Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΕΛΜΕ Λέσβου χαρακτηρίζει ανθρώπους, λαθραίους!!! — «Ένα στίγμα, ένας λεκές» για τους εκπαιδευτικούς

Με από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΕΛΜΕ Λέσβου και μετά από σχε­τι­κή εισή­γη­ση του προ­έ­δρου της ΔΑΚΕ εκπαι­δευ­τι­κών δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης και Αντι­προ­έ­δρου της ΕΛΜΕ Από­στο­λου Βαρελ­τζή, προ­κρί­νε­ται η χρή­ση του όρου «λαθρο­με­τα­νά­στης» από τους εκπαι­δευ­τι­κούς στα σχο­λεία του νησιού (Πόσο απέ­χει άρα­γε αυτή η από­φα­ση από τις γνω­στές χρυ­σαυ­γί­τι­κες φασι­στι­κές κορώ­νες για «λαθρο­με­τα­νά­στες»;). Από­φα­ση που επαί­νε­σε η Χρυ­σή Αυγή ως θαρραλέα

Κι αυτό, κόντρα στο γνω­στό έγγρα­φο του Αρεί­ου Πάγου με το οποίο ζητή­θη­κε η εξά­λει­ψη της χρή­σης του όρου «λαθρο­με­τα­νά­στης», προ­κει­μέ­νου «να απο­τρα­πεί η χρή­ση μειω­τι­κών για τη προ­σω­πι­κό­τη­τα των ανθρώ­πων χαρα­κτη­ρι­σμών και να απο­φευ­χθούν φαι­νό­με­να ξενο­φο­βί­ας και ρατσισμού».

Ας σημειω­θεί ότι η από­λυ­τη πλειο­ψη­φία της ΕΛΜΕ Λέσβου ανή­κει στην προ­σκεί­με­νη στη Νέα Δημο­κρα­τία ΔΑΚΕ. Ενώ στην από­φα­ση μειο­ψή­φη­σαν τα μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου που πρό­σκει­νται στις αρι­στε­ρές παρατάξεις.

Η από­φα­ση που ελή­φθη στη συνε­δρί­α­ση της 17ης Σεπτεμ­βρί­ου, μετά από εισή­γη­ση του προ­έ­δρου της ΔΑΚΕ εκπαι­δευ­τι­κών, για άγνω­στους ακό­μα λόγους, δεν έχει κοι­νο­ποι­η­θεί στα μέλη του σωμα­τεί­ου. Πλην όμως οι μειο­ψη­φού­ντες συν­δι­κα­λι­στές με δηλώ­σεις τους δημο­σιο­ποί­η­σαν την από­φα­ση τασ­σό­με­νοι όπως και με την ψήφο τους αντί­θε­τοι σε αυτήν.

Μιλώ­ντας στο Σταθ­μό Αιγί­ου της ΕΡΤ ο Γιάν­νης Συκάς από το ΠΑΜΕ δήλω­σε: «Ενα­ντιω­θή­κα­με από την πρώ­τη στιγ­μή στην από­φα­ση αυτή και καλέ­σα­με τους συνα­δέλ­φους μας να μην ασχο­λού­νται μόνο με τα απο­τε­λέ­σμα­τα του προ­σφυ­γι­κού αλλά και με τα αίτια που το προ­κα­λούν». Ο κ. Συκάς με τη δήλω­ση του κάλε­σε τους εκπαι­δευ­τι­κούς «να αντι­δρά­σουν σε αυτή την από­φα­ση της ΕΛΜΕ αλλά και τους ίδιους τους γονείς να κινη­το­ποι­η­θούν ενά­ντια σε τέτοιες ρατσι­στι­κές εκφράσεις».

Ανά­λο­γη και η αντί­δρα­ση της κ. Έφης Γκί­κα από την παρά­τα­ξη “Αγω­νι­στι­κή Παρέμ­βα­ση”. Όπως είπε, στο Σταθ­μό Αιγαί­ου της ΕΡΤ, «δια­σύ­ρε­ται τόσο το σωμα­τείο, όσο και ο ρόλος του εκπαι­δευ­τι­κού» και κάλε­σε τους εκπαι­δευ­τι­κούς στην επό­με­νη συνε­δρί­α­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΕΛΜΕ την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα, να δηλώ­σουν την αντί­δρα­σή τους και να ζητή­σουν την ακύ­ρω­ση της από­φα­σης αυτής. «Η δημο­κρα­τι­κή μας συνεί­δη­ση επι­τάσ­σει όχι μόνο να μην εφαρ­μό­σου­με την από­φα­ση αυτή αλλά να κάνου­με το ακρι­βώς αντί­θε­το, να αγω­νι­στού­με για την μόρ­φω­ση όλων των παι­διών και για την ανθρώ­πι­νη αξιο­πρέ­πεια» είπε η κ. Έφη Γκίκα.

Απού­σα από τη συγκε­κρι­μέ­νη συνε­δρί­α­ση ήταν η κ. Μαρία Περ­δι­κού­ρη της «Αυτό­νο­μης Πρω­το­βου­λί­ας», που όμως έσπευ­σε να δηλώ­σει «λαθραί­ες είναι μόνο οι ιδέ­ες που προ­ω­θούν το μίσος και το διχα­σμό και δια­χω­ρί­ζουν τους ανθρώ­πους με κρι­τή­ριο την φυλε­τι­κή , εθνι­κή ή θρη­σκευ­τι­κή τους κατα­γω­γή. Οφεί­λου­με οι εκπαι­δευ­τι­κοί να ανα­λά­βου­με τις ευθύ­νες μας απέ­να­ντι σε αυτή την απόφαση».

«Σημερινό χάλι» το μακέλεμα λαών και το βίαιο διώξιμο εκατομμυρίων ανθρώπων για την ΕΛΜΕ

Από την άλλη μεριά έγι­νε γνω­στή η εισή­γη­ση περί της πρό­κρι­σης της χρή­σης του όρου «λαθρο­με­τα­νά­στης» από τον Πρό­ε­δρο της ΔΑΚΕ εκπαι­δευ­τι­κών δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης και αντι­πρό­ε­δρο της ΕΛΜΕ Λέσβου Βαρελ­τζή. Σύμ­φω­να με αυτήν «Πρό­σφυ­γας είναι αυτός που βρί­σκε­ται στην πρώ­τη χώρα μετα­κί­νη­σης. Μετα­νά­στης αυτός που είναι νόμι­μος με όλα τα έγγρα­φα. Παρά­τυ­πος μετα­νά­στης είναι αυτός που έχει προ­χω­ρή­σει τη δια­δι­κα­σία και έχει εκκρε­μό­τη­τες. Τέλος παρά­νο­μος μετα­νά­στης είναι ο λαθρο­με­τα­νά­στης». Την άπο­ψη του αυτή ο κ. Βαρελ­τζής υπε­ρα­μύν­θη­κε και χθες με δημό­σιες δηλώ­σεις του στο ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό “Real FM” «είμα­στε σε μια περιο­χή ευαί­σθη­τη, ξέρε­τε τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζου­με. Γίνε­ται από κάποιους μια προ­σπά­θεια να απο­δε­χτού­με και να ενσω­μα­τώ­σου­με στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας το πρό­βλη­μα. Στην προ­σπά­θεια αυτή γίνε­ται λόγος για προ­σφυ­γι­κό, προ­σπα­θούν να ταυ­τί­σουν τους πρό­σφυ­γες της Μικράς Ασί­ας και του Πόντου με το σημε­ρι­νό χάλι. Ακρι­βώς επει­δή είμα­στε στην αρχή της σχο­λι­κής χρο­νιάς που σχε­διά­ζο­νται τα προς υλο­ποί­η­ση εκπαι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα, θελή­σα­με να ενη­με­ρώ­σου­με τους συνα­δέλ­φους για το ποια είναι η πραγ­μα­τι­κή ορο­λο­γία. Τα παι­διά πρέ­πει να διδά­σκο­νται την ιστο­ρία όπως αυτή είναι, και όχι όπως επι­θυ­μούν μερι­κοί», είπε ο κ. Βαρελ­τζής, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι ο ρατσι­σμός στη­ρί­ζε­ται στη λήθη και δια­στρέ­βλω­ση της ιστο­ρί­ας. «Χάλι» απο­κα­λού­σαν και τους πρό­σφυ­γες του 1922 αυτοί που ευθύ­νο­νταν για την κατα­στρο­φή, και προ­πα­ντώς  ίδια η αιτία τότε και τώρα. Πόλε­μος για τα συμ­φέ­ρο­ντα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων. Όσο για τους «ορι­σμούς» πηγά­ζουν από μολυ­σμέ­νη με το δηλη­τή­ριο του ρατσι­σμού σκέψη.

Πλέ­ον ο λόγος ανή­κει στους εκπαι­δευ­τι­κούς της Λέσβου. Είναι ντρο­πή να εκπρο­σω­πού­νται από τέτοιους ανθρώ­πους και ευθύ­νη για όσο αυτοί συνε­χί­ζουν να τους εκπρο­σω­πούν. Και στους γονείς, να μην αφή­σουν τέτοιες αντι­λή­ψεις να μολύ­νουν τα παι­διά τους. Να μην επι­τρέ­ψουν τέτοιες λέξεις να ακου­στούν σε σχο­λι­κές αίθουσες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο