Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ελλάδα στη δίνη του πολέμου: Προς Αλεξανδρούπολη πλέει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Harry Truman»

Αμεί­ω­τα συνε­χί­ζε­ται η εμπλο­κή της χώρας στους επι­κίν­δυ­νους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, την ώρα που το φιτί­λι του πολέ­μου έχει ανά­ψει για τα καλά, με αφορ­μή την ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, καθώς σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετέ­δω­σε χθες βρά­δυ το «Open» το αμε­ρι­κα­νι­κό αερο­πλα­νο­φό­ρο «Harry Truman», κατευ­θύ­νε­ται προς την Αλεξανδρούπολη.

Συγκε­κρι­μέ­να, το αερο­πλα­νο­φό­ρο του πολε­μι­κού ναυ­τι­κού των ΗΠΑ, το οποίο προη­γου­μέ­νως βρι­σκό­ταν μετα­ξύ Άη Στρά­τη και Λήμνου, άρχι­σε πορεία προς την Αλεξανδρούπολη.

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως από την Παρα­σκευή 4 Μάρ­τη και έως τις 20 του μήνα, έχει ορι­στεί ενερ­γο­ποι­η­μέ­νο πεδίο βολής στο Μυρ­τώο Πέλα­γος, όπου τα F‑18 του «Harry Truman» θα ασκού­νται σε βολές.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πώς η ρωσι­κή ηγε­σία έχει εκφρά­σει επα­νει­λημ­μέ­νως τη δυσα­ρέ­σκειά της για την αξιο­ποί­η­ση του λιμα­νιού της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης ως χώρο διέ­λευ­σης και στάθ­μευ­σης αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών δυνά­με­ων, ενώ έχει τονί­σει πώς σε περί­πτω­ση γενι­κευ­μέ­νης σύρ­ρα­ξης τέτοιες εγκα­τα­στά­σεις απο­τε­λούν άμε­σο στόχο.

Σημειώ­νε­ται επί­σης, ότι κλεί­νει από σήμε­ρα έως και τις 28 Μάρ­τη για όλα τα στρα­τιω­τι­κά αερο­σκά­φη ο ενα­έ­ριος χώρος της Ελλά­δας στην περιο­χή του Έβρου και της Ροδό­πης. Σύμ­φω­να με τη ΝΟΤΑΜ Α0525/22 ο ενα­έ­ριος χώρος σε αυτές τις περιο­χές θα είναι κλει­στός μέχρι το ύψος των 10.000 ποδών (περί­που 3.000 μέτρα), ύψος που αφο­ρά κατά βάση ελικόπτερα.

Αντι­λαμ­βά­νε­ται κανείς, πόσο επι­κίν­δυ­νη είναι η ενερ­γή εμπλο­κή της Ελλά­δας στα ευρω­α­τλα­ντι­κά σχέ­δια, την ώρα που ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος μαί­νε­ται στην Ουκρα­νία με απρό­βλε­πτες εξε­λί­ξεις και συνέ­πειες για τους λαούς της περιοχής.

(Φωτό Αρχεί­ου)

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο