Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Γαλλία ενισχύει το πρόγραμμα εμβολίων της Κούβας και σπάει το εμπάργκο!

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Η Γαλ­λία ενι­σχύ­ει την Κού­βα για την παρα­γω­γή εμβο­λί­ων για την κατα­πο­λέ­μη­ση της μηνιγ­γί­τι­δας και της πνευ­μο­νί­ας με 45 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Τα κεφά­λαια προ­ο­ρί­ζο­νται για το Κου­βα­νι­κό Ινστι­τού­το Finlay de Vacunas (IFV) και αφο­ρούν τριε­τές πρόγραμμα.

Τα χρή­μα­τα θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για τον εξο­πλι­σμό και τον εκσυγ­χρο­νι­σμό των εγκα­τα­στά­σε­ων παρα­γω­γής εμβολίων.

Οι πρώ­τες μετα­φο­ρές κεφα­λαί­ου ανα­μέ­νε­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν ήδη από φέτος.

Στις ευχα­ρι­στί­ες του, ο ερευ­νη­τής και επι­κε­φα­λής του IFV, Vicente Vérez, δήλω­σε ότι η Κού­βα και η Γαλ­λία συνερ­γά­ζο­νται σε αυτόν τον τομέα εδώ και αρκε­τά χρό­νια και ότι η Γαλ­λία είχε συνει­σφέ­ρει προη­γου­μέ­νως με 5,3 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για να βοη­θή­σει την Κού­βα να κατα­πο­λε­μή­σει τον Covid-19.

Για την IFV, η δια­νο­μή εμβο­λί­ων υψη­λής ποιό­τη­τας με χαμη­λό κόστος μέσω του ΠΟΥ και της UNICEF απο­τε­λεί προτεραιότητα.

Το νέο πρό­γραμ­μα θα βελ­τιώ­σει την κάλυ­ψη των εμβο­λί­ων κατά της μηνιγ­γί­τι­δας και της πνευμονίας.

Θα συμ­βά­λει στη μεί­ω­ση των ανι­σο­τή­των μετα­ξύ χωρών και πλη­θυ­σμών όσον αφο­ρά την πρό­σβα­ση στην υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη και τους εμβολιασμούς.

Στη δεκα­ε­τία του 1980, η IFV ανέ­πτυ­ξε το VA-MENGOC-BC, το οποίο χρη­σι­μο­ποιεί­ται ευρέ­ως από το 1989 και απο­τε­λεί μέρος του εθνι­κού προ­γράμ­μα­τος εμβο­λια­σμού της Κού­βας. Η είδη­ση προ­έρ­χε­ται από άρθρο της Prensa Latina στις 22/09/21.

Όποια και να είναι τα κίνη­τρα της Γαλ­λι­κής κυβέρ­νη­σης η ενί­σχυ­ση έρχε­ται σε μια επο­χή που η Κού­βα χρειά­ζε­ται βοή­θειες από όλους τους λαούς του κόσμου και αυτή η κίνη­ση είναι στην πρά­ξη κατάρ­γη­ση του εμπάργκο.

Οι υπό­λοι­πες χώρες της Ευρώ­πης μαζί και η Ελλά­δα να προ­χω­ρή­σουν σε συμ­φω­νί­ες με αμοι­βαίο όφε­λος με την δοκι­μα­ζό­με­νη από το απάν­θρω­πο εμπάρ­γκο εδώ και 60 χρό­νια Κούβα.

panos souidoi

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο