Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Δανία δεν θα χρησιμοποιήσει το εμβόλιο της Johnson & Johnson

Η Δανία, η πρώ­τη χώρα της Ευρώ­πης που διέ­κο­ψε τη χρή­ση του εμβο­λί­ου της AstraZeneca για την Covid-19, τον Απρί­λιο, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι θα κάνει το ίδιο και για το μονο­δο­σι­κό εμβό­λιο της εται­ρεί­ας Johnson & Johnson, λόγω πιθα­νών σοβα­ρών παρενεργειών.

Τόσο ο Ευρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (ΕΜΑ) όσο και ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας έχουν δώσει το «πρά­σι­νο φως» στο συγκε­κρι­μέ­νο εμβόλιο.

«Η Εθνι­κή Αρχή Υγεί­ας της Δανί­ας κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα ότι τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα από τη χρή­ση του εμβο­λί­ου της Johnson & Johnson για την Covid-19 δεν υπερ­τε­ρούν του κιν­δύ­νου πρό­κλη­σης μιας πιθα­νής ανε­πι­θύ­μη­της ενέρ­γειας, της VITT (ένα πολύ σπά­νιο είδος θρόμ­βω­σης) στους ανθρώ­πους που λαμ­βά­νουν το εμβό­λιο. Κατά συνέ­πεια, θα συνε­χί­σει το δανέ­ζι­κο πρό­γραμ­μα μαζι­κού εμβο­λια­σμού για την Covid-19 χωρίς το εμβό­λιο της Johnson & Johnson», ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση που εξέδωσε.

Η Δανία δεν είχε δώσει μέχρι και σήμε­ρα την έγκρι­σή της για τη χρή­ση του εμβο­λί­ου που κυκλο­φο­ρεί στην Ευρώ­πη με την ονο­μα­σία Janssen. Εκτι­μά­ται ότι η σημε­ρι­νή από­φα­σή της θα καθυ­στε­ρή­σει κατά τέσ­σε­ρις εβδο­μά­δες την εκστρα­τεία ανο­σο­ποί­η­σης στη χώρα, όπου η παν­δη­μία θεω­ρεί­ται ότι έχει τεθεί «υπό έλεγ­χο». Οι περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι που ανή­κουν σε ομά­δες υψη­λού κιν­δύ­νου καθώς και το υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό έχουν ήδη εμβο­λια­στεί με άλλα σκευά­σμα­τα. Σύμ­φω­να με την πιο πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­ση, το 23,4% των Δανών έχει κάνει μια πρώ­τη δόση εμβο­λί­ων και το 11,5% έχει λάβει και τη δεύτερη.

Σήμε­ρα, στην Ευρώ­πη χρη­σι­μο­ποιού­νται τέσ­σε­ρα εμβό­λια για την Covid-19: των εται­ρειών Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca και Johnson & Johnson.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο