Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η επιστημονική συμβολή της Κούβας στη μάχη κατά του COVID-19

Της Zelmys Maria Dominguez Cortina //
Πρέ­σβει­ρα της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στην Ελλάδα

Από την αρχή της Κου­βα­νι­κής επα­νά­στα­σης το 1959, εγκα­θι­δρύ­θη­καν η εκπαί­δευ­ση και η υγεία, δωρε­άν και καθο­λι­κές σε όλα τα επί­πε­δα και χωρίς δια­κρί­σεις. Δόθη­κε προ­τε­ραιό­τη­τα στην ανά­πτυ­ξη της επιστήμης.

Θεσμο­θε­τή­θη­κε το Σύστη­μα Επι­στή­μης και Τεχνο­λο­γι­κής Και­νο­το­μί­ας και οι Επι­στη­μο­νι­κοί-Παρα­γω­γι­κοί Πόλοι, όπως για παρά­δειγ­μα, ο Επι­στη­μο­νι­κός Πόλος της Δυτι­κής Αβά­νας, ο οποί­ος εξε­λί­χθη­κε σε αυτό που ονο­μά­ζε­ται σήμε­ρα, Όμι­λος βιο­τε­χνο­λο­γι­κών και φαρ­μα­κευ­τι­κών Βιο­μη­χα­νιών Κού­βας, η BioCubaFarma, ένας επι­χει­ρη­μα­τι­κός οργα­νι­σμός που ερευ­νά, ανα­πτύσ­σει, παρά­γει και δια­θέ­τει στο εμπό­ριο φάρ­μα­κα, εμβό­λια, συστή­μα­τα διά­γνω­σης, ιατρι­κά μηχα­νή­μα­τα, μέ βάση την επι­στη­μο­νι­κή τεχνι­κή ανά­πτυ­ξη και σκο­πό την βελ­τί­ω­ση της υγεί­ας του λαού και την παρα­γω­γή εξα­γώ­γι­μων αγα­θών και υπη­ρε­σιών. Στρα­τη­γι­κός τομέ­ας για την χώρα, ο οποί­ος πλη­ρεί υψη­λά στά­νταρ ποιό­τη­τας και χαί­ρει υψη­λού διε­θνούς κύρους.

Επί­σης, η Κού­βα έχει δια­κρι­θεί για το πνεύ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης και διε­θνι­σμού της. Έχει δεχθεί φοι­τη­τές ιατρι­κής, έχει στεί­λει καθη­γη­τές για την δημιουρ­γία ή την ενί­σχυ­ση σχο­λών ιατρι­κής και έχει επί­σης στεί­λει ιατρι­κές μπρι­γά­δες σε διά­φο­ρες χώρες. Για παρά­δειγ­μα, οι Μπρι­γά­δες της Διε­θνούς Δύνα­μης Για­τρών Εξει­δι­κευ­μέ­νων σε Συν­θή­κες Κατα­στρο­φών και Σοβα­ρών Επι­δη­μιών Henry Reeve προ­σφέ­ρουν της εργα­σία τους σε διά­φο­ρες χώρες ενά­ντια στην παν­δη­μία Covid-19, όπως το έκα­ναν και παλιό­τε­ρα ενά­ντια στον ιό Έμπο­λα, στην Αφρική.

Μπρο­στά στην παν­δη­μία Covid-19, η Κού­βα ενερ­γο­ποί­η­σε το στα­θε­ρό σύστη­μα υγεί­ας της. Κινη­το­ποί­η­σε το εθνι­κό επι­στη­μο­νι­κό δυνα­μι­κό και την βιο-φαρ­μα­κευ­τι­κή βιο­μη­χα­νία της. Και βέβαια, διέ­θε­τε την υπο­στή­ρι­ξη του λαού. Γι’ αυτό και μπό­ρε­σαν να ανα­πτυ­χθούν ταχύ­τα­τα ικα­νά εθνι­κά πρω­τό­κο­λα φρο­ντί­δας σε όσους μολύν­θη­καν με τον ιό Covid-19, καθώς και σε όσους ήταν ύπο­πτοι μόλυν­σης, μπό­ρε­σε να δημιουρ­γή­σει νοσο­κο­μεια­κή χωρη­τι­κό­τη­τα για όλους τους νοσού­ντες, να εξα­σφα­λί­σει την πλή­ρη βιο­σι­μό­τη­τα των υπη­ρε­σιών Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας, την απο­μό­νων­ση μέσω των θεσμών των επα­φών των νοσού­ντων, την δωρε­άν πρό­σβα­ση στα τεστ PCR και Αντι­σω­μά­των. Καθώς επί­σης και να θέσει σε λει­τουρ­γία εργα­στη­ρία μορια­κής βιο­λο­γί­ας σε όλες τις επαρ­χί­ες της χώρας. Όλη αυτή η προ­σπά­θεια της χώρας επέ­τρε­ψε συγκρι­τι­κά να δια­τη­ρη­θεί ένα πολύ χαμη­λό επί­πε­δο θνη­σι­μό­τη­τας από την πανδημία.

Είναι αξιο­ση­μεί­ω­το ότι η Κού­βα έχει παρά­ξει επί­σης, 5 υπο­ψή­φια εμβό­λια και έχει θέσει σε εφαρ­μο­γή 3 από αυτά, σε μελέ­τες εφαρ­μο­γής ή σε υγειο­νο­μι­κές παρεμ­βά­σεις, σε εκα­τομ­μύ­ρια Κου­βα­νούς. Ένα από αυτά, το υπο­ψή­φιο εμβό­λιο Abdala, έπει­τα από την εφαρ­μο­γή σε τρεις δόσεις, έχει απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα 92,28%, γεγο­νός που το κατα­τάσ­σει πολύ υψη­λό­τε­ρα από τις απαι­τή­σεις που θέτει ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ), ώστε να δηλω­θεί ως εμβό­λιο αντι-Covid-19.

Αυτό απο­τε­λεί ένα ενδει­κτι­κό απο­τέ­λε­σμα της προ­σπά­θειας της επι­στή­μης στην υπη­ρε­σία του λαού και της απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας της δημό­σιας λει­τουρ­γί­ας. Ένα εύρω­στο σύστη­μα επι­στή­μης και τεχνο­λο­γι­κής και­νο­το­μί­ας, που είναι σύμ­μα­χος του καθο­λι­κού, δωρε­άν και ποιο­τι­κού συστή­μα­τος υγεί­ας, με ανθρώ­πι­νο δυνα­μι­κό που δια­θέ­τει υψη­λή ειδί­κευ­ση, κατέ­στη­σε δυνα­τή την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας και τα απο­τε­λέ­σμα­τα που κατέ­κτη­σε η Κού­βα καθό­λη τη διάρ­κεια της ιστο­ρί­ας της επα­νά­στα­σης. Όλα αυτά τα επι­τεύγ­μα­τα κατορ­θώ­θη­καν παρά τα εμπό­δια που ορθώ­νει ο οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμός των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών ενά­ντια στην Κού­βα, για περισ­σό­τε­ρα από 60 χρό­νια, και παρό­λα τα μονο­με­ρή εξα­να­γκα­στι­κά μέτρα που σχε­τί­ζο­νται με αυτόν, γεγο­νός που κατά πλειο­ψη­φία κατα­δι­κά­ζε­ται από την Γενι­κή Συνέ­λευ­ση των Ηνω­μέ­νων Εθνών κάθε χρόνο.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο