Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Γερμανία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου κατηγορούμενη για διευκόλυνση «γενοκτονίας» στη Γάζα

Η Γερ­μα­νία θα αντι­με­τω­πί­σει σήμε­ρα ενώ­πιον του Διε­θνούς Δικα­στη­ρί­ου του ΟΗΕ τις κατη­γο­ρί­ες της Νικα­ρά­γουας, σύμ­φω­να με τις οποί­ες το Βερο­λί­νο «διευ­κο­λύ­νει τη διά­πρα­ξη γενο­κτο­νί­ας» ενα­ντί­ον των Παλαι­στι­νί­ων στη Λωρί­δα της Γάζας παρέ­χο­ντας πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή στή­ρι­ξη στο Ισραήλ.

Η Μανά­γουα ζητεί από τους δικα­στές του Διε­θνούς Δικα­στη­ρί­ου με έδρα τη Χάγη να επι­βά­λουν έκτα­κτα μέτρα ώστε να εμπο­δί­σουν το Βερο­λί­νο να παρέ­χει όπλα και άλλη βοή­θεια στο Ισραήλ.

«Απορ­ρί­πτου­με τους ισχυ­ρι­σμούς της Νικα­ρά­γουας», δήλω­σε ο Σεμπά­στιαν Φίσερ εκπρό­σω­πος του γερ­μα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξωτερικών.

«Η Γερ­μα­νία δεν παρα­βί­α­σε ούτε τη Σύμ­βα­ση για τη Γενο­κτο­νία ούτε το διε­θνές ανθρω­πι­στι­κό δίκαιο και θα το απο­δεί­ξου­με ενώ­πιον του Διε­θνούς Δικα­στη­ρί­ου», πρό­σθε­σε απευ­θυ­νό­με­νος στους δημοσιογράφους.

Η Νικα­ρά­γουα θα παρου­σιά­σει σήμε­ρα τα επι­χει­ρή­μα­τά της και αύριο θα ακο­λου­θή­σει η Γερμανία.

Σε κεί­με­νο 43 σελί­δων προς το Δικα­στή­ριο η Μανά­γουα ανα­φέ­ρει ότι το Βερο­λί­νο παρα­βιά­ζει τη Σύμ­βα­ση του ΟΗΕ για τη Γενο­κτο­νία, η οποία καταρ­τί­στη­κε το 1948 μετά το Ολοκαύτωμα.

«Στέλ­νο­ντας στρα­τιω­τι­κό υλι­κό και δια­κό­πτο­ντας τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της UNRWA», της υπη­ρε­σί­ας του ΟΗΕ για τους Παλαι­στί­νιους πρό­σφυ­γες, «η Γερ­μα­νία διευ­κο­λύ­νει τη διά­πρα­ξη γενο­κτο­νί­ας», καταγ­γέλ­λει η Νικαράγουα.

Παράλ­λη­λα τονί­ζει ότι «η Γερ­μα­νία δια­τη­ρεί με τη χώρα αυτή (σ.σ. το Ισρα­ήλ) μια προ­νο­μια­κή σχέ­ση, η οποία θα της επέ­τρε­πε να επη­ρε­ά­σει με ωφέ­λι­μο τρό­πο τη συμπε­ρι­φο­ρά της».

Η Μανά­γουα ζητεί από το Διε­θνές Δικα­στή­ριο να λάβει έκτα­κτα μέτρα μέχρι να εξε­τά­σει σε βάθος την υπό­θε­ση, εκτι­μώ­ντας ότι κάτι τέτοιο είναι «απα­ραί­τη­το και επεί­γον» με δεδο­μέ­νο ότι δια­κυ­βεύ­ε­ται η ζωή «εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων ανθρώπων».

«Αναλογική αντίδραση»

Σε άλλη προ­σφυ­γή ενώ­πιον του Διε­θνούς Δικα­στη­ρί­ου της Χάγης η Νότια Αφρι­κή κατη­γο­ρεί το Ισρα­ήλ ότι δια­πράτ­τει γενο­κτο­νία στη Λωρί­δα της Γάζας.

Σε αυτή την υπό­θε­ση το Δικα­στή­ριο ζήτη­σε από το Ισρα­ήλ να κάνει ό,τι μπο­ρεί ώστε να εμπο­δί­σει κάθε πρά­ξη γενο­κτο­νί­ας και πρό­σφα­τα σκλή­ρυ­νε τη στά­ση του επι­βάλ­λο­ντας επι­πλέ­ον μέτρα τα οποία ανα­γκά­ζουν το Ισρα­ήλ να αυξή­σει την πρό­σβα­ση της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας στη Λωρί­δα της Γάζας.

Οι απο­φά­σεις του Διε­θνούς Δικα­στη­ρί­ου είναι δεσμευ­τι­κές, όμως αυτό δεν δια­θέ­τει μηχα­νι­σμό για να επι­βλέ­πει την εφαρ­μο­γή τους.

Η Νικα­ρά­γουα ζητεί να ληφθούν πέντε προ­σω­ρι­νά μέτρα, κυρί­ως η Γερ­μα­νία να «ανα­στεί­λει αμέ­σως τη βοή­θεια που παρέ­χει στο Ισρα­ήλ, κυρί­ως τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του στρα­τιω­τι­κού υλικού».

Επί­σης ζητεί από το Δικα­στή­ριο να απαι­τή­σει από το Βερο­λί­νο «να ανα­κα­λέ­σει την από­φα­σή του να ανα­στεί­λει τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της UNRWA».

Η Γερ­μα­νία ανα­κοί­νω­σε τον Ιανουά­ριο ότι ανα­στέλ­λει τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της υπη­ρε­σί­ας αυτής του ΟΗΕ εν ανα­μο­νή της έρευ­νας που διε­ξά­γε­ται μετά τις κατη­γο­ρί­ες του Ισρα­ήλ περί συμ­με­το­χής περί­που 10 μελών της στην επί­θε­ση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η Νικα­ρά­γουα εκτι­μά ότι «μπο­ρεί να είναι κατα­νοη­τό» το γεγο­νός ότι η Γερ­μα­νία στη­ρί­ζει μια «ανα­λο­γι­κή αντί­δρα­ση» του συμ­μά­χου της Ισρα­ήλ στην επί­θε­ση της Χαμάς.

«Όμως αυτό δεν μπο­ρεί να απο­τε­λεί δικαιο­λο­γία ώστε να ενερ­γεί κατά παρά­βα­ση του διε­θνούς δικαί­ου», τονί­ζει.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο