Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΕΛ.ΑΣ. απαγόρευσε την αναγγελθείσα συγκέντρωση οπαδών του Λαγού στο Εφετείο

H ΕΛ.ΑΣ.  απα­γό­ρευ­σε την αναγ­γελ­θεί­σα συγκέ­ντρω­ση συμπα­ρά­στα­σης στους κατα­δι­κα­σθέ­ντες της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή.

Η αστυ­νο­μία επι­κα­λεί­ται το άρθρο 11 του Συντάγ­μα­τος, περί επι­κει­μέ­νου σοβα­ρού κιν­δύ­νου για τη δημό­σια ασφά­λεια και τις δια­τά­ξεις και δια­δι­κα­σί­ες του νομού 4703/2020 περί συναθροίσεων.

Νωρί­τε­ρα ο ναζί ευρω­βου­λευ­τής Γιάν­νης Λαγός είχε ανα­κοι­νώ­σει ότι θα είναι παρών στο Δικα­στή­ριο και καλού­σε σε συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας τους οπα­δούς της Χρυ­σής Αυγής.

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο