Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η εκλογική πορεία του ΚΚΕ από το 1974 μέχρι σήμερα

Οι πρώ­τες κοι­νο­βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της μετα­πο­λί­τευ­σης διε­ξή­χθη­σαν στις 17 Νοέμ­βρη 1974. Το ΚΚΕ, με Γενι­κό Γραμ­μα­τέα της ΚΕ τον Χαρί­λαο Φλω­ρά­κη, συμ­με­τεί­χε στον τότε εκλο­γι­κό συνα­σπι­σμό «Ενω­μέ­νη Αρι­στε­ρά», μαζί με Ενιαία Δημο­κρα­τι­κή Αρι­στε­ρά (Η. Ηλιού) και το ΚΚΕ Εσω­τε­ρι­κού (Μπ. Δρα­κό­που­λος), λαμ­βά­νο­ντας 464.787 ψήφους και ποσο­στό 9,47%. Κατέ­λα­βε 8 έδρες στη Βουλή.

Στην εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση της 20ης Νοέμ­βρη 1977, το ΚΚΕ συμ­με­τεί­χε αυτό­νο­μα και έλα­βε 480.272 ψήφους και ποσο­στό 9,36%. Έλα­βε 11 έδρες.

Στις εκλο­γές της 18ης Οκτώ­βρη 1981, το Κόμ­μα έλα­βε 620.302 ψήφους και ποσο­στό 10,93%, κατα­λαμ­βά­νο­ντας 13 βου­λευ­τι­κές έδρες.

Περί­που στα ίδια επί­πε­δα κινή­θη­κε η εκλο­γι­κή του επιρ­ροή και στις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στις 2 Ιού­νη 1985: 629.525 ψήφους, 9,89% και 12 έδρες.

Οι πρώ­τες εκλο­γές του 1989, που διε­ξή­χθη­σαν στις 18 Ιού­νη, μέσα σε γενι­κό­τε­ρο κλί­μα αντε­πα­να­στα­τι­κών ανα­τρο­πών στην ΕΣΣΔ και την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, το ΚΚΕ συμ­με­τεί­χε στον «Συνα­σπι­σμό της Αρι­στε­ράς και της Προ­ό­δου». Έλα­βε 855.944 ψήφους και ποσο­στό 13,13%, κατα­λαμ­βά­νο­ντας 28 έδρες.

Στις δεύ­τε­ρες εκλο­γές, στις 5 Νοέμ­βρη 1989, ενώ είχε προη­γη­θεί η κυβέρ­νη­ση Τζαν­νή Τζαν­νε­τά­κη, ο «Συνα­σπι­σμός» κατέ­γρα­ψε μεί­ω­ση, λαμ­βά­νο­ντας 734.611 ψήφους και ποσο­στό 10,97%. ‘Ελα­βε 21 έδρες.

Στις εκλο­γές της 8ης Μάρ­τη 1990, ο «Συνα­σπι­σμός» πήρε 677.059, ποσο­στό 10,28% και 19 έδρες.

Οι εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν στις 10 Οκτώ­βρη 1993 έχουν μια σημα­ντι­κή ιδιαι­τε­ρό­τη­τα. Είναι οι πρώ­τες που έγι­ναν μετά την παλι­νόρ­θω­ση του καπι­τα­λι­σμού στις σοσια­λι­στι­κές χώρες, τη διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ και την διά­σπα­ση του ενιαί­ου «Συνα­σπι­σμού» το 1991. Ταυ­τό­χρο­να, στο επί­κε­ντρο της ειδη­σε­ο­γρα­φί­ας βρί­σκο­νταν το ζήτη­μα του ονό­μα­τος της «Μακε­δο­νί­ας» και τα περί­φη­μα εθνι­κι­στι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια. Βαριά λαβω­μέ­νο από τις εξε­λί­ξεις, υπό ιδιαί­τε­ρα αντί­ξο­ες πολι­τι­κές συν­θή­κες, με νέα Γενι­κή Γραμ­μα­τέα της ΚΕ την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, το ΚΚΕ κατά­φε­ρε να στα­θεί όρθιο λαμ­βά­νο­ντας 313.001 ψήφους, ποσο­στό 4,54% και 9 έδρες.

Στις εκλο­γές της 22 Σεπτέμ­βρη 1996, το ΚΚΕ πήρε 380.046 ψήφους που αντι­στοι­χού­σαν σε 5,6% και 11 βου­λευ­τι­κές έδρες.

Στην αυγή της νέας χιλιε­τί­ας, στις εκλο­γές της 9ης Απρί­λη 2000, το Κόμ­μα απέ­σπα­σε 379.280 ψήφους, 5,52%, δια­τη­ρώ­ντας 11 έδρες στη Βουλή.

Στις 7 Μάρ­τη 2004, το ΚΚΕ πέτυ­χε μικρή εκλο­γι­κή άνο­δο, απο­σπώ­ντας 436.810 ψήφους, ποσο­στό 5,90% και 12 έδρες.

Σημα­ντι­κή αύξη­ση το ΚΚΕ κατέ­γρα­ψε στις εκλο­γές της 16ης Σεπτέμ­βρη 2007, λαμ­βά­νο­ντας 583.750 ψήφους και ποσο­στό 8,15%, κατα­κτώ­ντας 22 έδρες.

Στις 4 Οκτώ­βρη 2009, στο ξεκί­νη­μα της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μι­κής κρί­σης, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας πήρε στις εκλο­γές 513.787 ψήφους και 7,53%. Έλα­βε 21 έδρες.

Το 2012 έγι­ναν δύο εκλο­γές. Στην πρώ­τη, στις 6 Μάη, το ΚΚΕ έλα­βε 536.104 ψήφους, ποσο­στό 8,48 και 26 έδρες στη Βου­λή. Στις δεύ­τε­ρες εκλο­γές που ακο­λού­θη­σαν, στις 17 Ιού­νη, το ΚΚΕ έχα­σε τη μισή εκλο­γι­κή του δύνα­μη, παίρ­νο­ντας μόλις 277.214 ψήφους και ποσο­στό 4,5%, που αντι­στοι­χού­σαν σε 12 έδρες.

Δύο εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις έγι­ναν το 2015. Στις εκλο­γές της 25ης Γενά­ρη 2015 το ΚΚΕ, με νέο Γενι­κό Γραμ­μα­τέα της ΚΕ τον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, έλα­βε 338.138 ψήφους, ποσο­στό 5,47% και 15 βου­λευ­τι­κές έδρες. Στις 20 Σεπτέμ­βρη 2015 και αφό­του έχει προη­γη­θεί το κάλ­πι­κο δίλ­λημ­μα του δημο­ψη­φί­σμα­τος της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το ΚΚΕ πήρε 301.632 ψήφους, ποσο­στό 5,55%, δια­τη­ρώ­ντας τις 15 έδρες στη Βουλή.

Στις εκλο­γές της 7ης Ιού­λη 2019, το ΚΚΕ έλα­βε 299.595 ψήφους, ποσο­στό 5,30% και 15 έδρες.

Στις πιο πρό­σφα­τες εκλο­γές, αυτές της 26ης Μάη 2023, το ΚΚΕ κατέ­γρα­ψε σημα­ντι­κή άνο­δο, λαμ­βά­νο­ντας 426.741 ψήφους, 7,23% και 26 έδρες.

Πηγή: hellenicparliament.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο