Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΕΕ ενέκρινε την παροχή επιπλέον 5 δισ. ευρώ για τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας

Την τρο­φο­δό­τη­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης με τη Ρωσία, στο έδα­φος τη Ουκρα­νί­ας, με επι­πλέ­ον 5 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ, απο­φά­σι­σε η ΕΕ.

Τα χρή­μα­τα, σύμ­φω­να με την από­φα­ση που έλα­βαν οι πρέ­σβεις των 27 κρα­τών-μελών της ΕΕ, θα ληφθούν μέσω του λεγό­με­νου Ευρω­παϊ­κού Μηχα­νι­σμού για την Ειρή­νη (European Peace Facility — EPF), που χρη­μα­το­δο­τεί­ται από τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της ΕΕ και τις τσέ­πες των λαών των κρα­τών-μελών της.

Συγκε­κρι­μέ­να το Συμ­βού­λιο της ΕΕ απο­φά­σι­σε να αυξή­σει το χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κό ανώ­τα­το όριο του EPF κατά 5 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ για την Ουκρα­νία, ιδρύ­ο­ντας ένα ειδι­κό Ταμείο Βοή­θειας για την Ουκρα­νία (UAF) στο πλαί­σιο του EPF. Το Ταμείο αυτό θα δίνει επι­πλέ­ον χρή­μα­τα και στρα­τιω­τι­κό υλι­κό που θα αγο­ρά­ζει απευ­θεί­ας, λει­τουρ­γώ­ντας συμπλη­ρω­μα­τι­κά με τις διμε­ρείς συμ­φω­νί­ες που έχουν ήδη συνά­ψει οι χώρες-μέλη της ΕΕ με την Ουκρανία.

Μετά την από­φα­ση  αυτή, το δημο­σιο­νο­μι­κό ανώ­τα­το όριο του EPF θα ξεπε­ρά­σει συνο­λι­κά τα 17 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ για την περί­ο­δο 2021–2027.

Ο ύπα­τος εκπρό­σω­πος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπο­ρέλ, εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­σή του για την από­φα­ση αυτή. «Η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύ­σεις της. Το Ταμείο Βοή­θειας της Ουκρα­νί­ας μετα­τρέ­πει τα λόγια μας σε πρά­ξη. Με το Ταμείο θα συνε­χί­σου­με να υπο­στη­ρί­ζου­με την Ουκρα­νία να αμυν­θεί από τον επι­θε­τι­κό πόλε­μο της Ρωσί­ας με ό,τι χρεια­στεί και για όσο διά­στη­μα χρεια­στεί», δήλω­σε.

902.gr

“Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τις αποφάσεις που χρειάζονται ώστε η Ρωσία να μην κερδίσει ποτέ”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο