Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την ιμπεριαλιστική επίθεση στη Συρία…

Με μια ανα­κοί­νω­ση που ντρο­πιά­ζει το λαό και είναι ενά­ντια στα επα­νει­λημ­μέ­νως δηλω­μέ­να φιλει­ρη­νι­κά αισθή­μα­τα του λαού, η κυβέρ­νη­ση δια του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών εμμέ­σως στη­ρί­ζει την βάρ­βα­ρη ιμπε­ρια­λι­στι­κή επί­θε­ση στη Συρία με το κατα­σκευα­σμέ­νο άλλο­θι της χρή­σης χημι­κών όπλων.

Είναι η ίδια η κυβέρ­νη­ση που διά του πρω­θυ­πουρ­γού της στην επί­σκε­ψή του στο Λευ­κό Οίκο ξέπλυ­νε τις προη­γού­με­νες ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και κατά την πρό­σφα­τη δήλω­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας, η υπο­στή­ρι­ξη της Ελλά­δας είναι καθο­ρι­στι­κή στην επί­τευ­ξη των στό­χων τους στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Και πώς να μην είναι αφού η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει μετα­τρέ­ψει τη χώρα σε απέ­ρα­ντο ΝΑΤΟι­κό στρα­τό­πε­δο και ορμη­τή­ριο θανάτου.

Ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση του ελλη­νικ­ξού υπουρ­γεί­ου Εξωτερικών:

Η Ελλά­δα κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα τη χρή­ση χημι­κών όπλων και στη­ρί­ζει τις προ­σπά­θειες για την εξά­λει­ψή τους.

Η διε­θνής κοι­νό­τη­τα οφεί­λει να διε­ρευ­νή­σει διε­ξο­δι­κά κάθε σχε­τι­κό περι­στα­τι­κό και οι δρά­στες θα πρέ­πει να λογοδοτήσουν.

Παράλ­λη­λα, στό­χος της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας πρέ­πει να παρα­μεί­νει η προ­σπά­θεια εξεύ­ρε­σης πολι­τι­κής και βιώ­σι­μης λύσης στη Συρία, που θα τερ­μα­τί­σει τον πόλε­μο και θα απο­κα­τα­στή­σει την ειρή­νη στη χώρα και την περιο­χή. Που θα επι­τρέ­ψει την επι­στρο­φή εκα­τομ­μυ­ρί­ων προ­σφύ­γων στις εστί­ες τους και που θα προ­στα­τεύ­σει το σύνο­λο του πλη­θυ­σμού, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων όλων των θρη­σκευ­τι­κών και πολι­τι­στι­κών κοινοτήτων.

Προς την κατεύ­θυν­ση αυτή, θα πρέ­πει όλοι να συμ­βάλ­λου­με άμε­σα στην απο­κλι­μά­κω­ση της κατά­στα­σης και στην ενί­σχυ­ση των προ­σπα­θειών για την κατά­παυ­ση του πυρός και την πρό­σβα­ση της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας στους βαλ­λό­με­νους πληθυσμούς.

Η διπλω­μα­τία πρέ­πει να επα­νέλ­θει στο προ­σκή­νιο και να συνε­χι­σθούν οι προ­σπά­θειες στο πλαί­σιο των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο