί χρό­νια ολό­κλη­ρα, υπο­βάθ­μι­ση της δημό­σιας Παι­δεί­ας και του δημό­σιου σχο­λεί­ου; Απά­ντη­ση: Οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων αστι­κών κομμάτων.

Η στο­χευ­μέ­νη από τις κυβερ­νή­σεις – όπως η σημε­ρι­νή της ΝΔ – υπο­βάθ­μι­ση και απα­ξί­ω­ση του δημό­σιου σχο­λεί­ου και ευρύ­τε­ρα της δημό­σιας Παι­δεί­ας έχει έναν στό­χο: Να ενι­σχύ­σει την ιδιω­τι­κή Παι­δεία, τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται την υπο­βάθ­μι­ση του δημό­σιου σχο­λεί­ου ώστε να διευ­ρύ­νουν τις κερ­δο­φό­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες τους και στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Αντί η βου­λευ­τής της ΝΔ Παπα­κώ­στα να «που­λά­ει» αντι­κομ­μου­νι­στι­κά φού­μα­ρα από το βήμα της Βου­λής και να ασχο­λεί­ται με το «που έστει­λε την κόρη της η Παπα­ρή­γα», ας κοι­τά­ξει μέσα στην ίδια την παρά­τα­ξή της. Εκεί, από τον Κοντο­γιαν­νό­που­λο και την Γιαν­νά­κου-Κου­τσί­κου μέχρι την Κερα­μέ­ως, θα βρει την πηγή της διά­λυ­σης και απα­ξί­ω­σης της δημό­σιας παι­δεί­ας και την πολι­τι­κή του ταξι­κού σχολείου.

Ας απα­ντή­σουν οι υπουρ­γοί και οι βου­λευ­τές της ΝΔ: Ποια­νού η πολι­τι­κή είναι αυτή που ανα­γκά­ζει αρκε­τούς γονείς να στέλ­νουν τα παι­διά τους σε ιδιω­τι­κά σχο­λεία; Ποια­νού η πολι­τι­κή δεν έχει αφή­σει ούτε κολυ­μπη­θρό­ξυ­λο όρθιο στη δημό­σια Παι­δεία, οδη­γώ­ντας την στο­χευ­μέ­να και μεθο­δευ­μέ­να στην πλή­ρη υπο­βάθ­μι­ση και απαξίωση.

Αν ακό­μη δυσκο­λεύ­ο­νται να βρουν την απά­ντη­ση, η κα. Κερα­μέ­νως, η κα. Παπα­κώ­στα και οι λοι­ποί υπουρ­γοί και βου­λευ­τές της ΝΔ, ας κοι­τα­χτούν στον καθρέφτη.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο