Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η εκκλησία στην Ουκρανία στην υπηρεσία της αντεπανάστασης (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ του 1937)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζηκώστας

Ο συνε­χι­ζό­με­νος πόλε­μος στην Ουκρα­νία, έδω­σε την ευκαι­ρία για μεγα­λύ­τε­ρη γνώ­ση σχε­τι­κά με τα ζητή­μα­τα της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης σ’ αυτήν στο πλαί­σιο της ΕΣΣΔ.

Ξεχω­ρι­στό κομ­μά­τι είναι η διαρ­κής και με ενερ­γή στή­ρι­ξη από το εξω­τε­ρι­κό προ­σπά­θεια της αντε­πα­νά­στα­σης για την ανα­τρο­πή της πορεί­ας αυτής. Η επί­ση­μη εκκλη­σία για μία σει­ρά λόγους έπαι­ξε ενερ­γό ρόλο στη δια­δι­κα­σία αυτή. Παρου­σιά­ζου­με σήμε­ρα ένα μονα­δι­κό ντο­κου­μέ­ντο που δεί­χνει τη στά­ση αυτή λίγο πριν τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο στην περιο­χή της Ουκρα­νί­ας, αλλά νομί­ζου­με ότι έχει ευρύ­τε­ρη σημα­σία. Δεί­χνει δηλα­δή τη στά­ση των διά­φο­ρων εκκλη­σια­στι­κών δογ­μά­των απέ­να­ντι στη σοβιε­τι­κή εξου­σία με αφορ­μή και την ψήφι­ση του νέου Συντάγ­μα­τος (1936), τις μορ­φές και το περιε­χό­με­νο της αντε­πα­να­στα­τι­κής της δράσης.

Πρό­κει­ται για υλι­κό της NKVD (σσ. Λαϊ­κό Κομι­σα­ριά­το Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων ή Λαϊ­κό Επι­τρο­πά­το Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων \ НКВД Народный комиссариат внутренних дел СССР, κρα­τι­κή υπη­ρε­σία της ΕΣΣΔ που συν­δύ­α­ζε τις αρμο­διό­τη­τες  υπΕσ και δημό­σιας τάξης/εσωτερικής ασφά­λειας, περι­λαμ­βά­νο­ντας) της Ουκρα­νι­κής SSR σχε­τι­κά με τις οργα­νω­μέ­νες δρα­στη­ριό­τη­τες της εκκλη­σια­στι­κής αντε­πα­νά­στα­σης με ημε­ρο­μη­νία: 1937.04.25 (Αρχείο: SSU OGA. F. 16, op. 30. Д. 87. Л. 105–111. Γρα­πτό αντί­γρα­φο). Το παρου­σιά­ζου­με σε αρκε­τή καλή μετά­φρα­ση από το https://istmat.org/https://istmat.org/node/59988 (Οι υπο­γραμ­μί­σεις δικές μας).

«Άκρως απόρ­ρη­το
ΥΛIKO ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΚΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
25 Απρι­λί­ου 1937.

Μετά την έγκρι­ση του στα­λι­νι­κού Συντάγ­μα­τος, οι δρα­στη­ριό­τη­τες του κλή­ρου, των εκκλη­σια­στι­κών και των αιρε­τι­κών στη χώρα για την αύξη­ση της θρη­σκευ­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας του πλη­θυ­σμού έχουν ανα­ζω­πυ­ρω­θεί και στην επερ­χό­με­νη προ­ε­κλο­γι­κή εκστρα­τεία θα προ­σπα­θή­σουν αναμ­φί­βο­λα να εξα­σφα­λί­σουν τις θέσεις τους στα Σοβιέτ.

Οι 39.000 νόμι­μα εγγε­γραμ­μέ­νες εκκλη­σια­στι­κές οργα­νώ­σεις στη χώρα, που περι­λαμ­βά­νουν περί­που ένα εκα­τομ­μύ­ριο εκκλη­σια­στι­κούς ακτι­βι­στές, απο­τε­λούν έτοι­μους σχη­μα­τι­σμούς για αντι­σο­βιε­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, ιδί­ως κατά τη διάρ­κεια της προ­ε­κλο­γι­κής εκστρατείας.

Η Πανε­νω­σια­κή Απο­γρα­φή Πλη­θυ­σμού μας έδει­ξε ότι οι αιρε­τι­κοί εκκλη­σια­στι­κοί άνδρες είναι ικα­νοί να ασκούν μεγά­λη επιρ­ροή στον πλη­θυ­σμό. Σε πολ­λά μέρη, υπό την επί­δρα­ση της προ­πα­γάν­δας των παπών, των ιερο­κη­ρύ­κων και άλλων εκκλη­σια­στι­κών στοι­χεί­ων, ένα σημα­ντι­κό μέρος του πλη­θυ­σμού κατα­γρά­φη­κε ως πιστός.

Στην περιο­χή Cherkassky της περι­φέ­ρειας Saratov η απο­γρα­φή έδει­ξε σχε­δόν το 80% των πιστών και στην περιο­χή Balandinsky της ίδιας περι­φέ­ρειας το 52,2%. Στην Ουκρα­νία, το ποσο­στό των πιστών είναι επί­σης πολύ υψη­λό σε ορι­σμέ­νες περιοχές.
Στην περιο­χή της Οδησ­σού, σε όλες σχε­δόν τις περιο­χές, παρα­τη­ρεί­ται από­το­μη αύξη­ση της δρα­στη­ριό­τη­τας των εκκλη­σια­στι­κών και αιρε­τι­κών, οι οποί­οι αξιο­ποιούν πλή­ρως το Σύνταγ­μα του Στάλιν.

Υπάρ­χουν ήδη ενδεί­ξεις ότι ο κλή­ρος και οι ακτι­βι­στές της εκκλη­σί­ας κατευ­θύ­νουν τη δρα­στη­ριό­τη­τά τους προς την κατεύ­θυν­ση της χρή­σης της επι­κεί­με­νης προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας για να βάλουν τους ανθρώ­πους τους στα Σοβιέτ.

Εγκαί­νια του ιερού με τα λεί­ψα­να του Αλέ­ξαν­δρου Νιέφ­σκι από “διάφορους”+παπαδαριό \ Λένιν­γκραντ \ Πετρού­πο­λη, 1922

Οι οργα­νω­μέ­νες δρα­στη­ριό­τη­τες των εκκλη­σια­στι­κών και σεχτα­ρι­στι­κών παπών κατευ­θύ­νο­νται προς την προ­ε­τοι­μα­σία ανοι­κτών αντι­σο­βιε­τι­κών ταρα­χών, με αίτη­μα την επι­στρο­φή των εκκλη­σιών και τη δημιουρ­γία νέων εκκλη­σια­στι­κών και σεχτα­ρι­στι­κών κοινοτήτων.

Για το σκο­πό αυτό, οι εκκλη­σια­στι­κοί ακτι­βι­στές υπό την ηγε­σία των παπά­δων και των ιερο­κη­ρύ­κων συλ­λέ­γουν ελεύ­θε­ρα υπο­γρα­φές και χρή­μα­τα μετα­ξύ των συλ­λο­γι­κών αγρο­τών και στέλ­νουν τους εκπρο­σώ­πους τους τους σε αντι­προ­σω­πεί­ες στα κεντρι­κά όργα­να για να υπο­βά­λουν αίτη­ση για το άνοιγ­μα εκκλη­σιών. Ο κλή­ρος άρχι­σε να εκτε­λεί μαζι­κά θρη­σκευ­τι­κές τελε­τές στα σπί­τια των συλ­λο­γι­κών αγρο­τών, αντι­με­τω­πί­ζο­ντάς τους με αντι­σο­βιε­τι­κό πνεύμα.

Οι μαθη­τές επη­ρε­ά­ζο­νται επί­σης σε μεγά­λο βαθ­μό, και σε πολ­λές περιο­χές τα παι­διά σχο­λι­κής ηλι­κί­ας βαφτί­ζο­νται από τους ιερείς, οι οποί­οι τα εμβο­λιά­ζουν κατά της έντα­ξης στην Κομ­σο­μόλ-Πιό­νιορ και σε άλλες σχο­λι­κές οργα­νώ­σεις και της επί­σκε­ψης στην εκκλη­σία κ.λπ. Σε ορι­σμέ­να μέρη, υπάρ­χουν μυστι­κοί κύκλοι για τη διδα­σκα­λία του νόμου του Θεού στα παι­διά (Beryslav).

Ιδιαί­τε­ρα σκλη­ρή δρα­στη­ριό­τη­τα έχει παρα­τη­ρη­θεί από πλευ­ράς κλη­ρι­κών και εκκλη­σια­στι­κών στις εθνι­κο­γερ­μα­νι­κές περιο­χές και στις συλ­λο­γι­κές εκμεταλλεύσεις.

Από τη μία πλευ­ρά, η έλλει­ψη αντι­θρη­σκευ­τι­κής προ­πα­γάν­δας και η προ­φα­νώς ανε­παρ­κής οργά­νω­ση της μαζι­κής πολι­τι­κής εργα­σί­ας στα χωριά και, από την άλλη πλευ­ρά, οι στρε­βλώ­σεις και η αγε­νής διοί­κη­ση σε πολ­λές περιο­χές κατά τη διάρ­κεια του κλει­σί­μα­τος των εκκλη­σιών δημιούρ­γη­σαν πρό­σφο­ρο έδα­φος για τέτοιου είδους αντι­σο­βιε­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα των εκκλη­σια­στι­κών στοι­χεί­ων και οδή­γη­σαν στην αύξη­ση του αριθ­μού των ανθρώ­πων που σχη­μά­τι­σαν παρά­νο­μες θρη­σκευ­τι­κές υπη­ρε­σί­ες και θρη­σκευ­τι­κές κοινότητες.

Περισ­σό­τε­ρες από εκα­τό κλει­στές εκκλη­σί­ες που δεν έχουν μετα­τρα­πεί σε πολι­τι­στι­κά ιδρύ­μα­τα στις περιο­χές της περιο­χής απο­τε­λούν πόλο έλξης για τα εκκλη­σια­στι­κά στοι­χεία, τα οποία δεν έχουν εγκα­τα­λεί­ψει τα όνει­ρά τους για την επα­νά­κτη­σή τους.ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Στην περι­φέ­ρεια SKADOVOUSKAYA: μια ομά­δα εκκλη­σια­στι­κών υπό την ηγε­σία των ιερέ­ων TISHCHENKO και TIVETSKY προ­ε­τοί­μα­ζαν μια αντι­σο­βιε­τι­κή δρά­ση θρη­σκευ­τι­κών ανθρώ­πων με αίτη­μα την επι­στρο­φή της εκκλη­σί­ας που έκλει­σε το 1936. Στις 14 Μαρ­τί­ου 1937 μια ομά­δα γυναι­κών, 15 άτο­μα, εμφα­νί­στη­καν ενώ­πιον της αστυ­νο­μί­ας ζητώ­ντας την άδειά τους να συνε­χί­σουν τη συλ­λο­γή υπο­γρα­φών και χρημάτων.

ΣΤΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ο ιερέ­ας TROITSKY περι­φέ­ρε­ται ελεύ­θε­ρα στα χωριά, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας τις ομι­λί­ες των πιστών. Οργά­νω­σε 40 θρη­σκευό­με­νους, νοί­κια­σε χώρους για προ­σευ­χές από τον συλ­λο­γι­κό αγρό­τη DEMCHENKO και ζήτη­σε άδεια από την εκτε­λε­στι­κή επι­τρο­πή της περιο­χής για να ανοί­ξει ένα σπί­τι προ­σευ­χής. Η δήλω­ση αυτή, υπο­γε­γραμ­μέ­νη από όλους τους εκκλη­σια­στι­κούς άνδρες, έχει ως εξής: “ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΟΎΣΑ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ”. Σε ένα άλλο χωριό, το Dmitriev, της ίδιας περι­φέ­ρειας, ο ιερέ­ας KURBAT διε­ξά­γει παρό­μοιες αντι­σο­βιε­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, εκτε­λώ­ντας θρη­σκευ­τι­κές τελε­τές στα σπί­τια των συλ­λο­γι­κών αγροτών.

Στην περιο­χή Viskovo: ο ιερέ­ας Semenov, ο σκευο­φύ­λα­κας VIT-VITSKY, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας τους πιστούς για ανοι­χτές ομι­λί­ες, διορ­γά­νω­σε τρι­ή­με­ρη προ­σευ­χή στο δια­μέ­ρι­σμα της εκκλη­σιά­στριας Sanko, μετα­χει­ρι­ζό­με­νος τους συλ­λο­γι­κούς αγρό­τες με αντι­σο­βιε­τι­κό πνεύ­μα. Όταν ο πρό­ε­δρος του Σοβιέτ του χωριού πρό­τει­νε να στα­μα­τή­σουν αυτές οι παρά­νο­μες συγκε­ντρώ­σεις, ο SEMENOV αντι­στά­θη­κε, λέγο­ντας: “Τώρα δρού­με βάσει του νέου συντάγ­μα­τος, δεν φοβό­μα­στε κανέ­ναν, δεν χρεια­ζό­μα­στε καμία άδεια. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΑΥΤΌ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΝΈΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

Στην περι­φέ­ρεια VLADIMIR: Ο ιερέ­ας KURILOV και οι εκκλη­σια­στι­κοί άνδρες CHUDNOVTSEV, PYATAKOV, TIMOFEEV και άλλοι υπο­κι­νούν τους πιστούς σε αντι­σο­βιε­τι­κή δρά­ση με αίτη­μα την επι­στρο­φή της εκκλη­σί­ας στέλ­νο­ντας τους πρά­κτο­ρές τους στα χωριά. Ο KURILOV έχει ετοι­μά­σει αρκε­τές δεκά­δες δηλώ­σεις, δήθεν εκ μέρους πιστών, στις οποί­ες γρά­φει: “…ΖΗΤΩ από την εκκλη­σία των Πενή­ντα (σ.σ Πεντη­κο­στια­νοί) και την εκκλη­σία του SAFONOVSKY να με θεω­ρή­σουν πιστό. ΕΝΩΝΩ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΟΥ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΈΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ”.

Παρό­μοια αντι­σο­βιε­τι­κή δρά­ση διε­ξά­γε­ται στην ίδια περιο­χή από τον ιερέα MARCHENKO, υπό την ηγε­σία του οποί­ου οι ακτι­βι­στές της εκκλη­σί­ας συλ­λέ­γουν υπο­γρα­φές και χρή­μα­τα για να ανοί­ξουν εκκλησία.

Στην περι­φέ­ρεια TROITSKY: Οι εκκλη­σια­στι­κοί ακτι­βι­στές (VEZHELOVSKY, NESTERENKO και άλλοι), δια­στρε­βλώ­νο­ντας το Σύνταγ­μα, εργά­ζο­νται σκλη­ρά μετα­ξύ του πλη­θυ­σμού για το άνοιγ­μα εκκλη­σιών. Λένε:

“…ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΙΟ. ΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ. ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΕΛΙΚΑ. Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΣΤΑΛΙΝ ΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΘΕΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΩΜΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ”.

ΑΝΤΙΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Στην περι­φέ­ρεια BERISLAVSKY ο Γερ­μα­νός πάστο­ρας στο χωριό Kostryve ZIMERMAN οργα­νώ­νει συνα­ντή­σεις των θρη­σκευ­τι­κών, επι­διώ­κο­ντας την εκλο­γή του στο προ­ε­δρείο του Συμ­βου­λί­ου του χωριού. Ο Ζίμερ­μαν λέει: “…ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΣΟΒΙΕΤ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΦΟΒΟΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΣ”.

ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΉ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Στην περι­φέ­ρεια VOZNESENSKY: Σε ορι­σμέ­να χωριά, οι ιερείς VENGERENKO, SANDULENKO και SUVOREV υπο­βάλ­λουν παι­διά σχο­λι­κής ηλι­κί­ας σε ομα­δι­κό βάπτι­σμα, πεί­θο­ντάς τα να πηγαί­νουν τακτι­κά στην εκκλη­σία, να μην εντάσ­σο­νται στις πρω­το­πό­ρες οργα­νώ­σεις κ.λπ. Ταυ­τό­χρο­να, οι ιερείς αυτοί λένε: “…ΠΡΩΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ. ΟΤΑΝ Ο ΧΊΤΛΕΡ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΤΑ ΑΒΑΠΤΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ.

Στην περι­φέ­ρεια VLADIMIRSKY: Ο ιερέ­ας MARCHENKO γυρί­ζει τα σπί­τια των κολ­λε­κτί­βων αγρο­τών, εκθέ­το­ντας τα παι­διά σχο­λι­κής ηλι­κί­ας στο βάπτι­σμα, καλ­λιερ­γώ­ντας τους ένα θρη­σκευ­τι­κό αντι­σο­βιε­τι­κό πνεύ­μα και υπο­κι­νώ­ντας τα να αντι­τα­χθούν στο κλεί­σι­μο της εκκλησίας.

Στην περι­φέ­ρεια Tsurupinsky: Μια ομά­δα ευαγ­γε­λι­κών αιρε­τι­κών έχει εμπλέ­ξει 15 μαθη­τές σε μια παρά­νο­μη αίρε­ση. Αυτοί οι αιρε­τι­κοί λένε: “…θα πρέ­πει να πάρου­με τα παι­διά από τα σχο­λεία. ΔΙΑΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ OCHAKOVSKAYA: Οι αντε­πα­να­στά­τες σεχτα­ρι­στές ακτι­βι­στές προ­σελ­κύ­ουν επί­σης νέους ανθρώ­πους στη σέχτα. Στο χωριό Beikush, ο αιρε­τι­κός Ivanov, οργα­νώ­νο­ντας προ­σευ­χές στο σπί­τι του, τον ανα­γκά­ζει να φέρει τα παι­διά του.

Στην περι­φέ­ρεια KHMELEVSKY: Μια ομά­δα ιερέ­ων ταξι­δεύ­ει στα χωριά, οργα­νώ­νο­ντας προ­σευ­χές στα δια­με­ρί­σμα­τα των συλ­λο­γι­κών αγρο­τών και βαπτί­ζο­ντας παι­διά σχο­λι­κής ηλικίας.

Στην περι­φέ­ρεια BERISLAVSKY, ο Γερ­μα­νός πάστο­ρας ZIMERMAN δημιούρ­γη­σε έναν παρά­νο­μο κύκλο παι­διών στο σπί­τι του, διδά­σκο­ντάς τους το Νόμο του Θεού. Οι πρω­το­πό­ροι Langauser, Goffman, Krassman και άλλοι εντά­χθη­καν σε αυτόν τον κύκλο. Τα παι­διά αντι­με­τω­πί­ζο­νται από τον CIMERMAN με εθνι­κι­στι­κό φασι­στι­κό πνεύμα.

Στις περιο­χές KAKHOVSK και IURUPINA, ο μου­λάς AIMBRALOV κάνει περι­το­μή στα παι­διά των εργα­τι­κών εποί­κων από την Κεντρι­κή Ασία. Έχει δια­πι­στω­θεί ότι τα παι­διά αρρω­σταί­νουν από δηλη­τη­ρί­α­ση με αίμα επει­δή γίνε­ται σε ανθυ­γιει­νές συν­θή­κες (η πλη­γή καλύ­πτε­ται με χώμα και δένε­ται με βρώ­μι­κα κουρέλια).

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ

Στην περιο­χή Lubattevsky απο­κα­λύ­φθη­κε μια αντε­πα­να­στα­τι­κή ομά­δα εκκλη­σια­στι­κών με επι­κε­φα­λής τον εκκλη­σια­στι­κό προϊ­στά­με­νο Vasilii Gorbatyuk. Ανα­πτύσ­σο­ντας τη δρα­στη­ριό­τη­τά τους με στό­χο την επι­στρο­φή των εκκλη­σιών και την προ­ε­τοι­μα­σία αντι­σο­βιε­τι­κών ενερ­γειών των πιστών, αυτοί οι εκκλη­σια­στι­κοί άνδρες πραγ­μα­το­ποί­η­σαν τέτοια αντε­πα­να­στα­τι­κή δράση:

“…ΑΝ ΕΙΧΕ ΕΡΘΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΔΕΙΞΕΙ ΣΤΙΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΕΙ ΟΙ ΜΠΟΓΙΕΣ…” (CHURCHMAN ANTONYUK. (Churchman Antonyuk).

“…Ο ΚΊΡΟΦ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ, Ο ΟΡΤΖΟΝΙΚΊΝΤΖΕ ΠΕΘΑΝΕ, ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΣΚΟΤΩΘΕΙ Ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ, ΘΑ ΖΟΥΣΑΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ…” (Εκκλη­σια­στής KOSANOVSKY).

“…ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑΧΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΥΣ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΑΡΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ…”. (Churchman Grishchenko).

Η αντε­πα­να­στα­τι­κή εκκλη­σια­στι­κή ομά­δα των ιερέ­ων VENGERENKO, SANDULENKO και SUVOROV δια­λύ­θη­κε στην περι­φέ­ρεια VOZNESENSKAYA. Πραγ­μα­το­ποιώ­ντας ταρα­χές στο χωριό, δήλωσαν:

“…ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΣΔ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΊΑ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΘΕΌ”.

Στην περι­φέ­ρεια GROSSULOVSKY μια ενερ­γή αντι­σο­βιε­τι­κή ομά­δα εκκλη­σια­στι­κών, υπό την ηγε­σία του ιερέα GORBOV, που προ­ε­τοί­μα­ζε αντι­σο­βιε­τι­κές θρη­σκευ­τι­κές δια­δη­λώ­σεις, εξο­ντώ­θη­κε. Ο GORBOV, ενώ πραγ­μα­το­ποιού­σε αντε­πα­να­στα­τι­κή αγκι­τά­τσια, μετα­ξύ άλλων, εξέ­φρα­σε τη συμπά­θειά του για τους τροτσκιστές:

“…ΑΝ Ο ΤΡΟΤΣΚΙ, Ο ΖΙΝΌΒΙΕΦ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΖΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ. ΑΛΛΩΣΤΕ, Η ΚΟΛΕΚΤΙΒΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΡΌΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ…”.

Στην περι­φέ­ρεια Περ­βο­μάισκ απο­κα­λύ­φθη­κε μια αντε­πα­να­στα­τι­κή εκκλη­σια­στι­κή οργά­νω­ση με επι­κε­φα­λής τον επί­σκο­πο Βαρ­σα­νο­φί Γιουρ­τσέν­κο, ο οποί­ος είχε επι­στρέ­ψει από την εξο­ρία. Τα μέλη της οργά­νω­σης πραγ­μα­το­ποιού­σαν παρά­νο­μες συγκε­ντρώ­σεις, εμπλέ­κο­ντας τους πιστούς και εμφυ­σώ­ντας μίσος για τη σοβιε­τι­κή εξου­σία με κάθε δυνα­τό τρό­πο. Δήλωσαν:

“…ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ. ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΛΕΚΤΙΒΕΣ, ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ…”.

Μια παρό­μοια αντε­πα­να­στα­τι­κή εκκλη­σια­στι­κή οργά­νω­ση “αλη­θι­νών ορθο­δό­ξων” έχει εκκα­θα­ρι­στεί στην περιο­χή Χερ­σώ­να. Δέκα άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν. Επι­κε­φα­λής της οργά­νω­σης ήταν οι εξό­ρι­στοι επί­σκο­ποι TITOV και SKADOVSKY, με τους οποί­ους διε­ξά­γο­νταν συστη­μα­τι­κά αντι­σο­βιε­τι­κής φύσε­ως αλλη­λο­γρα­φία. Η οργά­νω­ση είχε μεγά­λη επιρ­ροή στους πιστούς και στρα­το­λό­γη­σε πολ­λούς ανθρώ­πους, ιδί­ως γυναίκες.

Στην περιο­χή Elisavetgradkov απο­κα­λύ­φθη­κε μια εκκλη­σια­στι­κή ομά­δα που δρα­στη­ριο­ποιού­νταν σε πολ­λά χωριά υπό την ηγε­σία των ιερέ­ων Ivanchi Fyodor και LIPSKY και του εκκλη­σια­στι­κού άνδρα POVALY, πρώ­ην εσέρ. Πραγ­μα­το­ποιώ­ντας αντε­πα­να­στα­τι­κή αγκι­τά­τσια στα χωριά, τα στοι­χεία αυτά διακήρυξαν:

“…Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΓΕΝΗ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΧΑΝ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΡΕΣ…”. (IVANCA).

“…ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ. Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΕΝΑΖΕΙ. ΟΛΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΞΗ. ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΣΤΑ…”. (πρώ­ην SR POWALI).

Μια αντε­πα­να­στα­τι­κή ομά­δα σεχτα­ρι­στών, που πραγ­μα­το­ποιού­σε αντι­σο­βιε­τι­κή αγκι­τά­τσια μετα­ξύ των κολ­λε­κτί­βων αγρο­τών, απο­κα­λύ­φθη­κε στην περιο­χή Tsurupinsk. Ο αντε­πα­να­στα­τι­κός πυρή­νας — JADAN, WHITE, POPOVA και άλλοι δήλωσαν:

“…ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΗΝΕΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΟΙ ΚΟΥΛΑΚΟΙ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΓΗ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΓΗΣΕΙ ΠΙΑ. ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ. ΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ — ΟΛΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. ΤΑ ΣΤΕΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ. ΤΟ ΣΦΥΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΕΠΑΝΙ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ”.

Στην περιο­χή Razlennia απο­κα­λύ­φθη­κε μια ομά­δα αίρε­σης των “Πεντη­κο­στια­νών του Trasunov”, η οποία έχει ανα­πτύ­ξει μεγά­λη δρα­στη­ριό­τη­τα στην ύπαι­θρο. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι ο αντε­πα­να­στα­τι­κός πυρή­νας αυτής της ομά­δας, οι πρώ­ην κου­λά­κοι Adjigirei, Soltanenko και άλλοι, στην αντε­πα­να­στα­τι­κή τους αγκι­τά­τσια, εμφύ­ση­σαν στους συλ­λο­γι­κούς αγρό­τες μίσος για τη σοβιε­τι­κή εξου­σία, εκφρά­ζο­ντας τη συμπά­θειά τους για τους τρο­τσκι­στές σαμποτέρ:

“…ΑΝ Ο ΤΡΟΤΣΚΙ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΠΙΕΖΟΝΤΑΙ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, Ο ΜΙΣΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΟΙ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ…”.

Μια παρό­μοια αντε­πα­να­στα­τι­κή ομά­δα σεχτα­ρι­στών, οι “Τρα­τσούν”, απο­κα­λύ­φθη­κε στην περιο­χή Ζνα­μένσκ, η οποία ασκού­σε δρα­στη­ριό­τη­τες για τη διά­λυ­ση των συλ­λο­γι­κών εκμε­ταλ­λεύ­σε­ων. Οι αντε­πα­να­στά­τες ακτι­βι­στές — RAKULENKO, FILONENKO και άλλοι, που δού­λευαν με αντι­σο­βιε­τι­κό πνεύ­μα στους συλ­λο­γι­κούς αγρό­τες, δήλωσαν:

“…Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ, ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ. ΑΥΤΗ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΥΦΛΟΥΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ. ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΣΣΔ ΟΤΑΝ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ…”.

Στην περι­φέ­ρεια NOVO-BUGSK, μια ομά­δα σεχτα­ρι­στών με την ονο­μα­σία “πνευ­μα­τι­κή αδελ­φό­τη­τα” (KOVALENKO, TATARENKO και άλλοι), που ασκού­σαν προ­πα­γάν­δα κατά των συλ­λο­γι­κών αγρο­τών, εκκα­θα­ρί­στη­καν, εμπλέ­κο­ντας τους συλ­λο­γι­κούς αγρό­τες στη σέχτα:

“…ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ, ΣΑΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ. ΤΑ ΚΟΛΧΟΖ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ. ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΘΑ ΠΕΣΕΙ…”

Μια αντε­πα­να­στα­τι­κή ομά­δα σεχτα­ρι­στών, οι “Krasnodrakonovtsy”, εκκα­θα­ρί­στη­κε στην περι­φέ­ρεια SAVRANSKAYA. Οι ηγέ­τες αυτής της ομά­δας — Mokroguz, Zaderey και άλλοι, που διε­ξά­γουν ενερ­γό αντε­πα­να­στα­τι­κό κίνη­μα στην ύπαι­θρο, δήλωσαν:

“…Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ. ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΕΙΝΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ. ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΝΩΣΙΑΚΉΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. ΑΥΤΟ ΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΤΑ ΚΟΛΧΟΖ ΕΙΝΑΙ Η ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ…”.

Μια αντε­πα­να­στα­τι­κή ομά­δα βαπτι­στών αιρε­τι­κών (KHMEL, SHAVENKO, KUZMENKO και άλλοι) απο­κα­λύ­φθη­κε στην περι­φέ­ρεια PESCHANO-BROLSKY. Πραγ­μα­το­ποιώ­ντας αντι­σο­βιε­τι­κή δρά­ση στο χωριό, διέ­δι­δαν προ­κλη­τι­κές φήμες για τον επερ­χό­με­νο πόλε­μο και την πτώ­ση της σοβιε­τι­κής εξουσίας:

“…Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ. ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ…”.

ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ

Αντε­πα­να­στα­τι­κή φασι­στι­κή οργά­νω­ση που απο­τε­λού­νταν κυρί­ως από Γερ­μα­νούς εκκλη­σια­στι­κούς, με επι­κε­φα­λής έναν Γερ­μα­νό ιερέα από το χωριό Βελι­λά­ρο­βο, βρέ­θη­κε και εξο­ντώ­θη­κε. ELANEPKA DISTRICT — ROLGEISER Peter, 47 ετών.

Αυτή η αντε­πα­να­στα­τι­κή οργά­νω­ση προ­ε­τοί­μα­ζε αντι­σο­βιε­τι­κά στε­λέ­χη από ένα εχθρι­κό εθνι­κι­στι­κό στοι­χείο για δρα­στη­ριό­τη­τες υπο­νό­μευ­σης σαμπο­τάζ κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου. Ο ROLGEISER, μέσω των πρα­κτό­ρων του — των εκκλη­σια­στι­κών FETTA, GRESS JAKOV, BERGER, SCHMALZ και άλλων, απο­δεί­κνυε την επι­κεί­με­νη ανα­τρο­πή της σοβιε­τι­κής εξου­σί­ας και τον ερχο­μό του HITLER στην Ουκρανία.

Για να εξα­πλώ­σει τη φασι­στι­κή αντε­πα­να­στα­τι­κή επιρ­ροή του στα ουκρα­νι­κά χωριά, ο ROLGEISER μπή­κε σε ένα μπλοκ με τον ιερέα Alexei LASTOVETSKY της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ VOZNESENSKY, ο οποί­ος διε­ξή­γα­γε αντι­σο­βιε­τι­κή αγκι­τά­τσια και προ­μή­θευε τον ROLGEISER με αντε­πα­να­στα­τι­κές συκο­φα­ντι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για την κακή κατά­στα­ση στις συλ­λο­γι­κές εκμε­ταλ­λεύ­σεις, για την πεί­να κ.λπ.

Στην περι­φέ­ρεια BERISLAVSKY απο­κα­λύ­φθη­κε μια αντε­πα­να­στα­τι­κή φασι­στι­κή οργά­νω­ση, με επι­κε­φα­λής τον Γερ­μα­νό ιερέα από το χωριό Kostichi — ZIMERMAN Adam, ο οποί­ος διέ­δω­σε την επιρ­ροή του σε μια σει­ρά από άλλες γερ­μα­νι­κές αποι­κί­ες μέσω των αντε­πα­να­στα­τών εκκλη­σια­στι­κών ακτι­βι­στών — TAUBERGER, EISVERT, ZENKER, BEBER και άλλων. Ο ZIMERMAN εργά­στη­κε με το θρη­σκευ­τι­κό πνεύ­μα k‑r, υπο­στη­ρί­ζο­ντας την επι­κεί­με­νη πτώ­ση της σοβιε­τι­κής εξου­σί­ας, την έλευ­ση του ΧΙΤΛΕΡ στην Ουκρανία.

Ο ZIMERMAN έστει­λε προ­κλη­τι­κές συκο­φα­ντι­κές επι­στο­λές, δήθεν από Γερ­μα­νούς συλ­λο­γι­κούς αγρό­τες προς τη Γερ­μα­νία για τη δύσκο­λη υλι­κή τους κατά­στα­ση, για την πεί­να κ.λπ. ‑επί­σης ανέ­πτυ­ξε δρα­στη­ριό­τη­τες για να εκλε­γεί στο Συμ­βού­λιο του χωριού.

Προ­σέ­λα­βε νέους ανθρώ­πους στην εκκλη­σια­στι­κή κοι­νό­τη­τα, διδά­σκο­ντας στα παι­διά τον νόμο του Θεού.

Για την υπό­θε­ση συνε­λή­φθη­σαν επτά άτομα.

Στην περιο­χή του Τσε­μπρί­κοφ βρέ­θη­κε και εκκα­θα­ρί­στη­κε μια αντε­πα­να­στα­τι­κή γερ­μα­νι­κή φασι­στι­κή οργάνωση.

Παράλ­λη­λα με την ανα­τρο­πή και το σαμπο­τάζ, τα μέλη της οργά­νω­σης, ο προϊ­στά­με­νος της εκκλη­σί­ας — TRESTER WILGELM και οι εκκλη­σια­στι­κοί άνδρες — BRAUMSBERGER και άλλοι, για αρκε­τά χρό­νια κατέ­γρα­φαν κρυ­φά την κίνη­ση των ανθρώ­πων (ποσο­στό θανά­των, γεν­νή­σε­ων κ.λπ.) στέλ­νο­ντας προ­κλη­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες στη Γερ­μα­νία για το ποσο­στό θανά­των από την πεί­να, για τη δυσχε­ρή θέση των Γερ­μα­νών που ζουν στην ΕΣΣΔ κ.λπ.” και λαμ­βά­νο­ντας ειδι­κές αμοι­βές για το κατα­σκο­πευ­τι­κό αυτό υλικό.»

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο