Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η επέλαση της Όμικρον συνεχίζει να καλπάζει και να καταγράφει πολλά κρούσματα

Σε 36.246 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού στη χώρα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διά­στη­μα, κατε­γρά­φη­σαν 78 θάνα­τοι. Παράλ­λη­λα, σε 615 ανέρ­χο­νται οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς στις Μονά­δες Εντα­τι­κής Θεραπείας.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 437 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +9.25%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 413 ασθενείς.

krousmata 3 1 2022

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι χθες Κυρια­κή (2/1) κατα­γρά­φη­καν 17.633 κρού­σμα­τα, ενώ είχαν προη­γη­θεί 30.010 το Σάβ­βα­το (1/1), 40.560 την Παρα­σκευή (31/12), 35.580 την Πέμ­πτη (30/12), 28.828 την Τετάρ­τη (29/12), 21.657 την Τρί­τη (28/12) και 9.284 την Δευ­τέ­ρα (27/12).

Βαρ­διά­νος στα σπόρ­κα, Αλέ­ξαν­δρος Παπαδιαμάντης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο