Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Εγνατία Οδός στα «νύχια» επιχειρηματικών ομίλων — Καταγγελία της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ

Την παρα­χώ­ρη­ση της Εγνα­τί­ας Οδού σε επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ. Μάλι­στα επι­ση­μαί­νει ότι έρχε­ται και τερά­στια αύξη­ση του κόστους των διο­δί­ων και ότι «απο­δει­κνύ­ε­ται και στη συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση ότι τα λεγό­με­να “εμβλη­μα­τι­κά έργα” φορ­τώ­νο­νται δύο και τρεις φορές στις πλά­τες του ελλη­νι­κού λαού».

Ειδι­κό­τε­ρα τονί­ζει πως «εν μέσω παν­δη­μί­ας, με τον ελλη­νι­κό λαό να βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πος με μια τρα­γι­κή κατά­στα­ση στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας και μια νέα επί­θε­ση στα δικαιώ­μα­τα και εισο­δή­μα­τα του, κυβέρ­νη­ση, υπουρ­γείο, ΤΑΙΠΕΔ προ­χω­ρούν στο δια­γω­νι­σμό παρα­χώ­ρη­σης της Εγνα­τί­ας Οδού και των Καθέ­των Αξό­νων ενός παγί­ου αξί­ας 7 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ».

Επι­πλέ­ον, «η τελευ­ταία αυτή “πρά­ξη του δρά­μα­τος” (μετά την παρά­δο­ση στο ΤΑΙΠΕΔ, τον πολ­λα­πλα­σια­σμό των σταθ­μών διο­δί­ων, τη στα­δια­κή αύξη­ση του αντι­τί­μου ανά χλμ και την αξιο­ποί­η­ση μέρους των εσό­δων για την απο­πλη­ρω­μή του δημό­σιου χρέ­ους) προς την πλή­ρη ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Εγνα­τί­ας Οδού, φέρ­νει εκτός των άλλων τερά­στια αύξη­ση του κόστους των διο­δί­ων (από 0,03 ευρώ/χλμ σε 0,07 ευρώ/χλμ) συνι­στά τη συνέ­χεια και κλι­μά­κω­ση μιας εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής στον τομέα των οδι­κών υπο­δο­μών-συγκοι­νω­νιών απέ­να­ντι στα συμ­φέ­ρο­ντα του ελλη­νι­κού λαού. Η αρνη­τι­κή αυτή εξέ­λι­ξη πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο έδα­φος που έστρω­σε η πολι­τι­κή της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ».

Την ίδια στιγ­μή, συνε­χί­ζει η ανα­κοί­νω­ση, «η κυβέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών, ικα­νο­ποί­η­σαν αιτή­μα­τα των ιδιω­τι­κών εται­ριών εκμε­τάλ­λευ­σης των αυτο­κι­νη­το­δρό­μων (αρκε­τές εκ των οποί­ων ενδια­φέ­ρο­νται και για την Εγνα­τία Οδό), της τάξης των δεκά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ για δια­φυ­γό­ντα κέρ­δη λόγω της παν­δη­μί­ας. Απο­δει­κνύ­ε­ται και σε αυτή την περί­πτω­ση ότι “λεφτό­δε­ντρα” υπάρ­χουν απο­κλει­στι­κά για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους».

«Η κυβέρ­νη­ση, όλη την προη­γού­με­νη περί­ο­δο δεν ενη­μέ­ρω­σε τον ελλη­νι­κό λαό και τους εργα­ζό­με­νους της Εγνα­τί­ας Οδού ΑΕ, δεν απά­ντη­σε στις παρεμ­βά­σεις του ΚΚΕ στη Βου­λή, όσον αφο­ρά το ακρι­βές περιε­χό­με­νο του σχε­δί­ου της σύμ­βα­σης παρα­χώ­ρη­σης σε σχέ­ση με το χρο­νι­κό ορί­ζο­ντα, το αντί­τι­μο της παρα­χώ­ρη­σης, τα ποσά που θα δοθούν ως επι­δό­τη­ση από το Δημό­σιο για ανά­τα­ξη παλαιών τεχνι­κών έργων, το τεχνι­κό αντι­κεί­με­νο των κατα­σκευών που υπο­χρε­ού­ται να ολο­κλη­ρώ­σει ο παρα­χω­ρη­σιού­χος, τη λεγό­με­νη “βαριά συντή­ρη­ση”» ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά και συμπλη­ρώ­νει πως «τα συγκε­κρι­μέ­να στοι­χεία θα απο­κά­λυ­πταν βεβαί­ως και το μηδε­νι­κό “επι­χει­ρη­μα­τι­κό ρίσκο” το οποίο δήθεν ανα­λαμ­βά­νουν οι ενδια­φε­ρό­με­νοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, οι οποί­οι αντα­γω­νί­ζο­νται στο δια­γω­νι­σμό για το ποιος θα κερ­δί­σει το “φιλέ­το” της είσπρα­ξης των διο­δί­ων και όχι μόνο».

Υπο­γραμ­μί­ζει ακό­μα ότι «δια­χρο­νι­κά, από την κατα­σκευή και λει­τουρ­γία της Εγνα­τί­ας Οδού, βγή­καν πολ­λα­πλά κερ­δι­σμέ­νοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι (από την κατα­σκευή αλλά και την ανά­λη­ψη της ετή­σιας συντή­ρη­σης) αλλά και τρά­πε­ζες μέσω της ουσια­στι­κής παρα­κρά­τη­σης των διο­δί­ων για απο­πλη­ρω­μή των δανεια­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων της Εγνα­τί­ας Οδού ΑΕ. Ταυ­τό­χρο­να, έσο­δα από τα διό­δια των κάθε­των αξό­νων της Εγνα­τί­ας Οδού κατευ­θύ­νο­νται στην απο­πλη­ρω­μή του δημό­σιου χρέ­ους, ενός χρέ­ους που όχι μόνο δε δημιούρ­γη­σε ο ελλη­νι­κός λαός, αλλά τρο­φο­δο­τή­θη­κε δια­χρο­νι­κά από την άμε­ση και έμμε­ση στή­ρι­ξη κατα­σκευα­στι­κών και άλλων ομίλων».

Έτσι απο­δει­κνύ­ε­ται και στη συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση ότι τα λεγό­με­να “εμβλη­μα­τι­κά έργα” φορ­τώ­νο­νται δύο και τρεις φορές στις πλά­τες του ελλη­νι­κού λαού ενώ «απο­κα­λύ­πτε­ται και ο ρόλος του κρά­τους — συλ­λο­γι­κού καπι­τα­λι­στή που αφού ανέ­λα­βε την κατα­σκευή ενός σύν­θε­του και δύσκο­λου έργου τώρα το παρα­δί­δει προς εκμε­τάλ­λευ­ση στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους για να βρουν κερ­δο­φό­ρα διέ­ξο­δο τα υπερ­συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφά­λαια τους. Φτά­νει μάλι­στα να κατα­σκευά­ζει ακό­μα και τα διό­δια τα οποία θα παρα­χω­ρη­θούν μαζί με τα έσο­δα τους στον μελ­λο­ντι­κό παραχωρησιούχο».

Κατα­λή­γο­ντας σημειώ­νει πως «ανα­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μια φορά η επι­και­ρό­τη­τα της πρό­τα­σης που κατα­θέ­τει το ΚΚΕ στο λαό για την κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση των συγκε­ντρω­μέ­νων μέσων παρα­γω­γής, των μετα­φο­ρι­κών υπο­δο­μών, για την έντα­ξη του σχε­δια­σμού, της κατα­σκευ­ής, της συντή­ρη­σης, της λει­τουρ­γί­ας και της συνε­χούς ανα­βάθ­μι­σης υπο­δο­μών, όπως οι αυτο­κι­νη­τό­δρο­μοι, στον επι­στη­μο­νι­κό κεντρι­κό σχε­δια­σμό της οικο­νο­μί­ας» και ότι στο δρό­μο αυτής της ελπι­δο­φό­ρας προ­ο­πτι­κής την οποία θα κατο­χυ­ρώ­σουν ριζι­κές αλλα­γές σε επί­πε­δο εξου­σί­ας και οικο­νο­μί­ας, «στη­ρί­ζου­με τις κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζό­με­νων στην Εγνα­τία Οδό ΑΕ, καλού­με όλο το λαό να αγω­νι­στού­με για να μην παρα­δο­θεί και η Εγνα­τία Οδός στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, να καταρ­γη­θούν τα διό­δια, να δια­σφα­λι­στεί το μέλ­λον και η αξιο­ποί­η­ση της σημα­ντι­κής τεχνο­γνω­σί­ας του προ­σω­πι­κού της Εγνα­τί­ας Οδού ΑΕ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο