Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΕΟ του ΚΚΕ καταγγέλλει το απαράδεκτο «ξέπλυμα» του ναζιστή εγκληματία Λαγού από το Ευρωκοινοβούλιο

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την απα­ρά­δε­κτη στά­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου που καλύ­πτει με «κοι­νο­βου­λευ­τι­κή» ασυ­λία τη φασι­στι­κή δρά­ση του κατα­δι­κα­σμέ­νου και εκλεγ­μέ­νου με την εγκλη­μα­τι­κή ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή Λαγού.

Απο­τε­λεί πρό­κλη­ση για το λαό μας η έκθε­ση της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής επι­τρο­πής νομι­κών υπο­θέ­σε­ων που ειση­γεί­ται στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου να αρνη­θεί την άρση της ασυ­λί­ας του, όπως ζήτη­σαν οι ελλη­νι­κές εισαγ­γε­λι­κές αρχές, ώστε να δικα­στεί κατη­γο­ρού­με­νος για το ρατσι­στι­κό του παρα­λή­ρη­μα ενα­ντί­ον των κατα­τρεγ­μέ­νων προ­σφύ­γων-μετα­να­στών του κολα­στη­ρί­ου της Μόριας.

Η έκθε­ση, με ειση­γη­τή τον Βούλ­γα­ρο ομοϊ­δε­ά­τη του Λαγού, Angel Dzhambazki, αρνεί­ται την άρση της ασυ­λί­ας του με το άθλιο «επι­χεί­ρη­μα», ότι ο ρατσι­στι­κός οχε­τός του Λαγού, χαρα­κτη­ρι­στι­κός της φασι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας, «τελέ­στη­κε στα πλαί­σια των καθη­κό­ντων του σαν ευρωβουλευτής»!

Η απα­ρά­δε­κτη αυτή έκθε­ση ψηφί­στη­κε στην αρμό­δια επι­τρο­πή ομό­φω­να απ’ όλες τις αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας το έδα­φος για το απο­τέ­λε­σμα της ψηφο­φο­ρί­ας στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου σήμε­ρα. Μετα­ξύ όσων την ψήφι­σαν και η Γαλ­λί­δα ευρω­βου­λευ­τής M. Aubry, του κόμ­μα­τος του Μελαν­σόν και συμπρό­ε­δρος της ομά­δας της «Αρι­στε­ράς (όπως έχει μετο­νο­μα­στεί η GUE), στην οποία συμ­με­τέ­χει κι ο ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν είναι άλλω­στε η πρώ­τη φορά που το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο παρέ­χει κάλυ­ψη στο ναζι­στή Λαγό. Το ίδιο είχε κάνει και παλιό­τε­ρα όταν είχε ζητη­θεί η άρση της ασυ­λί­ας του για παρό­μοιο ρατσι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα, σε τοπο­θέ­τη­σή του στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο. Απο­κα­λύ­πτο­νται η «αστι­κή δημο­κρα­τία» και οι «αξί­ες» της ΕΕ σε όλο τους το αντι­δρα­στι­κό μεγα­λείο. Η φασι­στι­κή προ­πα­γάν­δα, το ρατσι­στι­κό δηλη­τή­ριο που προ­ε­τοι­μά­ζουν τα εγκλή­μα­τα των φασι­στι­κών μορ­φω­μά­των και ταγ­μά­των εφό­δου είναι «νόμι­μα» και «απο­δε­κτά», όταν δια­κη­ρύσ­σο­νται από το βήμα και τα μικρό­φω­να του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου! Επι­βε­βαιώ­νε­ται η τεκ­μη­ριω­μέ­νη κρι­τι­κή του ΚΚΕ ότι ο αντι­κομ­μου­νι­σμός και η ανι­στό­ρη­τη εξί­σω­ση του φασι­σμού με τον κομ­μου­νι­σμό, που απο­τε­λούν επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία της ΕΕ, είναι οι ζεστές «φτε­ρού­γες» κάτω από τις οποί­ες εκκο­λά­πτε­ται το «αυγό του φασι­στι­κού φιδιού» στην Ευρώπη.

Ο λαός μας έχει απο­φα­σι­στι­κά και αμε­τά­κλη­τα αρνη­θεί την ασυ­λία στους φασί­στες και τα ναζι­στι­κά τους μορ­φώ­μα­τα και θα συνε­χί­σει να μη τους αφή­νει σε «χλω­ρό κλα­ρί» στους χώρους δου­λειάς, στα σχο­λεία και τα πανε­πι­στή­μια, σε κάθε γει­το­νιά. Σε αντί­θε­ση και αντι­πα­ρά­θε­ση με το «ξέπλυ­μα» τους από την ΕΕ και τα όργα­νά της.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο