Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Δανία παραβίασε τη νομοθεσία της Ε.Ε. για την «Φέτα»

Η Δανία παρα­βί­α­σε τη νομο­θε­σία της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης καθώς δεν εμπό­δι­σε δανι­κές εται­ρεί­ες να παρά­γουν και να εξά­γουν από την ΕΕ λευ­κό τυρί με την ετι­κέ­τα «Φέτα», δήλω­σε σήμε­ρα σύμ­βου­λος του κορυ­φαί­ου δικα­στη­ρί­ου της ΕΕ.

Η γνω­μο­δό­τη­ση της Ταμά­ρα Καπέ­τα, Γενι­κής Εισαγ­γε­λέα του Δικα­στη­ρί­ου της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης που έχει έδρα το Λου­ξεμ­βούρ­γο, εκδό­θη­κε τρία χρό­νια αφό­του η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή προ­σέ­φυ­γε κατά της Δανί­ας σχε­τι­κά με το ζήτη­μα αυτό.

Η Φέτα έχει κατα­χω­ρι­στεί ως Προ­στα­τευό­με­νη Ονο­μα­σία Προ­έ­λευ­σης (ΠΟΠ) από το 2002 στην ΕΕ και μπο­ρεί να παρα­χθεί μόνο στην Ελλά­δα βάσει συγκε­κρι­μέ­νων προδιαγραφών.

«Με την απο­τυ­χία της να στα­μα­τή­σει τη χρή­ση από δανούς παρα­γω­γούς της κατα­χω­ρι­σμέ­νης ονο­μα­σί­ας “Φέτα” για τυρί που προ­ο­ρι­ζό­ταν για εξα­γω­γή σε τρί­τες χώρες, η Δανία δεν εκπλή­ρω­σε τις υπο­χρε­ώ­σεις της βάσει της νομο­θε­σί­ας της ΕΕ», δήλω­σε η Καπέτα.

Η ίδια απέρ­ρι­ψε το επι­χεί­ρη­μα της Δανί­ας ότι μια απα­γό­ρευ­ση στις εξα­γω­γές θα απο­τε­λού­σε εμπό­διο στο εμπόριο.

«Η κύρια ιδέα πίσω από τον κανο­νι­σμό αυτό είναι η βελ­τί­ω­ση της κατά­στα­σης των γεωρ­γι­κών παρα­γω­γών της ΕΕ μέσω της παρο­χής προ­στα­σί­ας της πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας για προ­ϊ­ό­ντα που περι­λαμ­βά­νουν παρα­δο­σια­κούς τρό­πους παρα­γω­γής», δήλω­σε η Καπέτα.

Το Δικα­στή­ριο της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, το οποίο θα απο­φαν­θεί σχε­τι­κά με την υπό­θε­ση μέσα στους επό­με­νους μήνες, ακο­λου­θεί τέσ­σε­ρις φορές στις πέντε τις μη δεσμευ­τι­κές συστά­σεις του γενι­κού εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο