Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η εκταφή της σορού του Νταλί έδωσε την απάντηση

Η 62χρονη Pilar Abel από την Κατα­λο­νία, η οποία ήθε­λε να ανα­γνω­ρι­στεί ως κόρη του σου­ρε­α­λι­στή ζωγρά­φου Salvador Dali, δεν είναι από­γο­νός του, όπως ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του Ιδρύ­μα­τος Ντα­λί, ενά­μι­ση μήνα μετά την εκτα­φή της σορού του καλλιτέχνη.

Η εκτα­φή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, προ­κει­μέ­νου να ληφθεί δείγ­μα γενε­τι­κού υλι­κού και να γίνουν εξε­τά­σεις DNA.

Η εξέ­τα­ση έδει­ξε ότι «η Pilar Abel δεν είναι κόρη του Dali (…) δεν υπάρ­χει συγ­γε­νι­κή σχέ­ση μετα­ξύ τους», ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση του Ιδρύματος.

Η Abel, που εργά­ζε­ται ως χαρ­το­ρί­χτρα στη Χιρό­να της Κατα­λο­νί­ας, προ­σπα­θού­σε επί χρό­νια να απο­δεί­ξει ότι ο ζωγρά­φος ήταν ο βιο­λο­γι­κός πατέ­ρας της. Πρό­σφα­τα, δικα­στή­ριο της Μαδρί­της ενέ­κρι­νε το αίτη­μά της για εκτα­φή της σορού του.

Ο διά­ση­μος σου­ρε­α­λι­στής ζωγρά­φος πέθα­νε σε ηλι­κία 84 ετών, στις 24 Ιανουα­ρί­ου 1989, έχο­ντας βιώ­σει μια πολυ­τά­ρα­χη και έντο­νη ζωή. Πέρα­σε τα τελευ­ταία επτά χρό­νια της ζωή του κλει­σμέ­νος στον πύρ­γο του στο Που­μπόλ. Χρη­σι­μο­ποί­η­σε το στοι­χείο της πρό­κλη­σης και του σκαν­δά­λου σε όλη τη διάρ­κεια της ζωής του, τόσο δημό­σια, όσο και μέσα από τα έργα του.

Είχε δηλώ­σει ότι δεν έχει πολι­τι­κή θέση. Ήταν αναρ­χι­κός, αλλά και μοναρ­χι­κός — και τα δύο, όμως, σε μετα­φυ­σι­κό επί­πε­δο και όχι σε πολι­τι­κό. Τη δια­χεί­ρι­ση της τερά­στιας περιου­σί­ας του έχει ανα­λά­βει το Ίδρυ­μα που φέρει το όνο­μά του.

Εκτα­φή του Σαλ­βα­δόρ Ντα­λί για να δια­λευ­καν­θεί υπό­θε­ση πατρότητας

Πηγή: naftemporiki.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο