«Η Γυναίκα», έκθεση εικαστικών υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής

Έκθε­ση με εικα­στι­κά έργα υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής διορ­γα­νώ­νε­ται από 5 έως 13 Οκτω­βρί­ου (εκτός Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου) στην Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη του Δήμου Καλ­λι­θέ­ας «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ», Λασκα­ρί­δου 120 και Φιλα­ρέ­του Καλ­λι­θέα, με θέμα «Η ΓΥΝΑΙΚΑ». Πρό­κει­ται για την 3η έκθε­ση του Συλ­λό­γου μας, με έργα συνα­δέλ­φων. Και σε αυτήν την προ­σπά­θειά μας έχου­με αρω­γό το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Η Γυναί­κα», έκθε­ση εικα­στι­κών υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής.