Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων (7/9/2020)

Η γεω­γρα­φι­κή κατα­νο­μή των κρου­σμά­των είναι η εξής:

– 24 κρού­σμα­τα κατά τους ελέγ­χους που διε­νερ­γή­θη­καν στις πύλες εισό­δου της χώρας

– 1 εισα­γό­με­νο κρού­σμα που προ­σήλ­θε αυτο­βού­λως για έλεγχο

– 51 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αττι­κής, εκ των οποί­ων 8 συν­δέ­ο­νται με συρ­ρο­ές, ενώ 8 ανα­φέ­ρουν πρό­σφα­το ταξί­δι στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας

– 9 κρού­σμα­τα στη Π.Ε. Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκ των οποί­ων 1 ανα­φέ­ρει πρό­σφα­το ταξί­δι στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Αργολίδας

• 5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αχα­ΐ­ας, εκ των οποί­ων 3 ανα­φέ­ρουν πρό­σφα­το ταξί­δι στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Δράμας

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Εύβοιας

• 1 κρού­σμα από Π.Ε. Ζακύνθου

• 7 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηρα­κλεί­ου, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με συρ­ροή, ενώ 1 ανα­φέ­ρει στε­νή επα­φή με επι­βε­βαιω­μέ­νο κρούσμα

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Καβάλας

• 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καστο­ριάς, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με συρροή

• 6 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κοζά­νης, εκ των οποί­ων 2 ανα­φέ­ρουν επα­φή με επι­βε­βαιω­μέ­νο κρούσμα

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Κυκλάδων

• 4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λάρι­σας, εκ των οποί­ων 2 ανα­φέ­ρουν επα­φή με επι­βε­βαιω­μέ­νο κρούσμα

• 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λέσβου, συν­δε­ό­με­να με συρροή

• 9 κρού­σμα­τα στη Π.Ε. Πέλ­λας, εκ των οποί­ων 3 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρ­ροή, ενώ 1 ανα­φέ­ρει πρό­σφα­το ταξί­δι στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας

• 9 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πιε­ρί­ας, εκ των οποί­ων 4 συν­δέ­ο­νται με συρ­ροή, ενώ 3 ανα­φέ­ρουν επα­φή με επι­βε­βαιω­μέ­νο κρούσμα

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

• 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σερρών

• 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Τρικάλων

• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Φωκίδας

– 1 κρού­σμα βρί­σκε­ται υπό διερεύνηση

ΕΟΔΥ (6/7/2020): 144 νέα κρού­σμα­τα – 4 θάνατοι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο