Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η «Εστία» δίνει στεγνά την κυβέρνηση: Ήξεραν απο πριν για το βίντεο με τους Ναζιστές του Τάγματος Αζόφ!

Στην απο­κά­λυ­ψη ότι η κυβέρ­νη­ση και η Βου­λή είχαν παρα­λά­βει από πριν τα βίντεο με τους δυο νεο­να­ζί του Τάγ­μα­τος Αζόφ και επο­μέ­νως γνώ­ρι­ζαν το περιε­χό­με­νό τους προ­χώ­ρη­σε στο κυρια­κά­τι­κο φύλ­λο της η εφη­με­ρί­δα «Εστία».

Με άρθρο που τιτλο­φο­ρεί­ται «Το Μέγα­ρο Μαξί­μου γνώ­ρι­ζε για την εμφά­νι­ση του Τάγ­μα­τος του Αζόφ», η δεξιά φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κή εφη­με­ρί­δα δια­ψεύ­δει τον πρό­ε­δρο της Βου­λής Κ. Τασού­λα, καθώς και ίδια την κυβέρ­νη­ση, που είχαν ισχυ­ρι­στεί ότι το βίντεο είχε δήθεν στα­λεί λίγα λεπτά πριν την ομι­λία Ζελένσκι.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, το άρθρο της «Εστί­ας» ανα­φέ­ρει: «Οι κασέ­τες που έπαι­ξαν στη Βου­λή με τους δύο Αζο­φί­τες ομο­γε­νείς, τις είχαν στεί­λει οι Ουκρα­νοί σε κυβερ­νη­τι­κά γρα­φεία και από εκεί κατέ­λη­ξαν σε εται­ρεία παρα­γω­γής για να γίνει επε­ξερ­γα­σία εικό­νας και ήχου… κοι­νώς το Μαξί­μου γνώ­ρι­ζε το περιε­χό­με­νο των κασε­τών. Όμως ο προ­βλη­μα­τι­σμός ήταν μεγά­λος. Να κόψουν τις βιντε­ο­κα­σέ­τες και τους δύο νεο­να­ζί κιν­δυ­νεύ­ο­ντας να βρε­θούν αντι­μέ­τω­ποι με πιθα­νή ακύ­ρω­ση της εμφά­νι­σης Ζελέν­σκι ή να τις αφή­σουν να παί­ξουν… και όποιος κατά­λα­βε, κατάλαβε».

Το γεγο­νός ότι η κυβέρ­νη­ση γνώ­ρι­ζε για το περιε­χό­με­νο των βίντεο και, παρ’ όλα αυτά, προ­τί­μη­σε να μην παρέμ­βει, είναι μεί­ζον πολι­τι­κό ζήτη­μα που δεν μπο­ρεί να περά­σει έτσι. Είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες και του προ­έ­δρου της Βου­λής που άφη­σε την δια­δι­κα­σία να εξε­λι­χθεί, με απο­τέ­λε­σμα την ντρο­πια­στι­κή φιέ­στα της περα­σμέ­νης Πέμπτης.

Δεν μπο­ρού­με, ασφα­λώς, να αφή­σου­με ασχο­λί­α­στο και το γεγο­νός ότι η απο­κά­λυ­ψη έρχε­ται από την «Εστία», μια φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κή εφη­με­ρί­δα που δια­τη­ρεί στε­νές δια­συν­δέ­σεις με την καρα­μαν­λι­κή πτέ­ρυ­γα της ΝΔ. Μάλ­λον άρχι­σαν από τώρα οι πολι­τι­κές διερ­γα­σί­ες εντός του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος ενό­ψει των επό­με­νων εκλο­γών, όπο­τε κι’ αν αυτές γίνουν…

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο