Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Βραζιλία ξεπέρασε τα 4,5 εκατομμύρια κρούσματα κοροναϊού

Η Βραζιλία παραμένει η δεύτερη χώρα στον κόσμο με τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από την πανδημία, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Βρα­ζι­λία ξεπέ­ρα­σε τα 4,5 εκα­τομ­μύ­ρια κρού­σμα­τα και τους 136.000 θανά­τους από κορο­ναϊό, από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία στοιχεία.Brasil 4,5 millones casos de coronavirus

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Γραμ­μα­τειών Υγεί­ας της Βρα­ζι­λί­ας (Conass), «33.057 λοι­μώ­ξεις και 739 νέοι θάνα­τοι κατα­γρά­φη­καν από το Covid-19», ενώ οι αρχές υγεί­ας μιλά­νε για 571.613 άτο­μα που συνε­χί­ζουν υπό ιατρι­κή περί­θαλ­ψη ενώ 2.316 είναι οι τελευ­ταί­οι προς κατα­γρα­φή θάνατοι.

Brasil 45 millones de casos de coronavirus

🆘   Η Βραζιλία μετράει 858 θανάτους από το Covid-19 τις τελευταίες 24 ώρες

Κατά μέσο όρο 800 θανά­τους και 30.000 καθη­με­ρι­νές λοι­μώ­ξεις την τελευ­ταία εβδο­μά­δα, με στα­θε­ρό­τη­τα στις περισ­σό­τε­ρες περι­φέ­ρειες της χώρας και με αυξα­νό­με­νες τάσεις στις περιο­χές Pernambuco και Río de Janeiro.

CONASS @ConassOficial
#PainelConass Covid-19 Data: 19/09/2020, 18h Casos • 33.057 no último período. • 4.528.240 acumulados. Óbitos • 739 no último período • 136.532 óbitos acumulados. Mais informações:Brasil Conass coronavirus

Στο Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο κατα­γρά­φη­καν τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες 59 θάνα­τοι και 1.463 μολύν­σεις από κορο­ναϊό, ξεπερ­νώ­ντας τους 17.000 θανά­τους και 250.000 περι­πτώ­σεις από την αρχή της παν­δη­μί­ας τον Μάρτιο.

Bolsonaro Quedarse en casa por la pandemia es para débiles

Bolsonaro: «Να μένεις σπί­τι εξ αιτί­ας της παν­δη­μί­ας αφο­ρά τους λιπόψυχους»

Η Βρα­ζι­λία παρα­μέ­νει η δεύ­τε­ρη χώρα στον κόσμο με τον μεγα­λύ­τε­ρο αριθ­μό θανά­των από την παν­δη­μία, πίσω από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, και η τρί­τη πλέ­ον μολυ­σμέ­νη, αφού ξεπέ­ρα­σε πριν από δύο εβδο­μά­δες από την Ινδία.


Πηγή |> telesurtv.net

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο