Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η δημοτική αρχή Λάρισας προσκάλεσε εκπρόσωπο των ναζιστών της Χρυσής Αυγής στον εορτασμό για την απελευθέρωση της πόλης

Τη δημο­τι­κή αρχή Λαρι­σαί­ων καταγ­γέλ­λει με επι­στο­λή του ο Τάσος Τσια­πλές, περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Θεσ­σα­λί­ας, επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» και στέ­λε­χος του ΚΚΕ, για το γεγο­νός ότι στην εκδή­λω­ση για τον εορ­τα­σμό απε­λευ­θέ­ρω­σης της Λάρι­σας από τη γερ­μα­νι­κή κατο­χή, στις 23 Οκτώ­βρη 1944, η οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 23 Οκτώ­βρη 2021 στο Ηρώο της πόλης στο Λόφο του Φρου­ρί­ου, προ­σκλή­θη­κε εκπρό­σω­πος της «Ελλη­νι­κής Αυγής», που υπο­στη­ρί­χθη­κε ανοι­χτά, στις εκλο­γές του 2019, από τη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή.

Όπως ανα­φέ­ρει ο Τ. Τσια­πλές «ως εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λί­ας, καταγ­γέλ­λω την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γειά σας να προ­σκα­λέ­σε­τε στην εκδή­λω­ση για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Λάρι­σας από τη ναζι­στι­κή κατο­χή και την εκπρό­σω­πο της ναζι­στι­κής “Ελλη­νι­κής Αυγής”, που στη­ρί­χθη­κε από την κατα­δι­κα­σμέ­νη πλέ­ον ως εγκλη­μα­τι­κή ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή.

Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι η αντί­θε­ση της δημο­τι­κής αρχής Λαρι­σαί­ων προς την εγκλη­μα­τι­κή ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή και τα παρα­κλά­δια της που δημιουρ­γή­θη­καν για να στε­γά­σουν τα ορφα­νά της, είναι λόγια χωρίς αντί­κρι­σμα, από τη στιγ­μή που τους καλεί­τε σε εκδη­λώ­σεις σας και μάλι­στα στην εκδή­λω­ση για την απε­λευ­θέ­ρω­ση από τον ναζι­στι­κό ζυγό!

Δηλώ­νω ότι δεν πρό­κει­ται να παρα­στώ στην εν λόγω εκδή­λω­σή σας και να νομι­μο­ποι­ή­σω την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γειά σας και πιθα­νή παρου­σία των εκπρο­σώ­πων των φασιστών».

Πηγή: 902.gr

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο