Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΕΕ με τις μάσκες του κορανοϊού στα μάτια: 30.000 Αμερικανοί στρατιώτες εισβάλουν στην Ευρώπη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν την Ιταλία σε επίπεδο προειδοποίησης / συναγερμού 3 |> «αποφύγετε τα μη απαραίτητα ταξίδια», ανεβάζοντας σε 4 για Lombardia και  Veneto |> «απαγορεύονται τα ταξίδια» ‑όπως ακριβώς και για την Κίνα.

H American Airlines και η Delta Air Lines ανέ­στει­λαν όλες τις πτή­σεις μετα­ξύ Νέας Υόρ­κης και Μιλάνου.
Οι πολί­τες των ΗΠΑ που μετα­βαί­νουν στη Γερ­μα­νία, την Πολω­νία και άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες, σε επί­πε­δο συνα­γερ­μού 2, πρέ­πει να «λάβουν αυξη­μέ­νες προ­φυ­λά­ξεις».
Ωστό­σο, υπάρ­χει μια κατη­γο­ρία αμε­ρι­κα­νών πολι­τών που δεν τους αγγί­ζουν αυτοί οι κανό­νες: οι 20.000 στρα­τιώ­τες που αρχί­ζουν να φτά­νουν από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες σε ευρω­παϊ­κά λιμά­νια και αερο­δρό­μια για την άσκη­ση Defender Europe 20, τη μεγα­λύ­τε­ρη ανά­πτυ­ξη στρα­τευ­μά­των στην Ευρώ­πη τα τελευ­ταία 25 χρό­νια.
Συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ήδη παρό­ντων, περί­που 30.000 στρα­τιώ­τες των ΗΠΑ θα συμ­με­τά­σχουν τον Απρί­λιο και τον Μάιο, υπο­στη­ρι­ζό­με­νες από άλλες 7.000 από 17 χώρες-μέλη και εταί­ρους του ΝΑΤΟ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ιταλίας.
Η πρώ­τη θωρα­κι­σμέ­νη μονά­δα έφθα­σε από το λιμά­νι της Savannah των ΗΠΑ σε εκεί­νο του Bremerhaven στη Γερμανία.

Συνο­λι­κά 20.000 συσκευα­σί­ες στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού φθά­νουν από τις ΗΠΑ σε 6 ευρω­παϊ­κά λιμά­νια (σε Βέλ­γιο, Ολλαν­δία, Γερ­μα­νία, Λετο­νία, Εσθο­νία) + άλλες 13.000 από τις απο­θή­κες που έχουν δημιουρ­γη­θεί από την US Army Europe (USA-Eu), κυρί­ως στη Γερ­μα­νία, την Ολλαν­δία και το Βέλ­γιο. Τέτοιες επι­χει­ρή­σεις, όπως μας ενη­με­ρώ­νει η USA-Eu «απαι­τούν τη συμ­με­το­χή δεκά­δων χιλιά­δων στρα­τιω­τών και πολι­τών από πολ­λά έθνη».

✔️  Την ίδια στιγ­μή, το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των στρα­τευ­μά­των ‑20.000, κατα­φθά­νουν από τις ΗΠΑ σε 7 ευρω­παϊ­κά αερο­δρό­μια. Μετα­ξύ αυτών 6.000 της Εθνι­κής Φρου­ράς από 15 πολι­τεί­ες: Arizona, Florida, Montana, New York, Virginia και άλλες.

Στην αρχή της άσκη­σης του Απρί­λη ‑ανα­κοί­νω­σε η USA-Eu, οι 30.000 αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες «θα εξα­πλω­θούν (ακρο­βο­λι­στούν) παντού στην ευρω­παϊ­κή ήπει­ρο» για να «προ­στα­τεύ­σουν την Ευρώ­πη από οποια­δή­πο­τε πιθα­νή απει­λή», με σαφή ανα­φο­ρά στη «ρωσι­κή απειλή».
Ο στρα­τη­γός Tod Wolters, ο οποί­ος διοι­κεί τις αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις στην Ευρώ­πη και ταυ­τό­χρο­να τις δυνά­μεις του ΝΑΤΟ (Ανώ­τα­τος Συμ­μα­χι­κός Διοι­κη­τής στην Ευρώ­πη), δια­βε­βαιώ­νει ότι «η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, το ΝΑΤΟ και η USA-Eu συνερ­γά­στη­καν για τη βελ­τί­ω­ση της υπο­δο­μής». Αυτό θα επι­τρέ­ψει στις στρα­τιω­τι­κές συνο­δεί­ες να μετα­κι­νη­θούν γρή­γο­ρα σε 4.000 χιλιό­με­τρα δια­δρο­μών διαμετακόμισης.
Δεκά­δες χιλιά­δες στρα­τιώ­τες θα δια­σχί­ζουν τα σύνο­ρα για τη διε­ξα­γω­γή ασκή­σε­ων σε δέκα χώρες. Στην Πολω­νία, 16.000 αμε­ρι­κα­νι­κοί στρα­τιώ­τες, με περί­που 2.500 οχή­μα­τα θα φτά­σουν σε 12 περιο­χές εκπαί­δευ­σης. Αμε­ρι­κα­νοί αλε­ξι­πτω­τι­στές της 173ης Ταξιαρ­χί­ας που εδρεύ­ουν στο Βένε­το Veneto και Ιτα­λοί της Ταξιαρ­χί­ας Folgore που σταθ­μεύ­ουν στην Τοσκά­νη θα μετα­βούν στη Λετο­νία για μια κοι­νή και συντο­νι­σμέ­νη επιχείρηση.
Το Defender Europe 20 εκτε­λεί­ται για να «αυξή­σει την ικα­νό­τη­τα να ανα­πτύ­ξει γρή­γο­ρα μια μεγά­λη δύνα­μη μάχης από τις ΗΠΑ μέχρι την Ευρώ­πη».

Συνε­πώς, πραγ­μα­το­ποιεί­ται με χρό­νους και δια­δι­κα­σί­ες που καθι­στούν πρα­κτι­κά αδύ­να­τη την υπο­βο­λή δεκά­δων χιλιά­δων στρα­τιω­τών στους υγειο­νο­μι­κούς κανό­νες για τον Coronavirus και την απο­τρο­πή τους να έλθουν σε επα­φή με τους κατοί­κους κατά τις περιό­δους ανά­παυ­σης / αναμονής.
Επι­πλέ­ον, η USA-Eu Rock Band θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει σει­ρά συναυ­λιών δωρε­άν εισό­δου στη Γερ­μα­νία, την Πολω­νία και τη Λιθουα­νία που θα προ­σελ­κύ­σουν ένα μεγά­λο κοινό.

Οι 30.000 αμε­ρι­κα­νι­κοί στρα­τιώ­τες που «θα εξα­πλω­θούν σε ολό­κλη­ρη την ευρω­παϊ­κή περιο­χή» πρα­κτι­κά εξαι­ρού­νται από τους προ­λη­πτι­κούς κανό­νες για τον κορο­ναϊό που ισχύ­ουν για τους πολί­τες. Πρέ­πει να αρκε­στού­με στη δια­βε­βαί­ω­ση που δόθη­κε από την USA-Eu ότι «παρα­κο­λου­θού­με τον κορο­ναϊό» και ότι «οι δυνά­μεις μας είναι σε καλή υγεία».
Ταυ­τό­χρο­να, οι περι­βαλ­λο­ντι­κές επι­πτώ­σεις μιας τέτοιας στρα­τιω­τι­κής άσκη­σης αγνο­ού­νται. Παίρ­νουν μέρος τα βαριά τεθω­ρα­κι­σμέ­να των ΗΠΑ τύπου Abrams, των 70 τόνων με θωρά­κι­ση απε­μπλου­τι­σμέ­νου ουρα­νί­ου, που θα κατα­να­λώ­νουν 400 λίτρα καυ­σί­μου ανά 100 χιλιό­με­τρα, προ­κα­λώ­ντας τερά­στια ρύπαν­ση λει­τουρ­γώ­ντας σε μέγι­στη ισχύ.

Σε μια τέτοια κατάσταση, τι πράττουν η ηγεσία της ΕΕ και οι εθνικές αρχές, τι κάνει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας;
✔️  Βάζουν μάσκα στα μάτια τους όχι στο στόμα και τη μύτη…

πηγές: |> “il manifsto”, 3‑Μαρτ-2020 & “Comitato promotore della campagna #NO GUERRA #NO NATO

 


info ΑτέχνωςΙταλία: 107 οι νεκροί από τον κοροναϊό, 3.089 τα κρούσματα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο