Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η δήλωση του Δ. Κουτσούμπα για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού

«Η ψήφος των απο­δή­μων Ελλή­νων ήταν το βασι­κό θέμα συζή­τη­σης με τον κ. πρω­θυ­πουρ­γό, στον οποίο θέσα­με τις από­ψεις του ΚΚΕ γύρω απ΄ αυτό το ζήτη­μα. Οπωσ­δή­πο­τε πρέ­πει να εξα­σφα­λι­στεί η ψήφος των ομο­γε­νών, των Ελλή­νων δηλα­δή που εργά­ζο­νται, ζουν και σπου­δά­ζουν σε άλλες χώρες με συγκε­κρι­μέ­να κρι­τή­ρια» δήλω­σε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας μετά τη συνά­ντη­σή του με τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσοτάκη.

«Θέσα­με την πάγια θέση του ΚΚΕ. Εμείς θεω­ρού­με ότι πρέ­πει να έχουν σχέ­ση με την Ελλά­δα, περιου­σία, οικο­γέ­νεια, αυτό να εκφρά­ζε­ται με τον ΑΦΜ ο οποί­ος δεν πρέ­πει να είναι γενι­κά και αφη­ρη­μέ­να, αλλά να φορο­λο­γεί­ται, να αφο­ρά φορο­λο­γη­τέα περιου­σία, περιου­σια­κά στοι­χεία, κατοι­κία, να υπάρ­χει κάποια κατοι­κία στην Ελλά­δα, να έχει σχέ­σεις δηλα­δή ο μετα­νά­στης, ο από­δη­μος με τη χώρα, και να έχει και λόγο έτσι ώστε να ψηφί­ζει και να εκφρά­ζει τη θέση του για την εκά­στο­τε πολι­τι­κή ηγε­σία που εκλέ­γε­ται και τους νόμους που πλήτ­τουν και τον ίδιο και τον αφο­ρούν, και το εισό­δη­μά του κλπ» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Δεύ­τε­ρο κρι­τή­ριο σοβα­ρό, εμείς θεω­ρού­με ότι πρέ­πει να είναι εύλο­γο το χρο­νι­κό διά­στη­μα που απου­σιά­ζει από την Ελλά­δα, δεν μπο­ρεί να έχει φύγει πριν 100 χρό­νια και να έχει κάνει οικο­γέ­νεια δεύ­τε­ρης, τρί­της, τέταρ­της γενιάς με βάση το “δίκαιο του αίμα­τος”. Πρέ­πει δηλα­δή να ορί­ζε­ται συγκε­κρι­μέ­να με βάση, για παρά­δειγ­μα, ενδει­κτι­κά τριά­ντα χρό­νια- θα μπο­ρού­σε να είναι αυτό το κομ­βι­κό διά­στη­μα που απου­σιά­ζει. Έτσι πιά­νο­νται και όλοι οι μετα­νά­στες που έφυ­γαν την περί­ο­δο της κρί­σης ή έφυ­γαν να σπου­δά­σουν και δεν βρί­σκο­νται στην Ελλά­δα» προσέθεσε.

Ως τρί­το στοι­χείο, ο Δ. Κου­τσού­μπας ανέ­φε­ρε το ζήτη­μα της «έκφρα­σης της ψήφου». «Απο­κλεί­ου­με την επι­στο­λι­κή ψήφο στο συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα, πρέ­πει να είναι αυτο­πρό­σω­πη η εκλο­γή, όπως γίνε­ται και με όλους τους Έλλη­νες πολί­τες εδώ στην Ελλά­δα, είτε ζουν στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και ψηφί­ζουν στην Αθή­να, ή στην Κρή­τη και ψηφί­ζουν αλλού. Και βεβαί­ως να υπάρ­χουν εκλο­γι­κά τμή­μα­τα, παρα­βάν με ευθύ­νη των πρε­σβειών, των προ­ξε­νεί­ων και οπου­δή­πο­τε αλλού μπο­ρού­σαν να δημιουρ­γη­θούν τέτοια εκλο­γι­κά τμή­μα­τα που να διευ­κο­λύ­νουν την έλευ­ση των απο­δή­μων Ελλή­νων στο χώρο για να ψηφί­σουν», σημεί­ω­σε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ και συμπλήρωσε:

«Φυσι­κά όλα αυτά τα ζητή­μα­τα θα προ­σμε­τρώ­νται οπωσ­δή­πο­τε στην ψήφο του εκλο­γι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος του συνο­λι­κού. Τα συζη­τά­με αυτά τα ζητή­μα­τα, θα δού­με τις δια­δι­κα­σί­ες και πού θα κατα­λή­ξει ο πρω­θυ­πουρ­γός και η κυβέρ­νη­ση. Θα συμ­με­τά­σχου­με σε αυτή τη συζή­τη­ση και η τελι­κή μας στά­ση θα καθο­ρι­στεί από το πώς θα έλθει το νομο­σχέ­διο για τη ψήφο των απο­δή­μων στη Βου­λή και τι ακρι­βώς θα προ­βλέ­πει για όλα αυτά τα ζητή­μα­τα που θέσα­με. Εκεί θα είναι και η ορι­στι­κή μας στάση».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο