Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Γαλλίδα Ανί Ερνό τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2022

Η Γαλ­λί­δα συγ­γρα­φέ­ας Ανί Ερνό τιμή­θη­κε με το βρα­βείο Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας 2022 για το “θάρ­ρος και την κλι­νι­κή οξύ­νοια με την οποία απο­κα­λύ­πτει τις ρίζες, την απο­ξέ­νω­ση και τους συλ­λο­γι­κούς περιο­ρι­σμούς της προ­σω­πι­κής μνή­μης”, ανέ­φε­ρε η επι­τρο­πή που απο­νέ­μει τα βραβεία.

Η Ερνό, το έργο της οποί­ας είναι κυρί­ως αυτο­βιο­γρα­φι­κό, είναι 82 ετών.

Το βρα­βείο απο­νέ­μει η Βασι­λι­κή Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία Επι­στη­μών και συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 10 εκα­τομ­μυ­ρί­ων σου­η­δι­κών κορω­νών (περί­που 920.000 ευρώ).

 

Η φόνισ­σα, Αλέ­ξαν­δρου Παπαδιαμάντη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο