Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η επιχείρηση Χάρυ — Μέγκαν στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία

Ένα λαϊ­κό παρα­μύ­θι που εμπνεύ­στη­κε η βρε­τα­νι­κή μοναρ­χία και κατα­να­λώ­θη­κε από εκα­τομ­μύ­ρια σε Βρε­τα­νία και εξω­τε­ρι­κό για να απο­κα­τα­στα­θεί το τρω­θέν γόη­τρό της (σκάν­δα­λα σεξουα­λι­κά και οικο­νο­μι­κά) και να αμβλύ­νει την αμφι­σβή­τη­σή της. Ανα­γεν­νη­μέ­νο πλέ­ον μπο­ρεί να επι­τε­λέ­σει το ρόλο του ως υπέρ­τα­τος θεσμός.…

Βδο­μά­δες, τώρα παρα­με­ρί­στη­καν όλα τα φλέ­γο­ντα προ­βλή­μα­τα της χώρας για να ζήσουν το παρα­μύ­θι του πρί­γκι­πα που ερω­τεύ­τη­κε το λαϊ­κό κορί­τσι. Συγκι­νή­θη­καν με κάθε λεπτο­μέ­ρεια, αγκά­λια­σαν κάθε αλλο­φρο­σύ­νη. Ξέχα­σαν κάθε πρόβλημα

Και έζη­σαν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα.

Τα βατρά­χια του καπι­τα­λι­σμού δεν γίνο­νται πρί­γκι­πες ούτε στα παραμύθια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο