Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η… γυμνή αλήθεια

Ένας κάτοι­κος της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης «απα­θα­νά­τι­σε» μερι­κούς από τους Αμε­ρι­κα­νούς ναύ­τες του «USS Arlington» που έδε­σε στο λιμά­νι της πόλης το πρωί του Σαβ­βά­του. Τόσο άνε­τος νιώ­θει μέσα στη μέθη του ο Αμε­ρι­κα­νός ναύ­της, που επι­δει­κνύ­ει το εσώ­ρου­χό του στους έκπλη­κτους περα­στι­κούς, μέρα μεση­μέ­ρι στον πιο κεντρι­κό δρό­μο της πόλης, έξω από το δημαρχείο.

Όπως ήταν ανα­με­νό­με­νο, ο ξεβρά­κω­τος ναύ­της δεν ήταν ο μονα­δι­κός που προ­κά­λε­σε ανα­στά­τω­ση σε ανυ­πο­ψί­α­στους περα­στι­κούς. Την Κυρια­κή, σε κεντρι­κό κατά­στη­μα εστί­α­σης της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, άλλος ένας Αμε­ρι­κα­νός ναύ­της υπό την επή­ρεια αλκο­όλ βγή­κε από την καφε­τέ­ρια και ανέ­βη­κε στην πολυ­κα­τοι­κία που βρί­σκε­ται από πάνω. Αφού έκα­νε εμε­τό στην είσο­δό της, επι­τέ­θη­κε σε ένοι­κο και μάλι­στα χρειά­στη­κε η παρέμ­βα­ση των αστυ­νο­μι­κών αρχών για να απο­μα­κρυν­θούν από το σημείο ο ίδιος και η παρέα του.

Και αυτό δεν ήταν τίπο­τε άλλο παρά μια πρώ­τη γεύ­ση από την «ανά­πτυ­ξη» και τα «οφέ­λη» που φέρ­νει η προ­έ­λα­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής παρου­σί­ας στην πόλη με τις διαρ­κείς «απο­βά­σεις», την οποία γεύ­τη­καν με το παρα­πά­νω οι κάτοι­κοι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης τις προη­γού­με­νες μέρες, όπου είχαν τη «χαρά» να συνα­να­στρα­φούν μαζί της, βλέ­πο­ντας στους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης πλή­θος μεθυ­σμέ­νων Αμε­ρι­κα­νών ναυ­τών να μετα­τρέ­πουν το κέντρο της πόλης σε… «american bar».

Καμία έκπλη­ξη: Τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά ορμη­τή­ρια ανέ­κα­θεν ήταν και πηγές εξα­χρεί­ω­σης, ενώ για την απρό­σκο­πτη «δια­σκέ­δα­ση» των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών δολο­φό­νων φρο­ντί­ζει και το καθε­στώς της ετε­ρο­δι­κί­ας, το οποίο έχουν σφρα­γί­σει όλες οι αστι­κές κυβερνήσεις.

Μπο­ρεί αυτά να μην τα είπαν οι πρό­θυ­μες πένες που, πριν καλά καλά φανεί στον ορί­ζο­ντα το απο­βα­τι­κό του αμε­ρι­κα­νι­κού πολε­μι­κού ναυ­τι­κού, έσπευ­σαν να πετά­ξουν το συνη­θι­σμέ­νο ‑πιο μου­χλια­σμέ­νο και από ροκ­φόρ- «τυρί» πως θα γεμί­σουν τα εστια­τό­ρια και οι καφε­τέ­ριες με δολά­ρια, αλλά όσο περ­νά­ει ο και­ρός η «γυμνή αλή­θεια» είναι όλο και πιο ορατή.

Πηγή: 902.gr

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο