Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η διεθνιστική αλληλεγγύη της Κούβας σώζει ζωές! Η αλήθεια δεν κρύβεται !

Για λίγο, επι­κρά­τη­σε σιω­πή και αμη­χα­νία στους ιδε­ο­λο­γι­κούς διεκ­πε­ραιω­τές οι οποί­οι μετα­μορ­φώ­θη­καν στους “φανα­τι­κό­τε­ρους υπο­στη­ρι­κτές” των Εθνι­κών Συστη­μά­των Υγεί­ας και του Κρά­τους Πρόνοιας !

(αντι­γρά­φου­με)

Μέχρι που μίλη­σε το αφε­ντι­κό: H κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ συνέ­στη­σε στις ζαλι­σμέ­νες από τον ιό κυβερ­νή­σεις να “ξανα­σκε­φτούν“ την ιατρι­κή συνερ­γα­σία με την Κού­βα και υπεν­θύ­μι­σε με πολύ πρα­κτι­κούς τρό­πους ότι ο απο­κλει­σμός και ο οικο­νο­μι­κός πόλε­μος συνε­χί­ζε­ται σε όλο τον άξο­να του κακού”: Κού­βα, Βενε­ζου­έ­λα, Νικα­ρά­γουα, Συρία, Iράν, Β.Κορέα  και φυσι­κά Κίνα, Ρωσία, κ.α.

Αμέ­σως οι ιδε­ο­λο­γι­κοί διεκ­πε­ραιω­τές συνήλ­θαν, σήκω­σαν τα μανί­κια και έπια­σαν δου­λειά. Βλέ­πε­τε, είναι χρυ­σή ευκαι­ρία να βγεις “υπάλ­λη­λος του μήνα” τώρα στα δύσκο­λα για­τί σε νορ­μάλ συν­θή­κες ίσως να μην έβγαι­νες ποτέ.

Το μεγά­λο αφε­ντι­κό δεν ζητά πρω­το­τυ­πία, αντί­θε­τα απαι­τεί μονο­λι­θι­κό­τη­τα, έτσι το ίδιο στό­ρι που έπαι­ξε με πανο­μοιό­τυ­πα άρθρα σε ισπα­νό­φω­νες σελί­δες   αναρ­πά­χτη­κε από την “σοβα­ρή” ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ , το επί­σης “σοβα­ρό” insidestory.gr και σε πολ­λές άλλες “δευ­τε­ρά­τζες”, όπως το αφε­ντι­κό του αμαρ­τω­λού “ellinika HoaxesΔημή­τρης Αλι­κά­κος .

Η πρό­κλη­ση δεν άφη­σε ασυ­γκί­νη­τους τους χιλιά­δες χρή­στες και σχο­λια­στές στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα, που έχουν πάρει την υπό­θε­ση  υπε­ρά­σπι­σης της αλή­θειας της Κού­βας στους ώμους τους και δίνουν μάχη, σε συν­θή­κες εγκλει­σμού, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας και ξεπερ­νώ­ντας τα μπλο­κα­ρί­σμα­τα του εθνι­κού λογο­κρι­τή για λογα­ρια­σμό του facebook.

Πολ­λοί επί­σης αρθρο­γρά­φη­σαν, μετα­ξύ των οποί­ων, ο Σωτή­ρης Ζιώ­μας, ο Άρης Χατζη­στε­φά­νου , ο Νίκος Μότ­τας, η σύντα­ξη του ιστό­το­που Κατιού­σα και από την Κύπρο ο Νεό­φυ­τος Νεο­φύ­του και ο Σεβή­ρος Κού­λας.

Δεν έχου­με αυτα­πά­τες, η επί­θε­ση θα ενταθεί.

Τα μπλο­κα­ρί­σμα­τα ιστό­το­πων, σελί­δων, προ­φίλ και το κατέ­βα­σμα αναρ­τή­σε­ων στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα θα αυξηθεί.

Αυτό θα μας πει­σμώ­σει περισ­σό­τε­ρο, τα νέα μέτρα δια­δι­κτυα­κής κατα­στο­λής θα μας δεί­ξουν ‑όπως πάντα- τα απαι­τού­με­να αντί­με­τρα και η μάχη θα συνεχιστεί.

Τελι­κά , η αλή­θεια της Κού­βας δεν φιμώ­νε­ται, δεν μπλο­κά­ρε­ται, δεν κρύ­βε­ται όσο ανα­νε­ώ­νει την ελπί­δα στους μαχό­με­νους όλου του κόσμου.
Θα βγαί­νει ξανά και ξανά σαν την υγρασία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο