Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η επιλεκτική αντιχουντική μνήμη του Καμμένου

Σχο­λιά­ζει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ //

Καρ­φιά για τη συνερ­γα­σία με ΣΥΡΙΖΑ με την Έλε­να Κου­ντου­ρά άφη­σε σε χτε­σι­νή του συνέ­ντευ­ξη ο Π. Καμ­μέ­νος, λέγο­ντας ότι η… κεντρο­α­ρι­στε­ρά δεν μπο­ρεί να στη­ρι­χθεί σε στε­λέ­χη όπως η Ελε­να Κου­ντου­ρά. «Ο πατέ­ρας της έγρα­ψε τον ύμνο της 21ης Απρι­λί­ου, το Ελλάς Ελλή­νων Χρι­στια­νών… Αν αυτήν την αρι­στε­ρά θέλουν τότε τους καλω­σο­ρί­ζω» είπε μετα­ξύ άλλων ο Πάνος Καμ­μέ­νος. Παρα­βλέ­πο­ντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνερ­γά­στη­κε αρμο­νι­κό­τα­τα επί χρό­νια με αυτόν που τον συμ­βού­λευε και του έγρα­φε τους λόγους ο θεω­ρη­τι­κός της χού­ντας και εξπέρ του αντι­κομ­μου­νι­σμού Γεώρ­γος Γεωρ­γα­λάς. Μαζί τσά­κι­σαν το λαό, τον βύθι­σαν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο στη δυστυ­χία και τον ενέ­πλε­ξαν σε επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς τυχο­διω­κτι­σμούς στην περιο­χή. Το ίδιο θα συνε­χί­σουν να κάνουν οι του ΣΥΡΙΖΑ και με τη στή­ρι­ξη της κ. Κου­ντου­ρά από εδώ και πέρα. Τι δεν κατα­λα­βαί­νει ο κ. Καμ­μέ­νος που κάνει απέλ­πι­δα προ­σπά­θεια να δια­σω­θεί; Είναι γνω­στό τοις πάσι. Αυτή η ΣΥΡΙ­ΖΑ­ρι­στε­ρά είναι για τη βρώ­μι­κη δου­λειά, κι όπως συνερ­γά­στη­κε μαζί του — πρό­θυ­μος κι αυτός — έτσι θα συνερ­γά­ζε­ται κάθε φορά με όποιον προ­σφέ­ρε­ται να υπη­ρε­τή­σει μια βάρ­βα­ρη ταξι­κή πολιτική.

Και για όσους δεν κατα­λά­βα­τε ποιος είναι αυτός του οποί­ου τους λόγους έγρα­φε ο Γ. Γεωρ­γα­λάς ας δού­με τι έλε­γε στο «Ε» της «Ελευ­θε­ρο­τυ­πί­ας» στα 1996: «Η θέση του για τον κοι­νο­βου­λευ­τι­σμό δεν τον εμπό­δι­σε να συνερ­γά­ζε­ται με εκπρο­σώ­πους του Κοι­νο­βου­λί­ου, καθώς όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά απα­ντά σε ερώ­τη­ση δεν συνερ­γά­στη­κε με τη ΝΔ: “Με τη ΝΔ όχι. Μεμο­νω­μέ­να με βου­λευ­τές. Με τον Πάνο Καμ­μέ­νο. Τον συμ­βου­λεύω, γρά­φω τους λόγους του…”».

Για τους νεό­τε­ρους που ίσως δεν ξέρουν ποιος ήταν, ο  Γεώρ­γιος Γεωρ­γα­λάς ήρθε στην Ελλά­δα από την Ουγ­γα­ρία και όπως ο ίδιος ανα­φέ­ρει, το 1957 έφτα­σε στην Ελλά­δα και αμέ­σως του πρό­τει­ναν θέση στην υπη­ρε­σία Ειδι­κών μελε­τών της ΚΥΠ, «η οποία ασχο­λεί­το με την ιδε­ο­λο­γι­κή παρα­κο­λού­θη­ση του κομ­μου­νι­σμού». Στη συνέ­χεια εξε­λί­χθη­κε ως ο θεωρητικ΄ςο της δικτα­το­ρί­ας των Συνταγματαρχών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο