Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για “παράνομες επαναπροωθήσεις” στον Έβρο

Για «de facto ελλη­νι­κή πολι­τι­κή ελέγ­χου των συνό­ρων στην περιο­χή του Έβρου μέσω βίαιων επα­να­προ­ω­θή­σε­ων» κάνει λόγο η Διε­θνής Αμνη­στία σε έρευ­νά της που δημο­σιεύ­ε­ται σήμερα.

Σύμ­φω­να με την έρευ­να, τα άτο­μα για τα οποία υπήρ­ξαν μαρ­τυ­ρί­ες «ήταν συχνά στό­χοι περί­πλο­κων και συντο­νι­σμέ­νων επι­χει­ρή­σε­ων σε όλη τη χώρα, οι οποί­ες απο­σκο­πού­σαν στη μετα­φο­ρά τους σε σημεία κοντά στα χερ­σαία σύνο­ρα κατά μήκος του Έβρου, ώστε να εκδιω­χθούν». Επί­σης, δια­πι­στώ­θη­κε «ένα κοι­νό στοι­χείο παρα­βιά­σε­ων και αλλη­λου­χί­ας γεγο­νό­των που οδη­γούν στις επαναπροωθήσεις».

Οι μαρ­τυ­ρί­ες περι­γρά­φουν συλ­λή­ψεις, κρα­τή­σεις και περι­στα­τι­κά βίας από «ένστο­λους Έλλη­νες κρα­τι­κούς υπαλ­λή­λους, όπως και άνδρες με πολι­τι­κά», ενώ μερι­κά περι­στα­τι­κά «συνι­στούν βασα­νι­στή­ρια εξαι­τί­ας της σοβα­ρό­τη­τάς τους και της πρό­θε­σης για ταπεί­νω­ση ή τιμωρία».

Επι­πλέ­ον, η Διε­θνής Αμνη­στία καταγ­γέλ­λει ότι «άνθρω­ποι συλ­λαμ­βά­νο­νται και κρα­τού­νται βαθιά μέσα στην ελλη­νι­κή ενδο­χώ­ρα, προ­τού επι­στρα­φούν στην περιο­χή του Έβρου ώστε να επα­να­προ­ω­θη­θούν παρά­νο­μα», μετα­ξύ των οποί­ων η οργά­νω­ση εντό­πι­σε έναν ανα­γνω­ρι­σμέ­νο πρό­σφυ­γα και έναν κατα­γε­γραμ­μέ­νο αιτού­ντα άσυλο.

Στην έκθε­ση δια­πι­στώ­νε­ται ότι και οι πρα­κτι­κές της Τουρ­κί­ας «είναι συχνά προ­βλη­μα­τι­κές» καθώς «η Διε­θνής Αμνη­στία τεκ­μη­ρί­ω­σε περι­στα­τι­κά φαι­νο­με­νι­κής τιμω­ρί­ας εις βάρος προ­σφύ­γων και μετα­να­στών. Σε αυτά περι­λαμ­βά­νο­νται απει­λές ή πρά­ξεις βίας ή ακό­μα και παρά­νο­μες επι­στρο­φές στην Ελλάδα».

Η οργά­νω­ση καλεί την Ελλά­δα να στα­μα­τή­σει όλες τις επα­να­προ­ω­θή­σεις από ξηρά και θάλασ­σα και να απέ­χει από αυτές στο μέλ­λον και να διε­ρευ­νή­σει τους ισχυ­ρι­σμούς για παρά­νο­μες επι­στρο­φές, αυθαί­ρε­τη κρά­τη­ση και βία ενα­ντί­ον προ­σφύ­γων και μετα­να­στών. Επί­σης, ζητά από την Τουρ­κία να στα­μα­τή­σει όλες τις πρα­κτι­κές εξα­να­γκα­σμού ή πίε­σης ατό­μων να επι­στρέ­ψουν στην Ελλά­δα και από την ΕΕ να λάβει κατε­πεί­γο­ντα μέτρα για να δια­σφα­λί­σει ότι η Ελλά­δα θα στα­μα­τή­σει να παρα­βιά­ζει τα δικαιώ­μα­τα προ­σφύ­γων και μεταναστών/ριών στα σύνο­ρα της. Τέλος, ζητά­ει την ανα­στο­λή ή τον τερ­μα­τι­σμό των δρα­στη­ριο­τή­των της Frontex στην Ελλάδα.

Επι­πλέ­ον, το Παρα­τη­ρη­τή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των (Human Rights Watch) σε έκθε­σή του που επί­σης δημο­σιεύ­ε­ται σήμε­ρα υπο­γραμ­μί­ζει ότι η Frontex, σε τρεις χώρες επι­χει­ρή­σε­ών της (Ελλά­δα, Κρο­α­τία, Ουγ­γα­ρία) παρου­σιά­ζει ένα κοι­νό «μοτί­βο απο­τυ­χί­ας να ερευ­νή­σει αξιό­πι­στα ή να λάβει μέτρα για τον μετρια­σμό των κατα­χρή­σε­ων κατά των μετα­να­στών στα εξω­τε­ρι­κά σύνο­ρα της ΕΕ, ακό­μη και όταν υπάρ­χουν σαφείς ενδεί­ξεις παρα­βί­α­σης δικαιω­μά­των» και ζητά­ει την ανα­στο­λή των δρα­στη­ριο­τή­των της στις χώρες, όπου δια­πι­στώ­νο­νται οι παρα­βιά­σεις, και τη λει­τουρ­γία ανε­ξάρ­τη­του μηχα­νι­σμού ελέγ­χου της.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο