Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Επιτροπή Αγώνα συνταξιούχων στο προσκήνιο _Όλοι στην Παναττική συγκέντρωση σήμερα στην Αθήνα

Παναττική συγκέντρωση σήμερα στην Αθήνα

Σε πανατ­τι­κή συγκέ­ντρω­ση για τα εκρη­κτι­κά προ­βλή­μα­τα της Υγεί­ας και της ακρί­βειας προ­χω­ρούν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις σήμε­ρα, Τρί­τη, στις 10.30 π.μ., στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης, ενώ θα ακο­λου­θή­σει πορεία στο υπουρ­γείο Υγείας.

Διεκ­δι­κούν άμε­σες λύσεις στα προ­βλή­μα­τα της Υγεί­ας — Πρό­νοιας, «που η κατά­στα­ση έχει φθά­σει στο απρο­χώ­ρη­το και απει­λούν τη ζωή μας από ένα σύστη­μα Υγεί­ας που στα­θε­ρά παρα­χω­ρεί­ται και παρα­δί­δε­ται στα νύχια των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και γίνε­ται όλο και πιο ακρι­βό εμπό­ρευ­μα, τη στιγ­μή που πέραν των άλλων η ακρί­βεια τσα­κί­ζει κόκαλα».

Στις κινη­το­ποι­ή­σεις των συντα­ξιού­χων και στη σημε­ρι­νή στην Αθή­να καλεί η Κίνη­ση για την Εθνι­κή Αμυ­να (ΚΕΘΑ).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρό­σφα­το γράμ­μα μας στην ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας και του ΕΦΚΑ,    με αφορ­μή το πρό­σφα­το επει­σό­διο του σήριαλ των δικα­στι­κών προ­σφυ­γών και απο­φά­σε­ων που απει­λεί τις ήδη πετσο­κομ­μέ­νες συντά­ξεις των μηχα­νι­κών, επι­ση­μά­να­με την ανά­γκη να στα­μα­τή­σει το χάος με τον υπο­λο­γι­σμό των συντά­ξε­ων, με τις δικα­στι­κές απο­φά­σεις, με την πολυ­πλό­κα­μη και διά­τρη­τη νομο­θε­σία και με τις τερά­στιες καθυ­στε­ρή­σεις απο­νο­μής σύντα­ξης, επι­κου­ρι­κού και εφάπαξ.

Η απει­λή για δρα­στι­κή μεί­ω­ση στις συντά­ξεις 6000 μηχα­νι­κών, επει­δή τάχα μια υπουρ­γι­κή από­φα­ση ή εγκύ­κλιος του 2018 δεν δημο­σιεύ­τη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβέρ­νη­σης είναι εξορ­γι­στι­κή. Πατά­ει σε μια διά­τρη­τη νομο­θε­σία, η οποία ευνο­εί τη ρου­σφε­το­λο­γία και επι­τρέ­πει τις τερά­στιες καθυ­στε­ρή­σεις στην κατα­βο­λή των συντα­ξιο­δο­τι­κών αποδοχών.

Η ρίζα του κακού δεν μπο­ρεί να ανα­ζη­τη­θεί παρά στην απο­γύ­μνω­ση των υπη­ρε­σιών από προ­σω­πι­κό και τη μεθο­δευ­μέ­νη απα­ξί­ω­ση των υπη­ρε­σιών αυτών για να ανα­τε­θούν σε ιδιώ­τες, με σκο­πό την αύξη­ση στο τετρά­γω­νο της ρου­σφε­το­λο­γί­ας, της ρεμού­λας και τελι­κά της αφαί­μα­ξης των συνταξιούχων.
Με δια­χρο­νι­κή ευθύ­νη των κυβερ­νή­σε­ων για τις τερά­στιες καθυ­στε­ρή­σεις, έφτα­σαν στο σημείο να δίνουν συντά­ξεις «με εμπι­στο­σύ­νη», για τα στοι­χεία που δίνει ο συντα­ξιού­χος και θα γίνει ο έλεγ­χος μετά, προ­σθέ­το­ντας ταλαι­πω­ρία και τον κίν­δυ­νο απρό­σμε­νων οδυ­νη­ρών επι­στρο­φών, ενώ μετα­τί­θε­ται για δυο τρία χρό­νια ο πάντα απα­ραί­τη­τος υπη­ρε­σια­κός χρό­νος για έκδο­ση σύνταξης.

Επιμένουμε στην απαίτηση 
να στελεχωθούν οι απογυμνωμένες υπηρεσίες 
για να βγαίνουν 
άμεσα και σωστά οι συντάξεις

Όταν οι συντά­ξεις των μηχα­νι­κών πετσο­κό­φτη­καν τόσο, που πλέ­ον ή αγο­ρα­στι­κή τους αξία είναι σήμε­ρα στο 1/3 αυτής του 2012, δεν είναι λογι­κό ούτε επι­τρε­πτό να μειώ­νο­νται λόγω «λάθους», ή όποιου επα­νυ­πο­λο­γι­σμού. Επί­σης πρέ­πει να στα­μα­τή­σει η μεθό­δευ­ση-κλο­πή στα προ­φα­νή δικαιώ­μα­τα των συντα­ξιού­χων να λαβαί­νουν κύρια σύντα­ξη και επι­κου­ρι­κή από τη μέρα που στα­μα­τούν το επάγ­γελ­μα και όχι από τη μέρα που γίνε­ται η αίτη­ση συντα­ξιο­δό­τη­σης, η οποία, σε ο, τι αφο­ρά το επι­κου­ρι­κό, μπο­ρεί να καθυ­στε­ρή­σει ανα­γκα­στι­κά 3 και 4 χρόνια.

Οι υπη­ρε­σί­ες οφεί­λουν να δέχο­νται στο πρω­τό­κολ­λο τις γρα­πτές αιτή­σεις για από­δο­ση σύντα­ξης κ.α. συντα­ξιο­δο­τι­κών απο­δο­χών, με τα στοι­χεία που θέλει να προ­σκο­μί­σει ο αιτών και στη συνέ­χεια να γίνε­ται συνερ­γα­σία του με την υπη­ρε­σία για να ολο­κλη­ρω­θεί σωστά ο φάκε­λος. Την τοπο­θέ­τη­ση των στοι­χεί­ων στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα να την κάνει η υπη­ρε­σία, αν δεν μπο­ρεί ο αιτών.

Γίνε­ται ολο­έ­να και πιο επί­και­ρο το γενι­κό­τε­ρο αίτη­μά μας να καταρ­γη­θούν όλοι οι αντια­σφα­λι­στι­κοί νόμοι, να επι­στρα­φούν τα κλεμ­μέ­να, να απο­κτή­σουν άμε­σα οι συντά­ξεις μας την αγο­ρα­στι­κή αξία του 2010 και να ακο­λου­θούν τον πλη­θω­ρι­σμό. Οι συντά­ξεις μας είναι πλη­ρω­μέ­νες από τις αιμα­τη­ρές εισφο­ρές μας μιας ζωής και καμιά αλχη­μεία σαν κι αυτή ότι «οι νέοι πλη­ρώ­νουν τις συντά­ξεις μας», δεν δικαιο­λο­γεί τη μεί­ω­σή τους. Να επι­στρα­φούν στην ασφά­λι­σή μας τα 3,5 δις απο­θε­μα­τι­κά του ΤΣΜΕΔΕ.

Για την Επι­τρο­πή Αγώ­να των μελών
της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και της ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ
Κώστας Τζα­τζά­νης Πρόεδρος,
Από­στο­λος Τσι­ρο­ζί­δης Γενι­κός   Γραμματέας,
Μάν­θος Ιμπριάλος,
Επι­κε­φα­λής της Ε.Α. των μελών της ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο