Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η εισαγγελέας που αθωώνει τον παιδοβιαστή Μίχο προτείνει ενοχή της μητέρας της 12χρονης για μαστροπεία!!!

Την ενο­χή της μητέ­ρας του 12χρονου παι­διού από τον Κολω­νό, για όλες τις κατη­γο­ρί­ες που τη βαρύ­νουν και αφο­ρούν την εκπόρ­νευ­ση της κόρης της, με την επι­βα­ρυ­ντι­κή περί­στα­ση πως είχε την επι­μέ­λεια και τη φρο­ντί­δα της ανή­λι­κης, ζήτη­σε η εισαγ­γε­λέ­ας του ΜΟΔ.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες η εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γός κρί­νει ότι η μητέ­ρα της 12χρονης πρέ­πει να κρι­θεί ένο­χη για τις κατηγορίες:

* Της δια­κε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση πορ­νο­γρα­φί­ας καθώς φέρε­ται να έχει δια­νεί­μει υλι­κό της ανή­λι­κης σε συγκατηγορούμενους

* Της δια­κε­κρι­μέ­νης περί­πτω­σης μαστρο­πεί­ας με την επι­βα­ρυ­ντι­κή περί­στα­ση ότι η ίδια είναι πρό­σω­πο που έχει την επι­μέ­λεια και την φρο­ντί­δα της ανή­λι­κης. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ως προς την μαστρο­πεία, κατά την εισαγ­γε­λέα, φέρει τη μορ­φή εξώ­θη­σης και διευ­κό­λυν­σης μέσω αφό­ρη­των πιέ­σε­ων, συναι­σθη­μα­τι­κού εκβια­σμού και προ­τρο­πών προς την ανή­λι­κη κόρη της να εκδί­δε­ται για να της φέρ­νει λεφτά, αλλά και μέσω πλη­ρο­φο­ρια­κών συστη­μά­των με τη μορ­φή αφό­ρη­των πιέ­σε­ων και προ­τρο­πών να παρά­γει η ανή­λι­κη βίντεο και φωτο­γρα­φί­ες ώστε να της φέρ­νει χρήματα.

Επί­σης για το πλημ­μέ­λη­μα τής εκβί­α­σης σε βάρος της πρώ­ην συζύ­γου του Ηλία Μίχου.

Είναι η ίδια εισαγ­γε­λέ­ας που για τον παι­δο­βια­στή Ηλία Μίχο, με μία απα­ρά­δε­κτη και εξω­φρε­νι­κή πρό­τα­ση, ζήτη­σε απαλ­λα­γή και για την κατη­γο­ρία της εμπο­ρί­ας, όπως και εκεί­νες του βια­σμού και της μαστρο­πεί­ας στη βαρύ­τε­ρη μορ­φή που τον βαρύ­νει. Έχει ζητή­σει την ενο­χή του για τέσ­σε­ρις κατηγορίες.

Η εισαγ­γε­λέ­ας με την αγό­ρευ­ση ζήτη­σε επί­σης να κρι­θεί ένο­χος ο απο­κα­λού­με­νος “Μιχά­λης”, δεύ­τε­ρος εκ των βασι­κών κατη­γο­ρου­μέ­νων, για τις κατη­γο­ρί­ες τής δια­κε­κρι­μέ­νης μαστρο­πεί­ας προ­σώ­που νεό­τε­ρου των 15 ετών με σκο­πό το κέρ­δος και της δια­κε­κρι­μέ­νης πορ­νο­γρα­φί­ας ανη­λί­κου κάτω των 12 ετών. Τέλος, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ζητή­θη­κε η αθώ­ω­ση του “Μιχά­λη” για γενε­τή­σια πρά­ξη με ανή­λι­κο ένα­ντι αμοι­βής καθώς φέρε­ται να υπο­στη­ρί­χθη­κε από την εισαγ­γε­λι­κή έδρα ότι δεν προ­έ­κυ­ψε ότι συνα­ντή­θη­κε με την 12χρονη.

Ενοχή για 22 από τους 23 “πελάτες” ζήτησε η εισαγγελέας

Την ενο­χή για 22 από τους 23 απο­κα­λού­με­νους «πελά­τες» στα ραντε­βού της φρί­κης της 12χρονης από τον Κολω­νό ζήτη­σε η εισαγ­γε­λέ­ας Έδρας του Μικτού Ορκω­τού Δικαστηρίου.

Κατά την εισαγ­γε­λι­κή κρί­ση, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι 22 κατη­γο­ρού­με­νοι πρέ­πει να κρι­θούν ένο­χοι για γενε­τή­σιες πρά­ξεις ένα­ντι αμοι­βής με ανή­λι­κο που έχει συμπλη­ρώ­σει τα 12 έτη.

Για έναν κατη­γο­ρού­με­νο, πακι­στα­νι­κής κατα­γω­γής, η εισαγ­γε­λέ­ας πρό­τει­νε να κρι­θεί αθώ­ος λόγω αμφιβολιών.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γός κατά την αγό­ρευ­ση της, επα­νέ­λα­βε πολ­λές φορές ότι «το παι­δί λέει αλή­θεια» στις κατα­θέ­σεις του. Ωστό­σο δεν δέχθη­κε τη θέση που έχει εκφρά­σει η ανή­λι­κη ότι η μητέ­ρα της δεν γνώ­ρι­ζε τίπο­τα, θεω­ρώ­ντας πως ήταν η κατη­γο­ρού­με­νη αυτή που απο­κό­μι­σε κέρ­δη από την εκπόρ­νευ­ση της κόρης της και όχι ο Μίχος για τον οποίο φέρε­ται να ανέ­φε­ρε πως διευ­κό­λυ­νε το κορί­τσι πλην όμως δεν απο­δεί­χθη­κε ότι είχε κέρ­δος από αυτό.

Όσον αφο­ρά τον απο­κα­λού­με­νο “Μιχά­λη” η εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γός, που ζήτη­σε ενο­χή του για μαστρο­πεία, φέρε­ται να τόνι­σε πως συνό­δευε την ανή­λι­κη στα ραντε­βού της φρί­κης και ότι είχε όφελος.

Η δίκη θα συνε­χι­στεί την Παρα­σκευή με αγο­ρεύ­σεις συνηγόρων.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο