Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΕΡΤ θέλει να «κόψει» την κιβωτό του νεοελληνικού Πολιτισμού, το «Μονόγραμμα»

Ορα­τός ο κίν­δυ­νος να «κοπεί» το Μονό­γραμ­μα, το οποίο έχει απο­κλη­θεί από τον Τύπο ως το «εθνι­κό αρχείο». Σύμ­φω­να επι­βε­βαιω­μέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες που ήρθαν το φως της δημο­σιό­τη­τας, στέ­λε­χος της ΕΡΤ ενη­μέ­ρω­σε τον σκη­νο­θέ­τη Γιώρ­γο Σγου­ρά­κη ότι ο κύκλος της εκπο­μπής που θα προ­βλη­θεί τώρα (από 5 Απρί­λη μέχρι και Αύγου­στο) θα είναι ο τελευ­ταί­ος. Η εκπο­μπή δε θα εντα­χθεί στον νέο πρόγραμμα.

Το «Μονό­γραμ­μα», έργο της Ηρώς και του Γιώρ­γου Σγου­ρά­κη, μετρά 39 χρό­νια συνε­χούς παρου­σί­ας στη δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση και έχει κατα­γρά­ψει — απα­θα­να­τί­σει με μονα­δι­κό τρό­πο πρό­σω­πα που σημα­το­δό­τη­σαν με το έργο τους την πνευ­μα­τι­κή, πολι­τι­στι­κή και καλ­λι­τε­χνι­κή πορεία του τόπου μας.

Το 2012 η Ακα­δη­μία Αθη­νών τίμη­σε τους παρα­γω­γούς εκπο­μπών και κινη­μα­το­γρα­φι­στές Γεώρ­γιο και Ηρώ Σγου­ρά­κη για το σύνο­λο του έργου τους που αφο­ρά στη δημιουρ­γία εκπο­μπών πνευ­μα­τι­κού, ιστο­ρι­κού-καλ­λι­τε­χνι­κού περιε­χο­μέ­νου, με τα οποία προ­ά­γε­ται η ελλη­νι­κή ποιο­τι­κή τηλεόραση.

Ωστό­σο δεν είναι η πρώ­τη φορά που η ΕΡΤ επι­χει­ρεί τη δια­κο­πή της εκπο­μπής. Ανά­λο­γες προ­σπά­θειες είχαν σημειω­θεί άλλες δυο — τρεις φορές στο παρελ­θόν, ωστό­σο ήταν η μεγά­λη αγά­πη κι εκτί­μη­ση του κοι­νού για την εκπο­μπή που δεν άφη­σε να συμ­βεί κάτι τέτοιο.

Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης: «Όλα είναι όπλα»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο