Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Η Γυναίκα», έκθεση εικαστικών υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής

Έκθε­ση με εικα­στι­κά έργα υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής διορ­γα­νώ­νε­ται από 5 έως 13 Οκτω­βρί­ου (εκτός Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου) στην Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη του Δήμου Καλ­λι­θέ­ας «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ», Λασκα­ρί­δου 120 και Φιλα­ρέ­του Καλ­λι­θέα, με θέμα «Η ΓΥΝΑΙΚΑ».

Πρό­κει­ται για την 3η έκθε­ση του Συλ­λό­γου μας, με έργα συνα­δέλ­φων. Και σε αυτήν την προ­σπά­θειά μας έχου­με αρω­γό το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας, καθώς και την στή­ρι­ξη και συμ­με­το­χή μέσα από την διορ­γά­νω­ση μιας παράλ­λη­λης εκδή­λω­σης της  Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Ελλάδας.

Τα εγκαί­νια της Έκθε­σης θα γίνουν την Παρα­σκευή 6 Οκτω­βρί­ου 2017 και ώρα 19:30, με την συμ­με­το­χή και του Μου­σι­κού Σχή­μα­τος του Συλ­λό­γου μας, ενώ στα πλαί­σια της Έκθε­σης, την Τετάρ­τη 11/10 και ώρα 19:00, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί παράλ­λη­λη εκδή­λω­ση με την Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δος και προ­βο­λή βίντεο, με θέμα «Παλεύ­ου­με μαζί για δημιουρ­γι­κή ζωή, με δικαιώ­μα­τα στην εργα­σία, την μητρό­τη­τα και τον ελεύ­θε­ρο χρόνο».

Ώρες λει­τουρ­γί­ας της Έκθε­σης: 10.00–14.00 και 18.00–21.00.

Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

gunaika

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο