Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Δανία καταργεί όλους τους περιορισμούς ενώ τα κρούσματα αυξάνονται

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Η κυβέρ­νη­ση της Δανί­ας ανα­μέ­νε­ται να άρει όλους τους περιο­ρι­σμούς στο όνο­μα της ανο­σί­ας του πλη­θυ­σμού παρό­λο που τα κρού­σμα­τα τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες έχουν φτά­σει σε ύψη ρεκόρ.

Ανοσία του πληθυσμού

Το Δανι­κό Κέντρο Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Νοση­μά­των (SSI) ανα­κοί­νω­σε τη Δευ­τέ­ρα ότι ανα­μέ­νει από τη χώρα να επι­τύ­χει τη λεγό­με­νη ανο­σία του πλη­θυ­σμού κατά του κορο­νοϊ­ού εντός των προ­σε­χών εβδομάδων.

Η εξή­γη­ση είναι ότι υπάρ­χει επί του παρό­ντος μια εκτε­τα­μέ­νη λοί­μω­ξη από κορο­νο­ϊό στην κοι­νω­νία, αλλά και εκτε­τα­μέ­νη κάλυ­ψη εμβο­λί­ων. Αυτό, με τη σει­ρά του, θα οδη­γή­σει σε μεί­ω­ση του ποσο­στού μόλυν­σης, καθώς θα είναι πιο δύσκο­λο για τον κορο­νο­ϊό να βρει ανθρώ­πους να μολύνει.

Πολιτικές αποφάσεις

Μετά από την ανα­κοί­νω­ση του (SSI) ανα­μέ­νε­ται η Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τισ­σα πρω­θυ­πουρ­γός της Δανί­ας Mette Frederiksen να ανα­κοι­νώ­σει το βρά­δυ της Τετάρ­της 26/1 ότι η Δανία θα άρει όλους τους περιο­ρι­σμούς της για τον κορο­νο­ϊό από τις 31 Ιανουαρίου.

Αυτό ανα­φέρ­θη­κε από διά­φο­ρες πηγές στην εφη­με­ρί­δα Jyllands-Posten.

Ο Frederiksen φέρε­ται να ανα­κοι­νώ­σει ότι η covid-19 από τις 5 Φεβρουα­ρί­ου δεν θα θεω­ρεί­ται πλέ­ον ως κοι­νω­νι­κά κρί­σι­μη ασθέ­νεια, αλλά ότι οι περιο­ρι­σμοί θα πρέ­πει να αρθούν λίγες ημέ­ρες νωρί­τε­ρα από αυτό. Θα υπο­βαθ­μι­στεί δε η Covid-19 από παν­δη­μία σε επιδημία.

 Υψηλό ποσοστό εμβολιασμών

Σήμε­ρα το 82% του πλη­θυ­σμού πάνω από 12 χρο­νών έχει εμβο­λια­στεί με δυο δόσεις και το 60% με τρείς. 2,4 εκα­τομ­μύ­ρια έχουν αρρω­στή­σει ήδη μέχρι τώρα σε συνο­λι­κό πλη­θυ­σμό 5,8 εκατομμυρίων.

Τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο είχε πάλι απο­φα­σι­στεί η άρση των μέτρων αλλά επα­νήλ­θαν τον Νοέμ­βριο μετά την εμφά­νι­ση της Όμικρον.

 Υψηλή εξάπλωση της λοίμωξης 

Το Κοι­νο­βού­λιο της Δανί­ας έχει ήδη άρει ορι­σμέ­νους από τους περιο­ρι­σμούς του κορο­νοϊ­ού στη Δανι­κή κοι­νω­νι­κή ζωή.

Πριν από λιγό­τε­ρο από μιά­μι­ση εβδο­μά­δα, για παρά­δειγ­μα, επε­τρά­πη στα μου­σεία της χώρας να ανοί­ξουν ξανά τις πόρ­τες τους, αλλά αυτή τη στιγ­μή εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν αρκε­τοί περιο­ρι­σμοί στα μπαρ και τα νυχτε­ρι­νά κέντρα.

Ωστό­σο, η εξά­πλω­ση της μόλυν­σης παρα­μέ­νει υψη­λή στη Δανία.

Την Τρί­τη, κατα­γρά­φη­καν περισ­σό­τε­ρα από 46.000 νέα κρού­σμα­τα COVID-19 και περισ­σό­τε­ρα από ένα στα πέντε άτο­μα (21,8 τοις εκα­τό) που έχουν υπο­βλη­θεί σε τεστ τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες ήταν θετι­κοί, το οποίο είναι το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό κατά τη διάρ­κεια ολό­κλη­ρης της πανδημίας.

Ο αριθ­μός των νοση­λευό­με­νων ασθε­νών αυξή­θη­κε κατά 24 σε 918, αριθ­μός που είναι ο υψη­λό­τε­ρος αριθ­μός εδώ και ένα χρό­νο. Από αυτούς, 44 ασθε­νείς χρειά­ζο­νταν εντα­τι­κή φροντίδα.

Ο υψη­λό­τε­ρος αριθ­μός νοση­λειών μέχρι σήμε­ρα κατα­γρά­φη­κε στις 4 Ιανουα­ρί­ου 2021, όταν 964 ασθε­νείς με COVID-19 νοση­λεύ­τη­καν σε νοσο­κο­μεία της Δανί­ας. Ο αριθ­μός των θανά­των με επι­βε­βαιω­μέ­νη COVID-19 κατά τη διάρ­κεια ολό­κλη­ρης της παν­δη­μί­ας ανήλ­θε σε 3.635 άτο­μα τη Δευτέρα.

Αντιδράσεις των επιστημόνων 

Ο Jørn Kolmos, καθη­γη­τής κλι­νι­κής μικρο­βιο­λο­γί­ας στο Πανε­πι­στή­μιο Syddansk, πιστεύ­ει ότι είναι πολύ νωρίς για να ανοί­ξει εντε­λώς η κοινωνία.

“Μπο­ρού­με να συζη­τή­σου­με και να σχε­διά­σου­με τι θα συμ­βεί στο μέλ­λον, αλλά πρέ­πει να σπά­σου­με την καμπύ­λη μετά­δο­σης και δεν το έχου­με κάνει ακό­μα”, λέει ο Jørn Kolmos.

Ο Kolmos πιστεύ­ει ότι η εξά­πλω­ση της λοί­μω­ξης μπο­ρεί να μειω­θεί και πάλι σε μερι­κές εβδο­μά­δες και ότι ενδέ­χε­ται να μην είναι δυνα­τή η άρση των περιο­ρι­σμών μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

Εάν αρθούν τώρα οι περιο­ρι­σμοί, είναι μια καθα­ρά πολι­τι­κή από­φα­ση, πιστεύει.

“Τίπο­τα δεν έχει αλλά­ξει όσον αφο­ρά την αιτιο­λό­γη­ση της επι­βο­λής περιο­ρι­σμών. Αντί­θε­τα, εισα­γά­γα­με αυτούς τους περιο­ρι­σμούς με βάση χαμη­λό­τε­ρους αριθ­μούς μόλυν­σης», λέει ο Jørn Kolmos.

Η Δανία είναι από τις χώρες που μεί­ω­σαν τις ημέ­ρες της καρα­ντί­νας σε 4 ακο­λου­θώ­ντας τα βήμα­τα όλων των χωρών της ΕΕ κατά την επι­τα­γή της αστι­κής τάξης τους. Η πίε­ση που δέχε­ται η κυβέρ­νη­ση από την αντι­πο­λί­τευ­ση αλλά και από το σύνο­λο της αστι­κής τάξης για άρση των μέτρων φέρ­νει απο­τε­λέ­σμα­τα που ενδε­χό­με­να να βάλουν σε κίν­δυ­νο την υγεία του λαού.

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο