Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Δήμαρχος του Seattle στον Τραμπ: Ξαναμπές στο καταφύγιό σου!

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Η Δήμαρ­χος του Seattle δημιούρ­γη­σε μία «αυτό­νο­μη» όπως την ονο­μά­ζει ζώνη δια­δη­λώ­σε­ων όπου συνε­χί­ζο­νται οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες ενά­ντια στην Αστυ­νο­μι­κή βία και τον ρατσισμό.

Παρό­λο που πρό­κει­ται για κατα­φα­νή προ­σπά­θεια κατευ­να­σμού της δια­μαρ­τυ­ρί­ας που σαν φωτιά έχει δια­δο­θεί σε όλη την χώρα, δεν άρε­σε στον Πρό­ε­δρο Τραμπ που το θεω­ρεί υπο­χώ­ρη­ση στους «αναρ­χι­κούς» που θέλουν να κατα­στρέ­ψουν τις ΗΠΑ.

Κατη­γο­ρεί ταυ­τό­χρο­να την Δήμαρ­χο Jenny Durkan ότι ανή­κει στην «αρι­στε­ρή» πτέ­ρυ­γα του Δημο­κρα­τι­κού κόμματος.

Στο Τουί­τερ δια­μη­νύ­ει στην Δήμαρ­χο αλλά και τον κυβερ­νή­τη της Ουά­σιγ­κτον Jay Inslee, Δημο­κρα­τι­κό, που ήρθε σε σύγκρου­ση με τον Τραμπ όταν αυτός κάλε­σε την Εθνο­φρου­ρά για να αντι­με­τω­πί­σει τους δια­δη­λω­τές, «να πάρουν πίσω τις πόλεις τους ΤΩΡΑ αλλιώς θα τις πάρει αυτός ο ίδιος».

Η Δήμαρ­χος σύμ­φω­να με την Washington Post του απα­ντά στο Τουί­τερ «Ξανα­μπές στο κατα­φύ­γιό σου και άσε μας να αισθα­νό­μα­στε ασφαλείς»

Υπεν­θυ­μί­ζου­με πως κατά την διάρ­κεια των δια­δη­λώ­σε­ων στην Ουά­σιγ­κτον και όταν οι δια­δη­λω­τές είχαν πλη­σιά­σει τον φρά­χτη του Λευ­κού Οίκου ο Τραμπ κλει­δώ­θη­κε στο κατα­φύ­γιο στα υπό­γεια του Λευ­κού Οίκου για να προ­στα­τευ­τεί. Όταν πέρα­σε ο «κίν­δυ­νος» απει­λού­σε “πως τους δια­δη­λω­τές τους περί­με­ναν άγρια σκυ­λιά και φοβε­ρά όπλα αν περ­νού­σαν τον φράχτη”.

Τα «εσω­τε­ρι­κά» καβγα­δά­κια δεν προ­ω­θούν ούτε λύνουν την κατά­στα­ση που έχει δημιουρ­γη­θεί με τις δια­δη­λώ­σεις και τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες του Αμε­ρι­κά­νι­κου λαού με αφορ­μή την δολο­φο­νία του μαύ­ρου George Floyd από την Αστυνομία.

Οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες φυσι­κά είτε σε «αυτό­νο­μες» είτε όχι περιο­χές, έχουν να κάνουν με την γενι­κό­τε­ρη κρί­σι­μη κατά­στα­ση και την από­γνω­ση που έχει φτά­σει ο Αμε­ρι­κά­νι­κος λαός στην Μητρό­πο­λη του καπι­τα­λι­σμού με τα 40 εκα­τομ­μύ­ρια ανέρ­γους, τα εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες θύμα­τα από την παν­δη­μία σε ένα ταξι­κό σύστη­μα Υγεί­ας και για το μέλ­λον της γενι­κευ­μέ­νης φτώ­χειας που τον περιμένει.

Ο άλλος πόλος του συστή­μα­τος, οι Δημο­κρα­τι­κοί δεν έχουν καμία πρό­τα­ση υπέρ του λαού, κατα­δι­κά­ζουν μεν την βία της Αστυ­νο­μί­ας, αλλά καλούν τον κόσμο να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί ειρη­νι­κά και όσοι θέλουν αλλα­γή να πάνε να ψηφί­σουν. Έχουν επι­στρα­τεύ­σει και τον πρώ­ην Πρό­ε­δρο Ομπά­μα που σημειω­τέ­ον δημό­σια απο­δέ­χτη­κε πως απέ­τυ­χε στο θέμα της ρατσι­στι­κής βίας όσο ήταν πρόεδρος.

Ο δε σημε­ρι­νός υπο­ψή­φιος Πρό­ε­δρος των Δημο­κρα­τι­κών Τζο Μπάι­ντεν και αντι­πρό­ε­δρος του Ομπά­μα καλεί τους αστυ­νο­μι­κούς «να πυρο­βο­λούν στα πόδια και όχι στο κεφά­λι τους διαδηλωτές».

Αυτά έχει μπρο­στά του ο λαός των ΗΠΑ που πρέ­πει να τα παρα­με­ρί­σει και να τρα­βή­ξει τον δικό του δρό­μο μακριά από τους εκπρό­σω­πους του καπι­τα­λι­σμού της πρώ­της καπι­τα­λι­στι­κής δύνα­μης στον κόσμο που είναι εξί­σου υπεύ­θυ­νοι για τα προ­βλή­μα­τά του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο