Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η εκδοχή της τουρκικής φιλοκυβερνητικής Sabah για τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο

Η εκδο­χή της υπό­θε­σης της σύλ­λη­ψης των δύο Ελλή­νων στρα­τιω­τι­κών μέσα από την αρθρο­γρα­φία της τουρ­κι­κής φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κής εφη­με­ρί­δας Sabah είναι πως σχε­τί­ζε­ται με την παρά­νο­μη επα­να­προ­ώ­θη­ση προ­σφύ­γων από την Ελλάδα.

Όπως γρά­φει η τουρ­κι­κή εφη­με­ρί­δα πίσω από το συμ­βάν δεν κρύ­βε­ται πιθα­νώς η κατα­σκο­πεία, αλλά η εντα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα των Ελλή­νων συνο­ριο­φυ­λά­κων να στα­μα­τούν παρά­τυ­πους μετα­νά­στες προ­ερ­χό­με­νους από την Τουρ­κία ή ακό­μη και να τους απω­θούν πίσω (push back), τακτι­κή παρά­νο­μη σύμ­φω­να με το ευρω­παϊ­κό και διε­θνές δίκαιο. «Οργα­νώ­σεις ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, όπως η Human Rights Watch και η Pro Asyl εδώ και και­ρό δημο­σιεύ­ουν περι­στα­τι­κά παρά­νο­μων, εν μέρει και φονι­κών ενερ­γειών push back της ελλη­νι­κή ακτο­φυ­λα­κής» γρά­φει η τουρ­κι­κή εφη­με­ρί­δα. «Το τελευ­ταίο διά­στη­μα τα τουρ­κι­κά ΜΜΕ έχουν γρά­ψει για πολ­λές περι­πτώ­σεις τέτοιων απω­θή­σε­ων από Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κούς στα κοι­νά σύνο­ρα. Η Άγκυ­ρα είναι πολύ εξορ­γι­σμέ­νη για όλα αυτά».

Η Sabah ανα­φέ­ρε­ται σε ένα συμ­βάν την τελευ­ταία εβδο­μά­δα με 29 πρό­σφυ­γες, κυρί­ως αρα­βι­κής κατα­γω­γής, που σώθη­καν μέσα σε συν­θή­κες πολι­κών θερ­μο­κρα­σιών από τουρ­κι­κές μονά­δες ασφα­λεί­ας σε νησί­δα του Έβρου. Οι πρό­σφυ­γες διη­γή­θη­καν στον αρθρο­γρά­φο της τουρ­κι­κής εφη­με­ρί­δας ότι μετά την παρά­νο­μη διέ­λευ­ση των συνό­ρων συνε­λή­φθη­σαν από την ελλη­νι­κή αστυ­νο­μία και στη συνέ­χεια μασκο­φο­ρε­μέ­νοι άνδρες τους ανά­γκα­σαν να γυρί­σουν πίσω και κολυ­μπώ­ντας κατέ­λη­ξαν σε νησί­δα του Έβρου. Ένας εκ των προ­σφύ­γων, ο Λίβυος Μου­στα­φά Μπελ­κα­ζέμ ανέ­φε­ρε ότι οι Έλλη­νες τους χτύ­πη­σαν, τους πήραν τα κινη­τά και τους άφη­σαν νηστι­κούς, οι άλλοι τρεις δεν κατά­φε­ραν να φτά­σουν στη νησί­δα και «εξα­φα­νί­στη­καν». Σύμ­φω­να με τη Sabah πέρυ­σι η Ελλά­δα απώ­θη­σε παρά­νο­μα πίσω στην Τουρ­κία γύρω στους 4.000 παρά­τυ­πους πρό­σφυ­γες. «Αυτή η τακτι­κή παρα­βιά­ζει την προ­σφυ­γι­κή συμ­φω­νία της ΕΕ με την Τουρ­κία, σύμ­φω­να με την οποία η Ελλά­δα μπο­ρεί να στέλ­νει νόμι­μα πρό­σφυ­γες στην Τουρ­κία και σε αντάλ­λαγ­μα η ΕΕ να δέχε­ται ορι­σμέ­νο αριθ­μό Σύρων από την Τουρκία».

Πηγή: Deutsche Welle

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο