Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει λόγο για εξάρθρωση «τρομοκρατικού δικτύου» με «καθοδήγηση από το εξωτερικό»

Στη σύλ­λη­ψη δύο ατό­μων προ­χώ­ρη­σε η Αστυ­νο­μία και η ΕΥΠ, ανα­κοι­νώ­νο­ντας πως εξαρ­θρώ­θη­κε «δίκτυο τρο­μο­κρα­τών» με «καθο­δή­γη­ση από το εξωτερικό».

Σύμ­φω­να με την «Καθη­με­ρι­νή» οι δύο άνδρες είναι πακι­στα­νι­κής κατα­γω­γής ‑οργά­νω­ναν χτύ­πη­μα σε εβραϊ­κή συνα­γω­γή στο κέντρο της Αθή­νας- ενώ διώ­κε­ται και ένας τρί­τος, επί­σης Πακι­στα­νός, με έδρα το Ιράν, που εξε­τά­ζε­ται αν συν­δέ­ε­ται με ριζο­σπα­στι­κές οργα­νώ­σεις της χώρας. .

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του Αρχη­γεί­ου της ΕΛΑΣ, οι δύο άνδρες ήταν μέλη δικτύ­ου το οποίο «με καθο­δή­γη­ση από το εξω­τε­ρι­κό, μεθό­δευε πλήγ­μα­τα κατά προ­σε­κτι­κά επι­λεγ­μέ­νων στό­χων στην ελλη­νι­κή επικράτεια».

Στην ίδια ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρε­ται πως «από την ανά­λυ­ση των κατα­σχε­θέ­ντων πλη­ρο­φο­ρια­κών και ψηφια­κών δεδο­μέ­νων απο­κα­λύ­φθη­κε και επι­βε­βαιώ­θη­κε ότι τα μέλη του δικτύ­ου είχαν επι­λέ­ξει ήδη ως στό­χο της επί­θε­σης, κτί­ριο ιδιαί­τε­ρης σημειο­λο­γί­ας, είχαν προ­βεί στην κατό­πτευ­ση του χώρου και στο σχε­δια­σμό της επί­θε­σης, είχαν λάβει τελι­κές οδη­γί­ες για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση του πλήγ­μα­τος και σε εφαρ­μο­γή οδη­γιών αυτών ανα­ζη­τού­σαν και έτε­ρα πρό­σω­πα για την καλύ­τε­ρη δυνα­τή εκτέ­λε­ση της απο­στο­λής τους».

Επί­σης, το Αρχη­γείο της ΕΛΑΣ υπο­στη­ρί­ζει πως οι δύο συλ­λη­φθέ­ντες «είχαν ως στό­χο όχι μόνο την απώ­λεια αθώ­ων πολι­τών, αλλά και την υπο­νό­μευ­ση του αισθή­μα­τος ασφά­λειας στη χώρα, πλήτ­το­ντας ταυ­τό­χρο­να τους θεσμούς και απει­λώ­ντας τις διε­θνείς σχέ­σεις της».

Οι δύο άνδρες, με την ποι­νι­κή δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε εις βάρος τους, οδη­γή­θη­καν σήμε­ρα το πρωί στον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθη­νών και παρα­πέμ­φθη­καν σε Ανακριτή.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο